تقسیمات بیمه

تقسیمات بیمه:

برای قراردادهای بیمه تقسیمامت مختلفی می توان ارائه کرد که همگی از دقت کافی برخوردار نیستند. در ذیل به بررسی این تقسیمات می پردازیم و به دنبال آن تقسیمی که مبنای کار این تألیف قرار گرفته، معرفی خواهد شد.

1-8-2 براساس ماهیت حوادث:

– بیمه دریایی: اولین نوع بیمه ای بود که مورد استفاده قرار گرفت و حرفه بیمه گری از آنجا آغاز شد. لذا بر همین اساس نیز از سایر بیمه ها که بعداً به وجود آمد متمایز شد. در این نوع بیمه ، حوادث و مخاطراتی مدنظر است که در دریا متوجه بیمه گذاران می شود. این حوادث و مخاطرات اعم است از حوادث طبیعی مانند طوفان و غرق شدن کشتی یا حوادث غیر طبیعی مانند دزدی دریایی.

– بیمه غیر دریایی: بیمه های غیر دریایی هم به قرینه، شامل بیمه هایی می شود که مربوط به مخاطرات دریا نباشد.

2-8-2براساس ماهیت منفعت متأثر:

این تقسیم براساس منفعتی است که بیمه گذار یا دینفع در اثر آن متضرر یا متاثر شده است.

1- بیمه های اموال: در این نوع بیمه خطر موضوع بر اموال بیمه شده تأثیر منفی می گذارد و موجب مسئولیت بیمه گر به جبران خسارت می شود و شامل بیمه هایی مانند بیمه ی دریایی، آتش سوزی، سرقت و از این قبیل می شود.

2- بیمه های اشخاص: در این نوع بیمه،حادثه ی خاصی بر شخص بیمه گذار اثر می گذارد که موجب حمایت بیمه ای وی یا شخص ثالث می گردد و شامل انواع بیمه عمر،حوادث و درمان می شود.

3- بیمه های مسئولیت: این نوع بیمه ها شامل پوشش حوادثی است که موجب مسئولیت بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث می شود.

3-8-2 براساس هدف یا منبع اراده:

در این قسمت بیمه ها براساس هدف به بیمه های حمایتی و غیر حمایتی، و براساس منبع اراده به بیمه های اجباری یا اجتماعی و به بیمه های اختیاری یا تجاری تقسیم می شود.

– بیمه های اجتماعی(حمایتی یا اجباری):هدف این نوع بیمه ها حمایت از اقشار و طبقات کم درآمد جامعه مانند طبقه ی کارگر است.زیرا این افراد از یک سو نیروی تولید جامعه محسوب می شوند و از طرف دیگر، خود کمترین سهم را از کار خود می برند. در نتیجه دولت ها در جهت حمایت از این قشر به موجب قانون آنها را زیر چتر بیمه های اجتماعی قرار می دهند ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری (کارفرما) قسمت عمده ی حق بیمه را می پردازد و ثانیاً برخلاف بیمه های تجاری که حق بیمه، متناسب با کیفیت ریسک تعیین می شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه براساس حقوق یا دستمزد بیمه شده دریافت میشود و ارتباطی با ریسک ندارد.

– بیمه های تجاری (اختیاری): بیمه های تجاری یا بازرگانی بیمه هایی هستند که در آنها بیمه گذار غالباً به میل خود و آزادانه به تهیه ی انواع پوشش های بیمه ای اقدام می کند. بیمه های تجاری هم به دسته ها و رشته های دیگری قابل تقسیم است، مانند بیمه های دریایی و غیر دریایی و بیمه های خسارت (اموال و مسئولیت) و بیمه‌های اشخاص.

4-8-2 براساس ماهیت بیمه:

برخی از قراردادهای بیمه پرداخت وجه معینی را تضمین می کنند، بدون اینکه این پرداخت جنبه جبران خسارت داشته باشد.دسته دیگری از قراردادها جبران خسارت را به طور کلی تضمین می کنند:

بیمه های غیر غرامتی: بیمه هایی هستند که در آنها بیمه گر در صورت بروز حادثه ای خاص، پرداخت وجهی معین را به ذینفع بیمه نامه تضوین می کند که این پرداخت ارتباطی به خسارت ندارد. بیمه ی عمر و بیمه حوادث در این دسته جای می گیرند.

بیمه های غرامتی: شامل آن دسته از قراردادهای بیمه هستند که به موجب آن بیمه گر با توجه به میزان خسارت و مبلغ بیمه شده متعهد به رفع خسارت ازبیمه گذار باشد. بنابراین این نوع بیمه تمام قراردادهای بیمه ، غیر از بیمه های غیر غرامتی را که محدود می باشد شامل می شود .