راه هاي افزايش کسب کارمزد

راه هاي افزايش کسب کارمزد

ارايه خدماتي که به اخذ کارمزد منجر مي‌شوند اغلب کاربر و مهارت طلب هستند. بنابراين انجام دادن اينگونه خدمات معمولاً هزينه‌هاي عملياتي بانک را افزايش مي‌دهند. چنانچه نسبت کارمزدهاي اخذ شده به مجموع دارايي‌هاي يک بانک نسبت به رقبا کمتر باشد، ممکن است علامتي بر ناکارايي باشد. از طرف ديگر افزايش ناگهاني کارمزدهاي اخذ شده نيز ممکن است دليلي بر وارد شدن بانک به حوزه‌هاي فعاليتي جديد مانند خريد و فروش ارز، صدور ضمانت نامه‌هاي ارزي– ريالي، اعتبارات اسنادي و… باشد که در اين صورت ريسک وارد شدن در اين فرايند جديد مي‌بايد مد نظر قرار گرفته و مديريت شود. بنابراين ارتقاي سطح دانش و مهارت کارکنان به خصوص براي معرفي و انجام دادن خدمات نوين به مشتريان از الزاماتي است که در افزايش کارمزدها مد نظر قرار مي‌گيرد.(روشن ، 1394)

يکي ديگر از راه هاي افزايش ارايه خدمات، گسترش و تقويت عمليات ارزي است. به دليل وجود تفاوت ارزش بين پول ملي با پول کشورهاي بيگانه، وصول هر واحد پول خارجي به عنوان کارمزد و با تبديل آن به پول ملي، مبالغ قابل توجهي ريال نصيب بانک مي‌شود. براي مثال با کسب يک دلار کارمزد، بيش از 9000 ريال به حساب سود و زيان بانک واريز خواهد شد. رشد قابل توجه کارمزدهاي اخذ شده ناشي از خدمات ارزي بانک‌ها نشان دهنده اين است که مي‌توان با اتکا بر آن، خدمات ارزي را گسترش داد و تقويت کرد.(همان)

در يک طبقه بندي کلي، افزايش کارمزدهاي بانکي از سه بخش امکان پذير است:

الف) درآمد ناشي از کارمزدهاي زماني:

اخذ اينگونه کارمزدها با توجه به مدت آن تعيين مي‌شود، از جمله اين موارد مي‌توان به کارمزد اعتبارات اسنادي ريالي که به ازاي 3 ماهه اول، 2 در هزار به نسبت کل مبلغ اعتبار کارمزد اخذ مي‌شود اشاره کرد. با توجه به قرار گرفتن اعتبارات اسنادي داخلي و بين‌المللي در اين گروه، بخش زیادی از کارمزدهاي بانکي از اين محل ناشي مي‌شود. زمان و مبلغ از متغيرهاي اصلي در اين روش محسوب مي‌شوند. به عبارتي ديگر هر اندازه مبلغ و زمان ارايه خدمات بانکي بيشتر باشد، کارمزد بيشتري اخذ مي‌شود.(همان)

ب) کارمزدهاي ناشي از نتيجه تبديلات ارزي:

اين کارمزد از مابه التفاوت نرخ خريد و فروش ارزهاي بيگانه به دست مي‌آيد. درسطح بين‌المللي نرخ خريد و فروش انواع ارز با توجه به سياست هر بانک تعيين و اعلام مي‌شود. بديهي است چنانچه سياست يک بانک بر جمع‌آوري يک ارز متمرکز شود، ممکن است نرخ اعلامي براي خريد ارز شناخته شده (3) مورد نظر، بالاتر از نرخ رقبا باشد. از طرف ديگر نرخ فروش ارز شناخته شده (4) نيز به عواملي همچون حاشيه سود مورد نظر و مازاد ذخاير ارزي هر بانک بستگي دارد. بسياري از بانک‌هاي پيشرفته دنيا با داير کردن اداره خزانه داري و تشکيل اتاق معاملات پولي ضمن پوشش ريسک هاي موجود از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز، نسبت به خريد و فروش انواع ارز در سطح بين‌المللي اقدام و درآمد قابل توجهی کسب مي‌کنند.(همان)

ج ) ساير کارمزدها:

از جمله اين کارمزدها مي‌توان به کارمزد انواع خدمات ريالي مانند صدور حوالجات و بروات اشاره کرد. به هر حال ارايه خدمات بانکي مطلوب مي‌تواند ضمن کسب کارمزد، عاملي موثر در افزايش منابع بانک نيز باشد.(همان)