بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران – پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

نظريه پرداز مديريت مشارکتي آرجيريس5 (1992) به ويژگي های فردی در ايجاد دلبستگي شغلي اهميت بسيار کمي مي دهند و برعكس، بيشتر به شرايط و ويژگي های سازماني در ايجاد دلبستگي شغلي توجه مي کنند. اين نظريه پردازان مطرح مي کنند که سازمانهايي که از احساس نياز به رشد و خشنودی ازخود کارکنان ممانعت به اقدام مي آورند، دلبستگي شغلي را کاهش مي دهند.

مك گریگور1 (2001) مطرح مي کند که نحوه ی رفتار مديران وسرپرستان با کارکنان ، تأثیر مهمي در دلبستگي شغلي کارکنان ايفا مي کند. مك گرگور نظريه های را مطرح کرده می باشد .پيش فرض نظريه ،اين می باشد که کارکنان ذاتاً تمايلي بر انجام کار ندارند و بنابراين بايد آنها را به اجبار وادار به کار نمود. علاوه برآن ،کارکنان از مسئوليت اجتناب مي کنند وفقط به دنبال امنيت هستند. از طرفي ديگر پيش فرض نظريه اين می باشد که تمايل به کار برای کارکنان يك امر طبيعي می باشد، بنابراين بايد بدون بهره گیری از تنبيه، آنها را به انجام کار تشويق نمود. کارکنان از پذيرش مسئوليت استقبال مي کنند. براين اساس هسته اصلي نظريه مك گرگوراين می باشد که برای افزايش دلبستگي شغلي کارکنان بايد بيشتر از نظريه ی بهره گیری نمود. نيز مسئوليت ايجاد دلبستگي شغلي را بيشتر به سازمانها محول مي کند. وی مطرح مي کند سازمانها با به کاربردن کنترل های بيش از حد و انتظارات نامناسب به جای زمينه سازی برای رشد کارکنان، زمينه را برای عدم دلبستگي آنها فراهم مي كند. در نتيجه، افراد از لحاظ روانشناختي بيمار مي شوند، به جای اينكه بتوانند راهي برای سازگاری با موقعيت پيدا کنند. گاهي اين شيوه سازگاری به صورتي می باشد که باعث ايجاد ضرر وزيان برای اجتماعي می باشد که در آن زندگي مي کند. در بافت يك محيط شهری يا در محيط روستايي ارزشهای شغل متفاوت هستند.

در ارزشهای کاری طبقات متوسط جامعه افراد به کار اهميت بسيار زيادی مي دهند و کار تأثیر مهمي در عزت نفس آنها ايفا مي کند و در عين حال، معتقدند که کار مي تواند زمينه ی خشنودی درون ذاتي آنها را فراهم کند. در چنين شرايطي، افرادی که مستعد دلبستگي شغلي هستند، با مواجه شدن با چنين5 -Arjeriss

1 –Mack Garigoor

 

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی