دانلود پایان نامه

بندرانزلي، 1385). در حال حاضر اوقات فراغت و جهانگردي سخت به فعاليت هاي هواشناسي گره خورده است. توريسم تابستاني به منطفه اي مسافرت مي کند که تعداد روزها داراي درجه حرارت روزانه 15 تا 20 درجه سانتي گراد تعيين شود. در سواحل بر حسب درجه حرارت آب در طول گرمترين ماه محاسبه مي گردد، حرارت 17 درجه سانتي گراد را در تابستان براي شنا توصيه مي‎کنند و رطوبت نسبي به ميزان 56 تا 70 درصد را مطلوب و مناسب براي جذب گردشگران مي‎دانند (رضواني، 1374، ص83).

نمودار3-1- تغييرات ماهيانه پارامترهاي دما در ايستگاه بندرانزلي

جدول 3-2- ميانگين دمايي ماهانه ي ايستگاه بندر انزلي (1390)
متغييرها
ماههاي سال
معدل حداکثر
معدل حداقل
حداکثر مطلق
حداقل مطلق
متوسط
دي (ژانويه)
3/10
1/4
21
0
5/10
بهمن (فوريه)
7/12
6/6
4/24
2
2/13
اسفند (مارس)
6/10
2/6
18
1
5/9
فروردين (آوريل)
4/14
1/11
8/22
2/7
1/16
ارديبهشت (مي)
3/17
2/14
6/22
6/10
6/16
خرداد (ژوئن)
3/26
8/20
4/29
2/16
9/22
تير (جولاي)
6/28
3/23
6/30
8/18
7/24
مرداد (آگوست)
8/29
9/23
32
20
26
شهريور(سپتامبر)
5/27
2/22
8/33
6/14
2/24
مهر (اکتبر)
7/23
6/18
26
2/16
1/21
آبان (نوامبر)
3/20
8/13
31
2/5
1/18
آذر (دسامبر)
12
8/6
15
8/4
9/9
مأخذ: سازمان هواشناسي کشور
جدول 3-3- تغييرات ساليانه پارامترهاي دما
پارامترهاي هواشناسي
بندرانزلي
ميانگين دما
1/16
ميانگين حداکثرهاي دما
2/19
ميانگين حداقل هاي دما
1/13
حداقل مطلق دما
11-
حداکثر مطلق دما
37
تعداد روزهاي يخبندان
2/7
مأخذ: سازمان هواشناسي کشور

3-1-4-2- بارندگي
با نگاهي به آمار بارندگي شهرهاي جنوبي درياي خزر در مي يابيم که ميزان بارندگي در طول سواحل جنوبي درياي خزر متغير و از غرب به شرق کاهش مي يابد که اين اختلاف بارش بسيار بالاست. شهر بندرانزلي با 1875 ميلي متر بارش ساليانه، نه تنها در سواحل جنوبي درياي خزر بلکه در کل کشور ايران بيشترين ميزان بارندگي را داراست. توزيع ميانگين ماهانه بارندگي نشان مي دهد که حداقل ميانگين درازمدت در اين ايستگاه به مقدار6/45 در تير و حداکثر آن 1/335 ميلي متر در مهر ماه مي باشد. از نظر توزيع فصلي زمستان 22، بهار 9، تابستان 23 و پائيز 46درصد از بارندگي را به خود اختصاص داده اند. لذا کمترين بارندگي به بهار و بيشترين آن به فصل پائيز تعلق دارد. شهر انزلي حتي در تابستان حداقل 20 ميلي متر بارش ماهانه دارد (اداره هواشناسي شهر بندرانزلي، 1390).

نمودار3-2-تغييرات ميانگين ماهانه بارندگي در ايستگاه بندرانزلي
3-1-4-3- رطوبت نسبي
ميانگين ساليانه رطوبت نسبي در ايستگاه بندرانزلي 84 درصد مي باشد. توزيع ماهانه ميانگين رطوبت نسبي نشان مي دهد که حداقل ميانگين در اين ايستگاه 76 در تير و حداکثر آن در ماه اسفند 88 درصد است. در مجموع روند تغييرات رطوبت نسبي در ماههاي فروردين تا شهريور کاهش يافته و در ساير ماههاي سال تغيير بسيار کمي در آن مشاهده مي گردد. به هر حال اين ارقام نشانگر رطوبت بالاي منطقه است. ميانگين حداکثر ساليانه رطوبت نسبي 93 درصد مي باشد و ميانگين حداقل ساليانه رطوبت نسبي 73 درصد مي‎باشد (مطالعات امکان سنجي منطقه نمونه گردشگري کپورچال، 1387، ص 8).

نمودار3-3-ميانگين ماهيانه پارامترهاي رطوبت نسبي در ايستگاه بندرانزلي

3-1-4-4- باد
باد اين شهر علي رغم رطوبت بالا از گرماي متوسط و جريان هواي مطبوع برخوردار است، همچنين بادهاي متفاوت از جهات مختلف به اين محدوده مي وزند، در فصل زمستان معمولاً در يک تبادل سريع حرارتي و جابجايي ناگهاني طبقات مختلف بادهاي گرم با جهت غالب جنوب غربي و شمال شرقي به جريان مي افتد. معمولاً اين باد سبب آتش سوزي مهيب در سطح شهرستان مخصوصاً مناطق جنگلي در روستاها شده و خسارات فراواني به بار مي آورد (موسي پور، 1374، ص 16). سرعت باد غالب در بندرانزلي 9/6 نات است و از جهت شمالي مي وزد. مقدار سرعت باد غالب در فصول پائيز و زمستان بيشتر از ساير فصول مي‎باشد (مطالعات امکان سنجي منطقه نمونه گردشگري کپورچال، 1387، ص 9).

3-1-4-4-1- بادهاي محلي بندرانزلي
بيرون وا : بادي که از جهت شمال مي وزد. بيرون گيله وا : بادي که در زمستان و پائيز سبب باران مي شود.
دشته وا : بادي که در شمال غرب گيلان وزش داشته و در بهار و تابستان موجب ريزش باران مي شود.
کنار گيله وا : بادي که وزش آن از جهت شرق مي باشد.
سرتوک : باد شمال شرقي که در فصل بهار و تابستان و پائيز وزيده و جزء بادهاي مهم است.
خزري : باد شمال و شمال غربي است که سرد و طوفاني بوده و در زمستان خطرناک است.
گرمش : بادي که در پائيز و زمستان از سمت جنوب وزيده مي شود و داراي سرعت زياد است و سوزان و خشک بوده و تأثيرات بدي در آب و هواي پائيز و زمستان مي گذارد(اداره هواشناسي بندرانزلي، 1390).

نمودار3-4-جهت و سرعت بادغالب درايستگاه بندرانزلي

نمودار3-5-ميانگين سرعت ماهيانه باددرايستگاه بندرانزلي

3-1-4-5- منابع آب
کليه رودخانه هاي ارتفاعات جنوبي استان گيلان که از رشته کوه هاي البرز سرچشمه مي گيرند پس از عبور از مسافت طولاني و لايه هاي مختلف خاک و عبور از شهرستان هاي رشت و صومعه سرا و رضوانشهر به تالاب سرازير مي شوند، آب اين تالاب از اختلاط آب دريا و آب هاي شيرين رودخانه هاي متعددي که به آن واردمي شوند تشکيل شده است و طبيعتاً بخشي که مرز بين دريا و تالاب مي باشد داراي آب شورتر و بخش هاي داخلي و جنوبي تقريباً داراي آب شيرين مي باشد (طرح هادي روستاي تربه بر، 1381، ص11). رودهايي که وارد تالاب انزلي مي شوند: ماسوله رودخان، قلعه رودخان، پسيخان، پيربازار و شيخان رود مي‎باشند (عرباني، 1374، ص 157).
وجود منابع آبي در منطقه علاوه بر مصارف صنعتي، کشاورزي و تأمين آب مصرفي(آشاميدني) نقش مهمي در گردشگري منطقه دارند. وجود رودها و فراواني آب هاي زيرزميني بر طبيعت و سرسبزي منطقه افزوده و مکاني مناسب براي گذراندن اوقات فراغت در تعطيلات را فراهم آورده است.

3-1-4-6- خاک
خاک هاي شهرستان بندرانزلي به دليل وجود ساحل و نسيم دريا و خشکي عبارتند از:
شن هاي ساحلي: که در نوار شمالي منطقه و در امتداد دريا قرار گرفته اند و بخشي از جلگه منطقه بوده که در مناطق نزديک به دريا فاقد پوشش گياهي بوده و قابليت زراعي ندارد.
خاک هاي رسوبي : که از رسوبات رودخانه هاي منطقه حاصل گرديده اند و قابليت خوبي براي کشاورزي دارند.
خاک هاي نيمه تالابي و چمني مرطوب و نسبتاً مرطوب : که غالباً براي کشت برنج مورد بهره برداري قرار مي گيرند.
درامتداد نوار ساحلي وجود شن هاي ساحلي باعث شده تا از قابليت کشاورزي آن کاسته شده و اين مناطق به صورت مراکز جذب توريسم درآيد. اين مناطق با افزايش امکانات رفاهي وايجاد طرح هاي سالم سازي از مهم ترين مراکز جذب توريسم شده اند. (معاونت برنامه ريزي و استانداري گيلان، 1386، ص23).

