دانلود پایان نامه درمورد افزايش، فرآيند، هيدروژن

……………………………………………………………………………………………………………91
4-7 جدول ……………………………………………………………………………………………………………93
4-8 جدول ………………………………………………………………………………………………………..95
4-9 جدول ………………………………………………………………………………………………………..98
5-1 جدول ………………………………………………………………………………………………………..103
5-2 جدول ………………………………………………………………………………………………………..103
5-3 جدول ………………………………………………………………………………………………………..104
5-4 جدول ………………………………………………………………………………………………………..104

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
2-1 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..48
2-2 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..48
4-1 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..75
4-2 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..76
4-3 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..77
4-4 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..77
4-5 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..79
4-6 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..81
4-7 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..81
4-8 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..82
4-9 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..82
4-10 نمودار …………………………………………………………………………………………………………84
4-11 نمودار …………………………………………………………………………………………………………85
4-12 نمودار …………………………………………………………………………………………………………85
4-13 نمودار …………………………………………………………………………………………………………86
4-14 نمودار …………………………………………………………………………………………………………87
4-15 نمودار …………………………………………………………………………………………………………88
4-16 نمودار …………………………………………………………………………………………………………90
4-17 نمودار …………………………………………………………………………………………………………92
4-18 نمودار …………………………………………………………………………………………………………94
4-19 نمودار …………………………………………………………………………………………………………95
4-20 نمودار …………………………………………………………………………………………………………96
4-21 نمودار …………………………………………………………………………………………………………97
4-22 نمودار …………………………………………………………………………………………………………98
4- 23 نمودار ………………………………………………………………………………………………………..99
4-24 نمودار …………………………………………………………………………………………………………99
4-25 نمودار ………………………………………………………………………………………………………100

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1- 1شکل …………………………………………………………………………………………………………….15
1-2 شکل …………………………………………………………………………………………………………….16
1-3 شکل …………………………………………………………………………………………………………….17
1-4 شکل …………………………………………………………………………………………………………….17
1-5 شکل …………………………………………………………………………………………………………….19
1-6 شکل …………………………………………………………………………………………………………….21
1-7 شکل …………………………………………………………………………………………………………….23
1-8 شکل …………………………………………………………………………………………………………….24
2-1 شکل …………………………………………………………………………………………………………….30
2-2 شکل …………………………………………………………………………………………………………….31
2-3 شکل …………………………………………………………………………………………………………….31
2-4 شکل …………………………………………………………………………………………………………….32
2-5 شکل ………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-6 شکل …………………………………………………………………………………………………………….34
2-7 شکل …………………………………………………………………………………………………………….35
2-8 شکل …………………………………………………………………………………………………………….37
2-9 شکل …………………………………………………………………………………………………………….46
2-10 شکل ………………………………………………………………………………………………………….46
3- 1شکل …………………………………………………………………………………………………………….62
3- 2شکل …………………………………………………………………………………………………………….65
3-3 شکل …………………………………………………………………………………………………………….67
3-4 شکل …………………………………………………………………………………………………………….68
3-5 شکل …………………………………………………………………………………………………………….71

چکيده
مايعات گازي حاصل از پالايش گازهاي ترش نيز ترش بوده و حاوي درصد فراواني از هيدروژن سولفيد و مرکاپتانها ميباشد. بنابراين بعد از از تقطير و تهيه فرآوردهها نياز به فرآيندهاي پالايش جهت زدودن و يا کاستن از ميزان گوگرد و مرکاپتانهاي موجود دارد. سولفيد هيدروژن و مرکاپتانهاي سبک از قبيل متيل مرکاپتان و اتيل مرکاپتان ترکيبات بسيار سمي و فرار ميباشند. با استفاده از فرآيند DMC ميتوان مقدار سولفيد هيدروژن و متيل و اتيل مرکاپتانها را به مقدار معقول رساند. فرآيند DMC، شامل دو فرآيند DMC-1 و DMC-2 ميباشد که در فرآيند DMC-1، شامل دو مرحلهي استخراج و اکسيد اسيون ميباشد. در مرحلهي استخراج مرکاپتانها و هيدروژن سولفيد با سود واکنش داه اند که خروجي از اين مرحاه وارد فرآيند DMC-2 شده است. در اين تحقيق، گوگردزدايي از ميعانات گازي توسط نرمافزار HYSYS طراحي شده است. هدف از راکتور کاتاليستي تبديل RSNa به diM-disulphide، diE-disulphide، P-disulphide و B-disulphide و… ميباشد. هدف از جداکنندهي دو فازي، کاهش diM-disulphide، diE-disulphide، B-disulphide، P-disulphide، NaS2O3* و Na2SO4* تا مقدار 99% در فاز بخار ميباشد. با افزايش دبي هواي ورودي مقدار diM-disulphide، diE-disulphide وساير ديسولفيدها از خروجي راکتور کاتاليستي افزايش يافته است و به همين خاطر مقدار ديسولفيدهاي خروجي از جداکنندهي دو فازي و سه فازي افزايش يافته است. با افزايش دبي سود ورودي در DMC-1 موجب آن شده است که ميزان RSNa* ورودي به راکتور کاتاليستي را افزايش داده است و بههمين ترتيب مقدار ديسولفيدها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*