دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g)

پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی[1] ،1992) یک مقیاس 39سوالی که 11سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی ، 8 سوال آن مربوط مقیاس هنجاری ، 10سوال آن مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی و10سوال آن مربوط به مقیاس تعهد مي‌ باشد که برای تحلیل ثانویه مي‌ باشد ویک سبک هویت محسوب نمي‌ گردد .پاسخ آزمودنی ها به سوالات به شکل طیف لیکرت 5درجه ای میباشد که شامل کاملا مخالف (1)تاحدودی مخالف (2) مطمئن نیستم (3)تاحدودی موافق(4) کاملا موافق (5) مي‌ باشد .این پرسشنامه توسط احمد غضنفری به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومي‌ گلدبرگ سنجیده گردید، که نتایج ذیل بدست آمد:درمقیاس برزونسکی پایایی درونی(ضریب آلفا) مقیاس اطلاعاتی را 62آلفا، مقیاس هنجاری66/آلفا، و مقیاس سردرگم یا اجتنابی را73 /آلفا گزارش کرده می باشد .

در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل عاملی اعتباز سازه وپایایی پرسشنامه سبک هویت مطالعه گردید ونتایج نشان داد که پرسشنامه مذکور از ضرایب وپایایی وهمسانی درونی مناسبی برخوردار مي‌ باشد ونتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش برزونسکی (1992)وهمکارانش شباهت دارد .مطالعه دقیق این پرسشنامه نشان داد که ماده هایی از این پرسشنامه  با ابعاد ووجوه مختلف سبک‌هاي هویت مرتبط می باشد ولذا انتظار مي‌ رود که این پرسشنامه سبکهای هویت را در آزمودنی‌هاي حداقل دارای سواد پنجم ابتدایی مورد سنجش قرار دهد نتایج این مطالعه نشان داد. که پرسشنامه فوق از اعتبار بالایی برخوردار می باشد ودر نتیجه میتوان ابزاز مناسبی برای پژوهش وپژوهش در حوزه شکل گیری هویت وپردازش اطلاعات مربوط به خویشتن باشد .در مجموع ضرایب همبستگی بین نمره‌هاي آزمودنی ها در پرسشنامه سبک زندگی هویت وسلامت عمومي‌ گلدبرگ وخرده مقیاسهای آن معنی دار می باشد ودرنتیجه پرسشنامه از اعتبار وپایایی مطلوبی برخوردار مي‌ باشد (غضنفری،1389).

[1].Berzonski

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌

دسته بندی : دسته‌بندی نشده