دانلود پایان نامه

شد.

3-10-2- تعداد دانه در شاخه اصلي
براي تعيين تعداد دانه در شاخه اصلي هر بوته، تعداد دانه‌هاي شاخه‌هاي اصلي 5 بوته که در سطح يک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفي مورد شمارش قرار داده و ميانگين آنها به عنوان تعداد دانه در شاخه اصلي محاسبه شد.

3-10-3- تعداد غلاف در بوته
براي تعيين تعداد غلاف در بوته، تعداد کل غلاف‌هاي 5 بوته که در سطح يک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفي مورد شمارش قرار داده و ميانگين آنها به عنوان تعداد غلاف در بوته نخود در نظر گرفته شد.

3-10-4- تعداد غلاف در شاخه فرعي
براي تعيين تعداد غلاف در شاخه فرعي هر بوته، تعداد غلاف‌هاي شاخه‌هاي فرعي 5 بوته که در سطح يک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفي مورد شمارش قرار داده و ميانگين آنها به عنوان تعداد غلاف در شاخه جانبي منظور شد.

3-10-5- تعداد غلاف در ساقه اصلي
براي تعيين تعداد غلاف در ساقه اصلي هر بوته، تعداد غلاف‌هاي ساقه‌هاي اصلي 5 بوته که در سطح يک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفي مورد شمارش قرار داده و ميانگين آنها به عنوان تعداد غلاف در ساقه اصلي نخود منظور شد.

3-10-6- تعداد شاخه فرعي
براي تعيين تعداد شاخه فرعي در هر بوته، تعداد شاخه‌هاي فرعي 5 بوته که در سطح يک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفي مورد شمارش قرار داده و ميانگين آنها به عنوان تعداد شاخه فرعي در بوته نخود محاسبه گرديد.
3-10-7- فاصله اولين غلاف از سطح خاک
براي تعيين اين صفت، از طوقه گياه تا اولين غلاف در 5 بوته با خط‌کش اندازه‌گيري و به عنوان فاصله اولين غلاف از سطح خاک منظور شد.

3-10-8- وزن صد دانه
براي به دست آوردن وزن صد دانه، ابتدا بذرها را کاملا تميز نموده و سپس با دست تعداد 100 دانه از بذرها به طور تصادفي شمارش و سپس توزين شدند.

3-10-9- عملکرد دانه
به منظور محاسبه عملکرد دانه، کل غلاف‌هاي برداشت شده نخود از سطح يک متر مربع با رطوبت 20 درصد، ابتدا با دست خرمن‌کوبي و سپس توزين شدند.

3-10-10- عملکرد بيولوژيک
براي اندازه‌گيري عملکرد بيولوژيک پس از حذف حاشيه در سطح 1 متر مربع، کل بوته‌ها برداشت گرديد و براي هر کرت به طور جداگانه شماره گذاري و وزن گرديد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید