دانلود پایان نامه

درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته اند.

جدول 3-9- فعاليت افراد 10 ساله و بيشتر بر حسب جنس(1385-1345)
سال
سال 1345
سال 1355
سال 1365
سال 1375
سال 1385
کل جمعيت
41010
56781
92982
98567
48342
مرد
20689
29046
46851
49659
39605
زن
20321
27735
46131
48908
8737
مأخذ: مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلي

نمودار3-11- فعاليت افراد 10 ساله و بيشتر بر حسب جنس(1385-1345)
جدول3-10- جمعيت 10ساله و بيشتربر حسب وضعيت شاغل و بيکار‹‹مرد››(1385-1345)
وضعيت سال
سال 1345
سال 1355
سال 1365
سال 1375
سال 1385
شاغل
12890
16206
23162
25534
34182
بيکار
2191
2742
5699
4753
5423
مأخذ: مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلي

نمودار3-12- جمعيت 10ساله و بيشتربر حسب وضعيت شاغل و بيکار‹‹مرد››(1385-1345)

جدول3-11- جمعيت 10ساله و بيشتر برحسب وضعيت شاغل و بيکار‹‹زن››(1385-1345)
وضعيت
1345
1355
1365
1375
1385
شاغل
3575
2549
3359
4087
5846
بيکار
326
1905
2910
1649
2891
مأخذ: مرکز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلي

نمودار3-13- جمعيت 10ساله و بيشتر برحسب وضعيت شاغل و بيکار‹‹زن›› (1385-1345)
3-2-8- مرفولوژي شهري و ساختار فضايي- کالبدي
بندرانزلي در استان گيلان درمجاورت مرکز استان واقع شده است، اين شهر داراي يک بندرگاه دريايي است و به عنوان يکي از بنادر فعال و قطب ترانزيت کالادر منطقه نوار ساحلي شمال محسوب مي شود. با اينکه اين شهر در بخش وسيع تر جلگه ساحلي واقع شده است اما شرايط خاص بستر شکل گيري آن، ساختار کالبدي و شکل شهر را عميقاً تحت تأثير قرار داده است. با توجه به نقشه 5 که در آن تصوير هوائي شهر نشان داده شده، مي توان به روشني دريافت که رشد و توسعه شهر تنها در عرض کم زمين محصور ميان دريا و تالاب انزلي به وقوع پيوسته است. شرايط توپوگرافي و مطرح آبگير سبب شده اند تا ساختار و شکل اين شهر بسيار مشابه شهرهاي واقع در نواحي کم عرض در نوار ساحلي شود. تالاب انزلي خود يکي از مناطق با ارزش زيست – محيطي و حيات گياهي و جانوري است.درعين حال يک پتانسيل بالقوه براي بدل شدن به يک سايت اکوتوريسم است. رشد و توسعه صنعت توريسم در منطقه بايستي به صورت برنامه ريزي شده و تحت کنترل صورت گيرد. درغير اين صورت تعادل شکننده اکوسيستم خاص منطقه تالاب را بر هم خواهد زد. شکل زمين و گستردگي تالاب در جنوب شهر سبب شده است تا به اجبار ساختار شهر صورتي خطي بيابد که در نقشه شماره 5 چگونگي گسترش فضايي شهر را در نوار ساحلي نشان مي دهد (شرکت مشاورين سبز انديش پايش، 1388، ص 22).

3-2-8-1- تحليل معماري و طراحي شهري در ساختار فضايي- کالبدي محدوده مطالعات
از سوي ديگر در بررسي ساختار فضايي- کالبدي نواحي ساحلي، معماري و شهرسازي خود شايد در مواردي پراهميت ترين عامل در رشد و توسعه صنعت توريسم باشند، در محدوده مطالعاتي طرح توسعه گردشگري منطقه ساحلي شمال البته پتانسيل هاي طبيعي در اولويت اول اهميت در جذب گردشگر مطرح هستند و جاذبه هاي معماري و شهرسازي در رتبه بندي قرار مي گيرند. اما نبايد اين موضوع را فراموش نمود که همچنان معماري و شهرسازي در واقع تأمين کننده نيازهاي اوليه گردشگران و ساکنان بومي به سرپناه و محل اقامت دائم و موقت است (شرکت مشاورين سبز انديش پايش، 1388، ص24).

