دلایل اهمیت تجارت سیار

دلایل اهمیت تجارت سیار

اما در مورد اهمیت موضوع تجارت سیار و ضرورت بررسی آن از زوایای مختلف می توان به موارد گسترده ای اشاره کرد . آنچه که مسلم است رشد سریع و روز افزون تجارت سیار در کشور های پیشرفته و مزیت های رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشور های در حال توسعه نظیر کشورمان باید به سرعت در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی بعمل آورند . شاید اهمیت این مسئله از این جهت بسیار مشخص باشد که عدم بکارگیری شیوه های نوین تجارت همچون تجارت الکترونیک و سیار موقعیت رقابتی کشور های درحال توسعه همچون کشورمان را حداقل به میزان صرفه جویی که می تواند در انجام مبادلات سیار صورت پذیرد تضعیف خواهد کرد . و از طرف دیگر این کندی ناشی از عدم بهره گیری صحیح و سریع از تجارت الکترونیک و تجارت سیار به معنی کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است ( لفورت و دیگران،2005) همچنین با گسترش شیوه های دیجیتالی در مبادلات کشور های پیشرفته ، شیوه های سنتی و کاغذی و دستی رفته رفته منسوخ می گردد و در عمل امکان انجام معادلات و مبادلات در این کشور ها از طریق روش های سنتی از میان خواهد رفت که این امر منجر به منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی برای کشور هایی خواهد بود که از تجارت سنتی استفاده می کنند . گذشته از موارد فوق ، گسترش تکنولوژی اطلاعات و فن آوری ارتباطات در زمینه های مختلف از جمله تجارت ، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و در رشد تولید کشورها ایفا می کند که این مسئله خود نیز بر ضرورت و اهمیت پدیده هایی همچون تجارت سیار تأکید دارد( ماهاتاننکون، 2005)[1].

2-2-2-1 از دیگر دلایل اهمیت تجارت سیار می توان به موارد زیر اشاره کرد

  • تعداد پایانه های همراه دردسترس بیشتر ازپایانه های کاربران کامپیوتربوده واز رشد سریع تری برخوردار است.
  • ارتباط کاربران با پایانه هابیشتر است پایانه ها وارائه خدمات یک ترکیب مناسب وشخصی رانشان می دهند.
  •  قابل دسترس درهرزمان ومکان می باشد.
  • کارکنان راقادر به دسترسی اطلاعات درهرکجا وتصمیم گیری فوری بدون محدودیت به میز ویا کامپیوترمی سازد.
  • تجارت سیار باعث حذف بسیاری از کارهای وقت گیر می شود( بوبلینگن، 2004)[2].

[1] Mathatanankoon

[2] Buellingen