دانلود پایان نامه

– 1 استان
بزرگترين تقسيمات کشور استان است اما در داخل هر استان تقسيمات کوچکتري نيز وجود دارد استان از چند شهرستان تشکيل شده است و به وسيله استاندار اداره مي شود استانداران از سوي وزير کشور تعيين مي شوندو به حل مشکلات استان و توسعه و پيشرفت آن مي پردازند (درئو، 1374، ص22).

1-10-2 شهرستان
به موجب ماده يک قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري شهرستان از جمله بخش عناصر تقسيمات کشوري هستند از اين رو شهرستان اينگونه تعريف شده است. شهرستان واحدي از تقسيمات کشوري است که با محدوده جغرافيايي معين و از به هم پيوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي و اقتصادي سياسي و فرهنگي واحد متناسب و هماهنگي را بوجود آورده اند (درئو، 1374، ص22).

1 ـ 10 ـ 3 فضا
فضا به معني مکان تمامي داشته هاي آن از بنا و ساختمان گرفته تا فرهنگ و آداب رسوم موجود از نظر رژه برونه فضاي جغرافيايي عبارت از وسعت زميني است که بوسيله جامعه به منظور باز توليد مورد استفاده و عمران قرار مي گيرد و در مفهوم وسيع از اين فضا تنها به لحاظ تغذيه و سکونت انسانها استفاده و بهره برداري نمي شود بلکه همه عملکردهاي اجتماعي با تمام پيچيدگيها در پهنه آن مورد آزمون قرار مي گيرد (مدني پور، 1379، ص 33).

1 -10-4 فضاي سياسي
فضاي سياسي به فضاهايي گفته مي شود که يک محدوده مشخص و احاطه شده از نظر سياسي را دربر گرفته و مساحت اين محدوده داراي نوسان مي باشد. بعبارت ديگر فضاي سياسي به بخشي از سطح زمين گفته مي‏شود که در قلمرو اراد? سياسي و فرمانروايي يک قدرت سياسي قرار گيرد. اين قدرت سياسي ممکن است فرد، نهاد، نظام سياسي يا حکومت (منطقه‏اي و جهاني)، شورا يا جمعي متشکل باشد که يک فضاي جغرافيايي را در اختيار مي‏گيرد.(حافظ نيا، 1383، ص 46)
1 -10-5 ساماندهي فضايي
ساماندهي فضايي از واژه سازمان فضايي Spatial oryanization اخذ شده است و از بعد لفظي همانگونه که استفاده مي شود به معناي ساماندهي دادن مجدد به سازمان فضايي است.
1 -10-6 ساماندهي سياسي فضا
تقسيم بندي يک پهنه سرزميني بر اساس عوامل مختلف محيطي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور مديريت بهينه سرزمين و بهره برداري مطلوب از منابع است( احمدي‏پور و ديگران، 1390، ص 69).

1 -10-7 تحليل
تحليل عبارت است از فرآيند تجزيه و ارزيابي شماري از برنامه ها و يا پروژه ها و يا راه حل ها با توجه به امتيازات و معايب نسبي آن ها به طريق منطقي و با توجه به اهداف و آرمان ها و معيارهاي برنامه . همواره يک سيستم بازنگري و ارزيابي لازم است تا کيفيت اجرا و تکميل طرح ها و سنجش تاثيرات اجراي طرحها در رفاه اجتماعي – اقتصادي سکونتگاههاي ناحيه اي بطورمنظم ارزيابي شود(شکوئي، 1373، ص327).

2-1 ناحيه سياسي
ناحيه سياسي به بخشي از سطح زمين گفته مي‏شود که در قلمرو اراد? سياسي و فرمانروايي يک قدرت سياسي قرار گيرد. اين قدرت سياسي ممکن است فرد، نهاد، نظام سياسي يا حکومت (منطقه‏اي و جهاني)، شورا يا جمعي متشکل باشد که يک فضاي جغرافيايي را در اختيار مي‏گيرد و به طور همه‏جانبه يا موردي، اراد? خود را بر قلمرو آن اعمال مي‏کند. بنابراين، با توجه به تنوع و تعدد قدرتهاي سياسي و نهادهاي فرمانروا، فضاي جغرافيايي سطح زمين به نواحي متعدد سياسي همجوار، متداخل يا سلسله مراتبي تقسيم مي‏شود. نواحي سياسي- فضايي انواع مختلفي دارد که اين موارد را مي‏توان تشخيص داد:
1- ناحيه سياسي درون شهري: کوچکتري واحد جغرافيايي در شهر که در قلمرو اداري يک مديريت سياسي- خدماتي نظير شورا و شهرداري و يا حوز? رأي قرار مي‏گيرد.
2- ناحيه سياسي درون کشوري: تقسيمات سياسي و سلسله مراتبي داخل يک واحد سياسي مستقل يا کشور. چنين الگويي براي اداره بهتر خدمات، فضاي کشور را به واحدهاي کوچکتر تقسيم مي‏کند که هر واحد مانند يک ناحيه سياسي- اداري است.
3- ناحيه سياسي ملي يا کشوري: اين نواحي خود داراي دو زيرگروه هستند،
1. نواحي سياسي مستقل و يا کشور که در حال حاضر بهترين شکل ناحيه سياسي را در جهان عرضه مي‏کند.
2. نواحي سياسي غيرمستقل که وابسته يا تابع ناحيه سياسي مستقل يا کشور بالقوه بوده و يا مي‏باشند ولي اساساً از دو ويژگي “استقلال” و “شناسايي” که لازمه کشور مستقل است برخوردار نيستند.
4- ناحيه سياسي فراکشوري: قلمرو نظام‏هاي منطقه‏اي در عرصه بين‏المللي. اين نواحي چند کشور و ناحيه سياسي مستقل را در برگيرنده و براساس ويژگي‏ها و اهداف مشترک آنها با يک يا دو کارکرد از گروه‏هاي عمومي و تخصصي پديد مي‏آيند. سازمان ملل متحد و ناحيه ايکائو و اتحاديه زغال و فولاد اروپا نواحي تخصصي هستند.
5- ناحيه سياسي بين‏المللي: قلمرو نظامهاي بين‏المللي و جهاني در سطح کره زمين. (حافظ‏نيا و کاوياني‏راد، 1383، 19)

2-2 فضا
فضا واژه ي شگفت انگيزي است زيرا که اين کلمه برگرفته از واژه ي spatium به معناي (پا، واحد اندازه گيري طول) نخست در زبان فرانسوي تا سده ي شانزدهم به عنوان يک فضاي زماني و سپس يک فضاي مکاني کم و بيش محدود شده اي که چيزي مي توان در ان جاي داد به کار رفته است. از سده ي هفدهم و پس از سفر ماژلان بود که دانشمندان، پادشاهان و امپراتوران به زمين به عنوان يک موجوديت يگانه و يکپارچه نظير يک سپهر نگريستند و از سده ي هفدهم فلاسفه اي چون لاک و لايبنيتز فضا را به عنوان يک محيط مدرک Concu به وسيله ي انتزاع فضاي محسوس Percu با سه بعد چونان محيطي آرماني و نامتناهي مطرح ساختند. که در آن تمامي گستره هاي متناهي و محدود جاي مي گزيده اند. در پايان سده ي هجدهم فيلسوف بزرگ امانوئل کانت که سواي فلسفه مدرس جغرافيا نيز بود عنوان کرد که فضا و زمان دو مقوله ي بنيادي از دانش بشري و هر يک به ديگري وابسته است .
واژه فضا از منظري جغرافيايي، مسئله ي ويژه اي را مطرح مي کند. آن طور که امروزه استنباط مي شود اين کلمه منطقا مي بايستي مفهومي اساسي را القاء کند در حالي که جغرافيدانان تنها در چند دهه ي اخير به آن توجهي ويژه ابراز داشته اند. نخستين يادآوري از فضا درميان جغرافدانان که به حدود چهل سال پيش از اين مي رسد، همواره با يک صفت همراه بوده است فضاي شهري و فضاي روستايي، به منظور تميز دو مقوله از فضا که آميخته به مايه اي از تئوري بوده است ( ايولاکوست، 1391، ص215).

2-2 -1 تقسيمات بنياني فضا
نخستين پوشش از تقسيمات بنياني فضا را نزديک به 200 کشور تشکيل مي دهند. از کوچکترين آنها که تنها چند کيلومتر مربع و حتي کمتر (واتيکان) وسعت دارند، تا گسترده ترين آنها نظير فدراسيون روسيه، با 17 ميليون کيلومتر مربع وسعت از کم جمعيت ترين با چندين هزار سکنه گرفته تا يک ميليارد و سيصد هزار نفر جمعيت خلق چين در 2004، هفت کشور از پهناورترين سرزمين هاي جهان (روسيه، کانادا، چين،1 ايالات متحده، برزيل، استراليا و هند) نيمي از خشکي هاي جهان را تشکيل مي دهند و دو کشور از اين ميان يعني چين و هند، در مجموع حدود 4/2 ميليارد نفر از جمعيت 5/6 ميليارد نفري جهان را در سال 2006 در خود جاي مي داده اند.به اين تقسيمات کشورها و پوشش فضايي آنها تقسيم بنديهاي پر رمز و
رازتر و با پوششي فزون تر چون قلمروهاي زباني و مذهبي افزوده مي شود. اين موزاييک ها با پهنه هايي که به لحاظ اندازه و عناصر تشکيل دهنده خود گوناگونند و با واسطه ي مرزها از هم جدا مي افتند، قلمروهايي را با پوشش گوناگون از نظر زبانها و خلق ها و فرهنگهاي آنها تشکيل مي دهند که با واسطه‎ي شبکه هايي گسترده با يکديگر در ارتباطند. فضاي جهاني زيبابيني است که عناصر آن به نحوي نابرابر متغيرند (اوليويه دولفوس، 1390، ص22)

2-2-2 فضاي جهاني
مجموعه اي از جريانهاي نظم يافته، ازميان فضاي جهاني مي گذرد، جريانهايي که در ميان قطعات سنگفرش‎هاي اصلي خود که از کشورها تشکيل شده مستقر مي شوند. اين جريانها که دست اندرکار شالوده‎بندي فضاي جهاني هستند در دو عرصه ي بين المللي و فراملي عمل مي کنند (اوليويه دولفوس، 1390، ص22).

2-2-2 -1 عرصه بين المللي
عرصه ي جريانهاي ارتباطات رسمي ميان کشورهاست که با واسطه ي توافقنامه ها نظم و هنجار به خود مي‎پذيرند و از طريق ترازنامه ها و موازنه ها مورد محاسبه و سنجش قرار مي گيرند. مانند موافقت نامه هاي بين المللي، موازنه‎هاي بازرگاني، مبادلات پولي که مورد بازبيني و کنترل قرار دارند، مهاجرتهاي تابع مقررات از اين قبيل مي باشند (اوليويه دولفوس، 1390، ص38).

2-2-2 -2 عرصه ي فراملي
جريانهايي است که در گذر خود مرزها را به کلي ناديده مي گيرند، چنان که گويي هرگز وجود خارجي نداشته اند و يا در نهايت به دور زدن آنها اکتفا مي کنند. جريانهاي اطلاعات و جريانهاي مالي را (فضاي مالي جهاني در عصر ما کاملا فراملي است) مي توان از اين مقوله بر شمرد. فراملي را هم چنين به معناي غير قانوني نيز مي توان به کار گرفت نظير دادو ستد غير قانوني مواد مخدر در درون فضاي جهاني يک فضاي مالي فراملي با حالت منديهاي کارکردي، با مکانها و با مداخله گري ها خود را متمايز مي دارد. نظير فضاي فراملي براي قاچاق مواد مخدر وغيره مي باشد. اين گونه فضاها با ويژگيهاي خود با يکديگر آميختگي و همپوشي دارند و در پيکر بندي کنوني خود از شمار و مباني شکل دهنده‎ي فضاي جهاني محسوب مي شوند.
در فضاي جهاني اشکالي از سازمانبدنيهاي گوناگون در ارتباط با پيشينه ي خود به طور هم زمان هم زيستي يافته اند، سازمابنديهايي که داراي تراکم هاي مشابه اما مفهومي متفاوتند، مثلا کشورهاي توسعه يافته جريانهاي مربوط به جابجايي انسانها، اموال، خدماتو اطلاعات که مرتبط با تراکم هاي بسيار بالا است، مستلزم برقراري پيوند ي مناسب ميان سنخ هايي گوناگون از شبکه هاست شبکه هايي که استقرار و تغيير مکان آنها به سبب ارزش مستغلاتي آنها بسيار دشوار مي نمايد. از سوي ديگر مي بايد از تراکم و انبوه زدگي در پاره اي از اوقات روز و يا سال پرهيز کرد (( اوليويه دولفوس، 1390، ص38).

2-2-2 -3 فضاي سياره اي
فضاي جهاني تنها فضاي جغرافيايي است که در پي اثبات کرويت زمين به قول قديم هرگز آفتاب در آن غروب نمي کند. در حال حاضر نيز هرگز آفتاب در مراکز بورس اوراق بهادار و در بازارهاي مبادلات پولي افول نمي کند به اين معنا زماني که درهاي مرکز بورس توکيو گشوده مي شود. هنوز بورسهاي اروپايي در خواب شبانه اند و هنگامي که بورسهاي اروپايي از کار باز مي ايستند بازار هاي پولي در ايالات متحده آمريکا آغاز به کار مي کنند. از اين روست که با استفاده از زمان باز و بسته شدن مراکز عمده ي مالي در جهان مي توان به بازي با نرخ هاي مبادله ي اوراق بهادار همچنان ادامه داد و اين خود مستلزم مراقبتي مستمر و زير نظر داشتن لحظه به لحظه ي همه ي رخدادهايي است که در هر گوشه از زمين ممکن است اتفاق بيفتد.
گونه گوني محيطي بر اثر منطقه بندي آب و هوايي، پراکندگي اقيانوسها و خشکي ها و وجود کوه هاي بلند از جمله داده هاي سياره اي به شمار مي آيند. فضاي جهاني طبيعتا فضاي گونه گوني است اما سود جستن از تنوع چه به آب و هوا مربوط باشد و چه به بهره برداري از منابع پوسته‎ي جامد زمين مستلزم شناسايي و به دست دادن برآوردي از آن است و اين خود مستلزم رفت و آمد اطلاعات و در اختيار داشتن فنون بهره برداري و ترابري براي بهر ه گيري از آن است، بنابراين کنشگراني نيرومند و بسيار آگاه قادر هستند از اين گونه گوني وضعيت هاي جهاني سود جويند و با توزيع جديد و مناسب فعاليت‎ها شرايط زيست جمعيتهاي بسياري را تغيير دهند (( اوليويه دولفوس، 1390، ص40).

2-3 سازماندهي
واژه سازماندهي برگرفته از واژه organization با ريشه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید