دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا

پرسشنامه سنجش ادراک از خدا که توسط بهرامعلی قنبری وسید محمد اشرف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . یک آزمون 71 سوالی که دارای 6زیر گروه بوده وپاسخ دهندگان پاسخهای خود را به صورت لیکرت چهارتایی ارائه مي‌ دهند، زیر مقیاسهای این آزمون بدین توضیح اند : حضور ،چالش ،پذیرش،خیر جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا

آزمونها میانگین انحراف از معیار ضریب همبستگی سطح معنی داری
ادراک از خدا 53/177 7/41 61/ 000/0
تصور از خدا 23/71 69/4

همانگونه که در جدول فوق نشان داده شده می باشد بین این دو گروه از نمرات ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده می باشد مقدار (61/)به دست آمد، این مقدار در سطح (000/0-p) معنی دار می باشد، پس نتایج جدول فوق مي‌ توان گفت آزمون ادراک از خدا از اعتبار وروایی برخوردار می باشد .

3-7- روش تحلیل آماری :

در این مطالعه از آمار توصیفی برای تبیین فراوانی متغییر‌هاي جمعیت شناختی بهره گیری شده می باشد.ودر ادامه با در نظر داشتن هدف پژوهش و مقیاس بکار رفته از آمار استنباطی مانند آزمون tبرای مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد.

برای سنجش ارتباط متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد انجام شده می باشد. برای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمون­های مقایسه میانگین بهره گیری می­گردد. آزمون مناسب برای مقایسه داده­ها و متغیرها آزمون t می باشد. ضمنا به دلیل اینکه متغیرهای پژوهش از نوع فاصله ای وترتیبی بوده اند از ضریب همبستگی پیرسون وتجزیه وتحلیل داده‌ها بهره گیری شده می باشد .

 

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌

دسته بندی : دسته‌بندی نشده