دانلود پایان نامه

آن ها اين نرم افزارها شناخته شده تر هستند.
• Ansys-Fluent، Comsol حل عددي هيدروديناميک فرآيندهاي شيميايي همراه با در نظر گرفتن انتقال جرم و انتقال حرارت (اين دسته از نرم افزارها به عنوان نرم افزارهاي ديناميک سيالات محاسباتي (Computational Fluid Dynamics-CFD)شناخته مي شوند.
• aspen plus: براي شبيه سازي و طرّاحي فرآيند
• aspen bjac :براي شبيه سازي و طرّاحي مبدل
• aspen polymer: براي شبيه سازي واکنش هاي پليمري
• aspen HTFS: براي طرّاحي مبدل]23[
• aspen adsim :براي شبيه سازي جذب سطحي
• aspen dynamic: براي شبيه سازي فرآيندهاي پويا ديناميک
• aspen Icarus :براي براورد اقتصادي فرايندهاي شيميايي
• hysys : براي شبيه سازي فرآيندهاي پايا
• hysys dynamic : براي شبيه سازي فرآيندهاي پويا
• pipesys :براي شبيه سازي خطوط لوله
• Chemcad: براي شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي]23[

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید