دانلود پایان نامه

نفر و 4 خانوار دسته جمعي شامل 656 نفر وجود داشت. بدين ترتيب ميانگين عده افراد خانوار معمولي درکل شهرستان 5 نفر بود.در سال 1365، تعداد 1/8 درصد خانوارهاي معمولي و 2/68 درصد مرکب از سرپرست و همسر و فرزندان سرپرست و 8/4 درصد شامل سرپرست و فرزندان وي بودند.در سال 1375، 08/10 درصد مرکب از سرپرست و همسر، 39/68 درصد متشکل از سرپرست، همسر، فرزندان سرپرست و 5/5 درصد شامل سرپرست و فرزندان.
در سال 1385، 38848 خانواردر شهرستان وجود داشته که از اين تعداد 04/99 درصد خانوارهاي معمولي و 86/0 درصد خانوارهاي گروهي و 10/0 درصد را خانوار مؤسسه اي تشکيل مي داده اند.براساس سالنامه آماري استان گيلان تعداد خانوار در سال 1390 در شهرستان بندر انزلي 45096 نفر بوده که از اين تعداد 38128 خانوار درمناطق شهري و 6968 خانوار در مناطق روستايي وجود دارند.بعد خانوار درسال 1390 33/0 مي باشد.
جدول3-5- روند تغييرات خانوار شهرستان بندر انزلي در سالهاي(1390-1345)
سال
1345
1355
1365
1375
1385
1390
جمع خانوار
11878
16121
24579
29049
8848
45096
مأخذ: مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلي

3-2-3- تراکم جمعيت
از تقسيم تعداد جمعيت به مساحت (کيلومترمربع) مي توانيم تراکم جمعيت يعني متوسط تعداد افراد در واحد سطح را حساب کنيم.
در سال 1345 تراکم جمعيت در شهرستان بندرانزلي 3/217 نفر در کيلومترمربع بوده است.
در سال 1355 تراکم جمعيت در شهرستان بندرانزلي 9/279 نفر در کيلومترمربع بوده است.
در سال 1365 تراکم جمعيت در شهرستان بندرانزلي9/298 نفر در کيلومترمربع بوده است.
در سال 1375 تراکم جمعيت در شهرستان بندرانزلي 2/393 نفر در کيلومترمربع بوده است.
در سال 1385 تراکم جمعيت در شهرستان بندرانزلي 9/439 نفر در کيلومترمربع بوده است.
در سال 1390 تراکم جمعيت در شهرستان بندرانزلي 91/452 نفر در کيلومترمربع بوده است.

جدول 3-6- تراکم جمعيت شهرستان بندر انزلي در سالهاي (1390-1345)
سال
1345
1355
1365
1375
1385
1390
تراکم جمعيت
3/217
9/279
9/298
2/393
9/436
91/452
مأخذ: مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلي

جدول 3-8- تراکم جمعيت در سالهاي (1390-1345)

3-2-4- سواد
در سال 1345 از کليه افراد 6 ساله و بالاترشهرستان بندرانزلي، 3/48 درصد با سواد بوده اند که اين نسيت در مردان 7/59 درصد و در زنان 6/36 درصد بوده.در سال 1355 از جمعيت 6 سال وبيشتر اين شهرستان 1/67 درصد را افراد باسواد تشکيل مي داده است.
در سال 1365 از جمعيت 6 سال وبيشتر اين شهرستان 3/77 درصد باسواد بوده اند.
در سال 1375 از جمعيت 6 سال وبيشتر اين شهرستان 23/86 درصد باسواد بوده اند.
در سال 1385 از جمعيت 6 سال وبيشتر اين شهرستان 57/89 درصد باسواد بوده اند.نسبت باسوادي در گروه سني 6 تا 10 ساله 95/95 درصد، در گروه سني 15 ساله و بيشتر 35/88 درصد و در گروه سني 65 ساله و بيشتر 54/40 درصد بوده است.

جدول3-7- گروه سني 6 ساله و بيشتر(1385-1345)
عناوين
سال 1345
سال 1355
سال 1365
سال 1375
سال 1385
کل جمعيت
46322
65105
92982
108802
124585
باسواد
22376
43698
57241
93825
11158
بي سواد
23207
21186
14616
14977
12998
مأخذ: مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلي

نمودار3-9-گروه سني 6 ساله و بيشتر(1385-1345)

3-2-5- گروه هاي سني
گروه هاي سني را عمدتاً به سه گروه 14-0 سال و 64- 15 سال و 65 ساله و بيشتر تقسيم مي‎کنيم.در سال 1345، ميانگين سني 1/43 سال و ميانه سني 9/17 سال بود، افراد کمتر از 10 سال 4/31 درصد و افراد کمتر از 20 سال 7/53 درصد جمعيت بوده اند. در سال 1355، 2/39 درصد در گروه سني کمتر از 15 ساله و 0/57 درصد در گروه سني 64- 15 ساله و 8/3 درصد در گروه سني 65 ساله و بيشتر بودند. در سال 1385، اين نسبت براي گروه سني کمتر از 15 ساله، 53/18 درصد و براي گروه سني 64- 15 ساله 8/3 درصد و براي گروه سني 65 ساله و بيشتر28/7 درصد محاسبه شد.

جدول 3-8- گروههاي سني سالهاي (1385-1345)
رده سني سال
سال 1345
سال 1355
سال 1365
سال 1375
سال 1385
14 – 0
26145
30213
42052
37406
24674
64 – 15
31041
43867
66297
76040
98762
65 +
2580
2900
3713
6318
9798
مأخذ: مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلي

نمودار3-10- کلي گروههاي سني سالهاي (1385-1345)

3-2-6- مهاجرت
مهاجرت يکي از عوامل موثر در تغييرات جمعيتي هر منطقه است. شهرستان بندرانزلي را مي توان به عنوان قطب مهاجرپذير و مهاجر فرست دانست. مهاجرپذير بودن شهرستان به چند عامل بستگي دارد که يکي از آنها وجود منطقه ي ويژه اقتصادي است که باعث شده از اطراف و مناطق دور به اين سمت براي انجام کارهاي روزمزد که در بندر و منطقه آزاد وجود دارد جذب اين منطقه شوند. يکي ديگر از عوامل مهاجرپذير بودن بندرانزلي وجود شيلات و کارهاي مرتبط در حيطه ي قلمرو شيلات است. همانطور که مي دانيم يکي از مشاغل پر تعداد در بندرانزلي اشتغال به صيد و صيادي است که گروهي از مردم روستاهاي اطراف را به دليل کمبود زمين به سمت خود مي کشد. اما مهاجرفرستي بندرانزلي به علت جوان بودن جمعيت، افزايش تعداد تحصيل کرده ها و نبود امکانات اشتغال زايي براي چنين افرادي، آنها دست به مهاجرت مي‎زنند (سالنامه آماري 1385استان گيلان شهرستان انزلي، ص82).
در سرشماري سال 1365، 5/72 درصد از جمعيت در شهر يا آبادي محل تولد خود اقامت داشته اند. 4/7 درصد از روستا به شهر، 6/13 درصد از شهر به شهر، 5/2 درصد از روستا به روستا و 9/2 درصد از شهر به روستا مهاجرت کرده اند. در فاصله سالهاي 65 تا 75، 13065 نفر به شهرستان وارد و يا در داخل اين شهرستان جابه جا شده اند، محل اقامت قبلي 86/63 درصد مهاجران، ساير استانها و 20 درصد شهرستانهاي ديگر استان محل سرشماري و 68/10 درصد شهر يا آبادي ديگري در همين شهرستان بوده. و از آبان ماه سال 1375، 29365 به شهرستان وارد و يا در داخل اين شهرستان جابه جا شده اند. محل اقامت قبلي 80/62 درصد از مهاجران، ساير استانها، 20/22 درصد شهرستانهاي ديگر استان محل سرشماري و 67/13 درصد شهر يا آبادي ديگر در همين شهرستان بوده است. محل اقامت بقيه افراد، خارج از کشور يا اظهار نشده بوده است. مقايسه محل اقامت قبلي مهاجران با محلي که درآن سرشماري شده اند نشان مي دهد که 62/13 درصد از روستا به شهر، 54/64 درصد از شهر به شهر، 74/3 درصد از روستا به روستا و 76/16 درصد از شهر به روستا در طي ده سال قبل از سرشماري آبان ماه 1385 مهاجرت کرده اند.مهاجران وارد شده طي 10 سال گذشته بر حسب آخرين محل اقامت قبلي جمع کلي آنها 29365 نفر بوده که از اين تعداد 17771 نفر مرد و 11594 نفر زن بوده اند(مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندر انزلي، 1385).

3-2-7 فعاليت هاي اقتصادي
کارشناسان اقتصادي با تأکيد بر جنبه هاي مختلف گردشگري نقش آن را در پويايي اقتصادي بسيار مهم دانسته اند (پاپلي، 1386، ص64).
سرمايه گذاري دولت در امور زيربنايي در بسياري از موارد نه تنها صنعت جهانگردي را رونق مي دهد و بلکه بسياري از واحدهاي وابسته اقتصادي و بنگاه هاي کوچک نيز به سرمايه گذاري هاي کلان و رونق جهانگردي مي تواند در جذب اينگونه سرمايه ها و به کارگيري آن در امور توليد و خدماتي و پيشرفت اقتصادي سهم به سزايي داشته باشد(فرماني، 1381، ص 89)، بنابراين پس از تحليل و بررسي مواردي از جنبه هاي گوناگون زيستي و اجتماعي جمعيت، به ويژگي هاي اقتصادي بندرانزلي مي پردازيم. عوامل اقتصادي حيات شهر انزلي از حدود دو قرن پيش تا کنون به دو گروه عمده قابل تقسيم مي باشند.گروه اول اين عوامل را مي توان امکانات، منابع و موقعيت طبيعي اين شهر به شمار آورد. گروه دوم شامل عواملي است که انسان -ساخت مي باشد و اکنون جزئي جدايي ناپذير از مجموعه عوامل حيات بخش اين شهر گرديده اند.
مجموعه عوامل طبيعي که عبارتند از موقعيت بندرگاهي، همجواري با تالاب انزلي، ذخاير آب زيان و همچنين آب و هواي نسبتاً مناسب را مي توان نام برد. مجموعه عوامل متنوع که عمدتاً با ساختارهاي اقتصادي شکل گرفته به نيروي کار و سرمايه انساني اطلاق مي شود، بعضي از اين عوامل در دوران حيات اقتصادي شهر انزلي روند رو به توسعه و رشد داشته و برخي ديگر نيز در اين دوران افت و خيزهايي داشته‎اند. از جمله اين عوامل که دچار نوسان بوده، ساختارهاي گردشگري و حمل و نقل دريايي در اين شهر مي باشد، بعضي ديگر از اين نوع ساختارها همچون ساختارهاي صنعتي- بازرگاني روندي رو به رشد داشته. از جمله عوامل مصنوعي که مي توان از آن بيش از اندازه هاي کنوني ايجاد درآمد نمايد مي توان تأسيسات بندرگاهي حمل ونقل، بازرگاني و صنعت گردشگري را نام برد (طرح تفضيلي شهر بندرانزلي، 1378-1388، ص 75).
ميزان نيروي کار، شرکت جنسي جمعيت در فعاليت هاي اقتصادي، تقسيم نيروي کار به گروه هاي مختلف شغلي، در بين موارد ديگر از اهميت خاصي برخوردارند. بر اين اساس سيستم سازمان اجتماعي و طبيعت حاکم بر اقتصاد اين شهرستان هرگونه تجزيه و تحليل را از بعد ساختمان سني نيروي کار و ترکيب شغلي آن، و تدوين برنامه ريزي صحيح را در اين شهرستان ميسر مي سازد.

3-2-7-1- اشتغال
ايجاد درآمد و اشتغال براي ساکنان محلي در عرضه فضا براي استفاده گردشگران يکي از آثار گردشگري است ( .(Briedenhann, 2004, 7در جمعيت 10 ساله و بالاتر شهرستان بندرانزلي در سال 1345، از نظر اقتصادي 9/72 درصد مردان فعال و 1/27 درصد غيرفعال بودند. جمعيت غيرفعال مردان شامل 7/22 درصد محصلين و 4/4 درصد بازنشستگان و از کارافتادگان و افراد ديگر بودند. و زنان از نظر اقتصادي 2/19 درصد زنان فعال (اين نسبت براي زنان در کل کشور 12 درصد براورد شده بود “سال 1345″) و 8/80 درصد بقيه از نظر اقتصادي غيرفعال بودند.
از کل جمعيت فعال در شهرستان 7/86 درصد شاغل، 5/6 درصد بيکار در جستجوي کار و 8/6 درصد بيکار فصلي بودند. و از کل جمعيت مشغول به کار در اين شهرستان 2/20 درصد در امور کشاورزي و مشاغل مربوط به آن و 5/40 درصد در توليدات صنعتي و معادن و حمل ونقل و مشاغل مربوط به آن و 3/39 درصد بقيه در ساير مشاغل به کار اشتغال داشتند.
در سال 1355 از 567810 نفر جمعيت 10ساله و بيشتر اين شهرستان 2/41 درصد راجمعيت فعال از نظر اقتصادي تشکيل مي دادند، که اين نسبت براي مردان 2/65 درصد و براي زنان 1/16 درصد بوده. از تعداد 18755 نفر شاغلان اين شهرستان، 7/13 درصد در بخش کشاورزي، 5/24 درصد در بخش صنعت و 0/61 درصد در بخش خدمات فعاليت داشتند.
در سال 1365 افراد شاغل و افرادي که بيکار و جوياي کار بوده اند جمعا” 9/42 درصد جمعيت 10ساله و بيشتر را تشکيل مي داده اند. که 6/14 درصد را کشاورزان، دامداران و …..، 5/30 درصد را کارگران مشاغل توليدي و امور حمل ونقل و 0/14 درصد را کارکنان مشاغل علمي، فني و تخصصي تشکيل مي داده اند.
در سال 1375 افراد شاغل و بيکار جوياي کار در مجموع 55/36 درصد از جمعيت 10 ساله و بيشتر را تشکيل مي داده اند که 87/14 درصد را کارکنان ماهر کشاورزي و 810/16 درصد را صنعتگران و 71/9 درصد را متخصصان تشکيل مي داده اند.در سال 1385 جمعيت فعال (افراد شاغل و بيکار) 84/40 درصد از جمعيت 10 ساله و بيشتر شهرستان را تشکيل مي داده اند. اين نسبت براي مردان 74/65 درصد و براي زنان 03/15 درصد بوده است. که 27/10 درصد در بخش کشاورزي، 24/25 درصد در بخش صنعت و 73/62

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید