دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

تکه ای از متن پایان نامه :

 مقدمه

هدف از انجام هر تحقیقی کشف واقعیت می باشد این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع پژوهش حاصل می گردد. پایه هر اقدام و ارزش و اعتبار آن مبتنی بر روش شناختن آن می باشد. انتخاب روش پژوهش به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکان اجرای آن بستگی دارد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای را آغاز کند تا او را دقیق تر و سریعتر در دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نظر یاری کند(احمد زاده، 1390).

در فصل دوم، به مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته گردید. همانگونه که ذکر گردید، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین رقابت  در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. از این رو، در فصل حاضر روش شناسی پژوهش توسط پژوهشگر تشریح می گردد. به این ترتیب که آغاز روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع آوری داده ارائه می گردد.سپس فرضیات پژوهشی پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش و بعد از آن، به تشریح نحوه محاسبه متغیر های مستقل و وابسته پژوهش پرداخته می گردد. در ادامه مدل های رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات پژوهش ارائه شده و سرانجام آزمون های آماری بهره گیری شده در پژوهش، جهت مطالعه فرضیات مطرح شده، ارائه می گردد.

 

 

 

 

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری