دانلود پایان نامه

: ………………………………………………………………………………………….56
4-12 مطا لعا ت بازار: ………………………………………………………………………………………………………….56
4-13 توجيه پـذيري فني : ……………………………………………………………………………………………………57
4-14 تجزيه و تحليل مالي: …………………………………………………………………………………………………..58
4-15 بسته بندي: ………………………………………………………………………………………………………………..59
4-15-1انتخاب مواد: …………………………………………………………………………………………………………..62
4-15-1-1 پلاستيک ها: ……………………………………………………………………………………………………..63
4-15-1-2 کاغذ و مقوا: ……………………………………………………………………………………………………..64
4-15-1-3 کارتن: ……………………………………………………………………………………………………………..66
4-15-1-4 بررسي قيمت: …………………………………………………………………………………………………68
نتيجه گيري: ………………………………………………………………………………………………………………………69

فصل پنجم: ايده و طرح و نتيجه گيري
5- 1 انتخاب طرح مناسب: ………………………………………………………………………………………………92
2-5طراحي پرسنا: …………………………………………………………………………………………………………94
5-3 طرح هاي برگزيده: …………………………………………………………………………………………………100
5-4 انتخاب برند مناسب براي محصول: …………………………………………………………………………..108
5-5 انتخاب برند اصلي: ………………………………………………………………………………………………..109
نتيجه گيري: ………………………………………………………………………………………………………………….122
پيشنهادات و راه کار ها: ………………………………………………………………………………………………….123
منابع و ماخذ: ……………………………………………………………………………………………………. 124
چکيده انگليسي : ………………………………………………………………………………………………. 127

فهرست جدول ها:
عنوان: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول شماره3-1(فرمول درصد آفت زدگي ميوه توت فرنگي-روش آزمون) ……………………………………………………………………..25
جدول شماره4-1(توسعه و تدابير در طراحي محصول) ………………………………………………………………………………………………30
جدول شماره4-2(حدود مجاز توصيه شده در خصوص نيروي كشيدن و هل دادن بار در راستاي افقي ) ………………………………..43
جدول شماره4-3(حدود مجاز توصيه شده در خصوص نيروي كشيدن و هل دادن بار در راستاي عمودي ) …………………………….44
جدول شماره4-4(سطح زير کشت و ميزان توليد توت فرنگي در نه کشور عمده توليد کننده جهان) …………………………………….54
جدول شماره4-5(کشورهاي عمده وارد کننده توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………….54
جدول شماره4-6 (ارزش صادرات محصول توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………………55
جدول شماره4-7(واردات توت فرنگي) ………………………………………………………………………………………………………………..56
جدول شماره4-8(سهم محصول از واردات) ………………………………………………………………………………………………………….57
جدول شماره4-9(مقايسه قيمت ) …………………………………………………………………………………………………………………….59

فهرست نمودارها:
عنوان: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
نمودار شماره2-1(پايداري) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12
نمودار شماره2-2(چرخه محصول پايدار) ……………………………………………………………………………………………………………..13
نمودار شماره4-1(مکانيزاسيون برداشت) ……………………………………………………………………………………………………………..37
نـمـودار شمـاره4-2(مکانيزاسيـون پـس از برداشـت) ……………………………………………………………………………………………38

فهرست شکل ها:
عنوان: ……………………………………. …………………………………….. ……………………………………………………………………………..صفحه
شکل 1-2(محصول پايدار) ………………………………………………………………………………………………………………………………………14
شکل2-2(محصول ارگانيک) …………………………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل 3-1(بررسي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي) ………………………………………………………………………………………………19
شکل 3-2(بررسي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي-نمونه تصادفي) ……………………………………………………………………………20
شکل 4-1( بررسي پروسه چيدن همراه با مکان جغرافيايي کاشت محصول) …………………………………………………………………………31
شکل 4-2( بررسي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي در کشور هاي توسعه يافته) ………………………………………………………….32
شکل 4-3( بررسي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي در کشور هاي توسعه يافته ) …………………………………………………………33
شکل 4-4( ماشين برداشت مکانيزيسيون توت فرنگي) …………………………………………………………………………………………………..34
شکل 4-5( بررسي اختراعات صورت گرفته در راستاي چيدن و بسته بندي توت فرنگي) ………………………………………………………..35
شکل 4-6( بررسي اختراعات صورت گرفته در راستاي چيدن و بسته بندي توت فرنگي) ………………………………………………………..36
شکل 4-7( بررسي اختراعات صورت گرفته در راستاي چيدن و بسته بندي توت فرنگي) ………………………………………………………..37
شکل5-1 (نمونه پروسه موجود) …………………………………………………………………………………………………………………………94
شکل5-2(نمونه بسته بندي هاي موجود) ……………………………………………………………………………………………………………..95
شکل5-3(طراحي پرسنا براي مصرف لوکس) ……………………………………………………………………………………………………….96
شکل5-4(طراحي پرسنا براي مصرف خانوار) ………………………………………………………………………………………………………97
شکل5-5(طراحي پرسنا براي مصرف کارخانه) …………………………………………………………………………………………………..98
شکل5-6(طراحي محصول براي مصرف لوکس) ………………………………………………………………………………………………..99
شکل5-7(طراحي سطل چيدن توت فرنگي با قابليت سورتينگ) ………………………………………………………………………….101
شکل5-8(طراحي جعبه و استراکچر) ……………………………………………………………………………………………………………….103
شکل5-9(طراحي پالت قرار گيري توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………………….104
شکل5-10(طراحي جعبه هاي محصول) …………………………………………………………………………………………………………..105
شکل5-11(طراحي پالت هاي يک کيلويي توت فرنگي) …………………………………………………………………………………….106
شکل5-12(طراحي جعبه پانصد گرمي خانوار) …………………………………………………………………………………………………111
شکل5-13(طراحي جعبه حاوي توت فرنگي با قابليت نگهداري ميوه) ………………………………………………………………..112
شکل5-14(طراحي و چيدمان جعبه هاي توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………..113
شکل5-15(جعبه با قابليت نفوذ پذيري هوا و ماندگاري) ………………………………………………………………………………….114
شکل5-16(توت چين جهت چيدن توت با کاسبرگ)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید