پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

جستجوی اوست از این رو مفهوم خدا موضوع هدف وانگیزه همه متافیزیک ارسطویی می باشد (طباطبایی ،1393).

براساس آن چیز که اظهار گردید در میابیم اولا :  ارسطو اگر بجز جوهر طبیعی جوهر دیگری نباشد علم نخستین همان علم طبیعی خواهد بود ثانیا : عالم هستی در جواهر منحصر به خدا نمي‌ باشد وبجز جوهری هست که قائم به ذات می باشد زنده ،دانا ، توانا وغیر متحرک وفناناپذیر می باشد البته ارسطو از مبدا اول ونخستین با تعابیر خاص فلسفی خود یاد کرده می باشد که مفسران ومترجمان به مفهوم خدا تعبیر و نفسیر کرده اند  (طباطبایی، 1393).

اولین منزل فلسفی وفکری پس از هستی شناسی تامل در مساله خدا وشناخت ذات وصفات افعال اوست این رویه به گذر تاریخ فلسفه در جهان اسلام ودر ستیز فکری فیلسوفان مسلمان بر فراز و فرودها ادامه مي‌ یابد وبا نظر به آفاق وانفس تبیین‌هاي گوناگونی از ادراک خدا تحت عنوان (براهین اثبات وجودی خدا )ارائه مي‌ گردد. در آیینه این تبینها مي‌ توان تصورات مختلف از خدا را به نظاره نشست زیرا بحث از خدا در تفکر فلسفی غالب حکیمان مسلمان متفرع ومبسوق به مباحث هستی شناسانه ایشان می باشد (کلینی رازی، 1388).

با در نظر داشتن اینکه تصور ملاصدرا در زمینه وجود وماهیت با اسلاف خود متفاوت می باشد براهینی هم که در زمینه اثبات وجود خدا توسط او ارائه شده با اقران خودش فرق مي‌ کند ملاصدرا کوشش مي‌ کند ضمن نقل و نقد براهین اثبات خدا به ویژه براهین صدیقین که پیشینیان به او رسیده از منظری صرفا شناختی وبدون اینکه پای دور تسلسل به میان آید وبه گونه هایی که مقدمات برهانش انفسی باشد به طرح واثبات وجود خدا بپردازد در این صورت می باشد که مفاد برهان فقط بیانگر اثبات واجب می باشد نه بیانگر حقیقت توحید (کلینی رازی، 1388 ).

ب) زاویه خاص :

آن چیز که در اندیشه ها وآثار علامه طباطبایی علاوه بر مباحث فوق دیده مي‌ گردد واشاره کردن به تأثیر وجایگاه تصور وتصدیق در ادراک خداست که در مواضع مختلف کتاب اصول فلسفه وبرخی دیگر از آثار ایشان دیده مي‌ گردد.(سبحانی، 1390)

2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران

نظریه‌هاي روان تحلیلی حجم قابل توجهی از پژوهش پیرامون مفهوم خدا را تشکیل مي‌ دهند(جیمز[1]،2009). فروید معتقد می باشد خداوند در ذهن کودکان به شکل پدر نمود پیدا مي‌ کند ودر واقع کودکان در جریان حل عقده ادیب پیرو واقعی خویش را به پدر آسمانی شان فرافکنی مي‌ کنند(یونگ[2]، 1969 به نقل از اسپلیکا[1] .James

[2] .jung

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