3-2- ويژگي هاي انساني
3-2- 1- جمعيت
در بررسي هاي جمعيتي، ساخت سني و جنسي جمعيت از عوامل مهم به شمار مي رود. ترکيب سني و جنسي جمعيت در هر جامعه نتيجه ي روند گذشته ي زاد و ولد، مرگ و مير و مهاجرت است و سطوح جاري روندهاي فوق بر ساختار جنسي و سني جمعيت در سال هاي آينده تأثير خواهد داشت. برآورد تعداد جمعيت لازم التعليم و پيش بيني تغييرات آن، تشخيص وضع موجود نيروي انساني و تحولات آن و تأمين کالاها و خدمات مورد نياز جامعه تنها در صورت آگاهي از ساختار سني و جنسي امکان پذير است. چرا که اگر نيازها و گرايش هاي انساني بر حسب جنس و سن مشخص نباشد نمي توان نيازهاي جامعه را شناسايي و بر مبناي آن برنامه ريزي کرد (مولايي، 1374، ص89). اين امر براي برنامه ريزي براي توريسم و ارائه راهکار نيز ضروري مي باشد. يکي از اساسي ترين و اصولي ترين ارکان برنامه ريزي مناطق مختلف، مطالعات انساني مي باشد که در ميان آنها، مطالعات جمعيتي و پارامترهاي مربوط به آن از جمله ضروري‎ترين مطالعات است. زيرا که افزايش جمعيت و پارامترهاي آن نيازهاي جديد ايجاد مي نمايد و رفع اين نيازهاي جديد به برنامه ريزي دقيق نياز دارد (مهدوي، 1374، ص 9).
اولين آمار رسمي که از سرشماري انزلي موجود است در سال 1840ميلادي”1219شمسي” 800 نفر نوشته شده است. در سال 1345 شهرستان بندرانزلي در حدود 275 کيلومتر مربع مساحت داشت و از نظر تقسيمات کشوري تابع استان گيلان بود. در سرشماري آبان ماه سال 1345، شهرستان بندرانزلي داراي 59766 نفر جمعيت بوده که اين عده داراي محل سکونت ثابت بوده اند، از کل جمعيت شهرستان 9/69 % شهرنشين و 1/30 درصد روستانشين بوده است. از 59766 نفر جمعيت اين شهرستان 30218 نفر مرد و 29548 نفر زن بوده اند که در برابر هر نفر زن 3/102 نفر مرد وجود داشته و در سرشماري آبان ماه 1355، جمعيت اين شهرستان به 76980 نفر افزايش يافت و داراي 16121 خانوار بود. از 76980 نفر جمعيت کل، تعداد 39242 نفر مرد و 37738 نفر زن بوده، به اين ترتيب در اين شهرستان در مقابل هر 100 نفر زن، 0/104 نفر مرد وجود داشته است. ميزان شهرنشيني در اين سال 1/72 درصد بوده. و در سرشماري سال 1365، اين شهرستان 112077 نفر جمعيت داشته که از اين تعداد 7/77 درصد در نقاط شهري و 3/22 درصد در نقاط روستايي سکونت داشته اند. از 112077 نفر جمعيت کل، 56670 نفر مرد و 55407 نفر زن بوده اند که بنابراين در مقابل هر 100 نفر زن، 102 نفر مرد وجود داشته. در سال 1375 جمعيت شهرستان به 119827 نفر افزايش يافت که 24/82 درصد در نقاط شهري و 76/17 درصد در نقاط روستايي سکونت داشتند. از 119827 نفر جمعيت کل، تعداد 60654 نفر مرد و 59173 نفر زن بوده است و نسبت جنسي برابر 103 بوده. يعني در مقابل هر 100 نفر زن، 103 نفر مرد وجود داشته. و در سال 1385 طبق سرشماري در آبان ماه، جمعيت اين شهرستان 133134 نفر بوده که از اين تعداد 11/83 درصد در نقاط شهري و 89/16 درصد در نقاط روستايي سکونت داشتند. و از 133134 نفر جمعيت کل، 67849 نفر مرد و 65285 نفر زن بوده اند که در نتيجه، نسبت جنسي برابر 93/103 بدست مي آيدبراساس آمار سال 1390 جمعيت شهرستان بندر انزلي در اين سال به 138001 تفر افزايش يافته است که از اين تعداد 68385 نفر را مردان و 69616 نفررا زنان تشکيل مي دهند. نسبت جنسي در سال 1390 برابر 23/98 درصد مي باشد (مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلي).

جدول3-4- روند تغييرات جمعيت شهرستان بندرانزلي در سالهاي (1390-1345)
سال
1345
1355
1365
1375
1385
1390
جمعيت کل
59766
76980
112077
119827
133134
138001
مرد
30218
39242
56670
60654
67849
68385
زن
29548
37738
55407
59173
65285
69616
مأخذ: مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلي

نمودار3-6- روند تغييرات جمعيت شهرستان بندرانزلي در سالهاي (1390-1345)

نمودار شماره 3-7 تغييرات جمعيت زن و مرد در دوره آماري

3-2-2- ترکيب و بعد خانوار
در سال 1345، تعداد 11878 خانوار معمولي شامل 59110

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید