دانلود تحقیق با موضوع لوبيا، يافته، مقايسه

مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
0.6740.001f
0.5610.001g
0.7490.002d
0.5360.001g
0.3860.001h
30
0.9340.01b
0.7620.002d
0.7510.002d
0.6860.003f
0.3380.001ef
40
0.9700.01b
0.8470.002c
0.8420.001c
0.7500.002f
0.3320.001ef
50
1.0100.01a
0.9660.01b
0.9610.01b
0.7710.002e
0.3270.001ef

نمودار4-20 مقايسه مقدار قند محلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X)

جدول 4-21 مقايسه مقدار قند نامحلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*