3-2-8-2- معماري در سکونتگاه هاي شهري
معماري سنتي و بومي شهرهاي گيلان از ديرباز تحت تأثير طبيعت زيبا و اقليم معتدل و فرهنگ خاص مردمان اين منطقه، معماري برون گرا، بوده است. اين گونه از معماري در تضاد کامل با معماري درون گرا در فلات مرکزي ايران و اقليم گرم وخشک است. اين چنين است که گشايش فضايي در بافت هاي شهري و درمعماري تک بناها فراوان به چشم مي خورد (شرکت مشاورين سبز انديش پايش، 1388، ص24).

3-2-8-3- خيابان هاي پاسداران و اطباء
خيابان هاي پاسداران و اطباء با طول 6 و 5/3 کيلومتر، از جمله مهم ترين خيابان هاي شهر انزلي مي باشند که در امتداد ساحل درياي خزر واقع شده و اکثر ناحيه ساحلي شهر انزلي را به خود اختصاص داده اند. اين دو خيابان با قرارگيري درشمال شهر انزلي موقعيت مناسبي از نظر دسترسي از ديگر نقاط شهر را دارا مي‎باشند. به دليل قرارگيري گمرک شهر انزلي در خيابان اطباء، اين خيابان از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و نقش ارزشمندي را در جابه جايي کالا ايفا مي نمايد. اما خيابان پاسداران به سبب موقعيت خود و نقش مسکوني و تفريحي غالبي که به خود گرفته است، نسبت به خيابان اطباء از ترافيک کمتر و مناسب تري برخوردار است. آن چه که درمورد اين دو خيابان مي توان بيان داشت، پتانسيل بالايي است که به واسطه ي قرارگيري در لبه ساحلي درياي خزر، جهت طراحي دارا مي باشند، اما به دليلي عدم تعريف ضوابط و معيارهاي جامعي در رابطه با ارتقاي کيفيت هاي فضايي و خلق فضاهاي شهري مناسب، شاهد بروز پاره اي ناهنجاري ها و نابساماني ها در کالبد و فعاليت اين خيابان ها مي باشيم(شرکت مشاورين سبز انديش پايش، 1388، ص20).

3-2-8-3-1- سيما و منظر شهري
سيماي خيابان هاي اطباء و پاسداران با توجه به اينکه اين دو خيابان ها هنوز داراي فضاهاي باز و پلاک‎هاي خالي زيادي هستند و تکامل خود را به صورت تدريجي تجربه مي کنند و در گذاري نسبتاً کند شاهد تکميل اجزاي خود مي باشند. (شرکت مشاورين سبز انديش پايش، 1388، ص22).

3-2-8-3-2- معابر اصلي
منظور از معابر اصلي در مطالعه حاضر خيابان هاي پاسداران و اطباء مي باشد که به واسطه ي عملکرد خود در شهر جايگاه ويژه اي را در ذهن ساکنين و گردشگران بر جاي مي گذارد.قرارگيري ساختمان هاي اداري و مجتمع هاي مسکوني به ويژه در خيابان اطباء، کمبود تنوع کاربري و نيز عدم ايجاد محصوريت مناسب در قسمت هاي زيادي از جبهه جنوبي اين معابر موجب شده تا از بار کيفي اين محورها از نظر خوانايي کاسته شود. عدم تعريف لبه هاي خوانا و نشانه هاي شهري واضح در جبهه هاي شمالي اين خيابان ها که عمدتاً در مجاورت خط ساحلي نيز واقع شده اند، باعث کاهش کيفيت فضايي در جبهه شمالي اين معابر گرديده است (شرکت مشاورين سبز انديش پايش، 1388، ص23).

3-2-8-3-3- معابر فرعي ودسترسي هاي محلي
بيشتر شامل آن دسته از معابري هستند که براي ساکنين بيشتر جنبه ي ارتباط با ديگر نقاط را دارند. اين معابر عمدتاً حد فاصل بين معابر اصلي و واحدهاي مسکوني يا فعاليتي ساکنين را دربر مي گيرند. لازم به ذکر است که بخش عمده اي از اين معابر متصل به ضلع جنوبي خيابان هاي اطباء و پاسداران مي باشند و تعداد معدودي از آن ها که از طول خيلي کمتري برخوردارند در ضلع شمالي اين دو خيابان، علاوه بر دسترسي به واحدهاي مسکوني و خدماتي، نقش دسترسي مراجعين به ساحل دريا را نيز بر عهده دارند. هرچند اين محورها در مقايسه با محورهاي اصلي از مقياس عملکردي پايين تري برخوردارند، اما به دليل تعلق خاطر و نظارت اجتماعي بيشر ساکنين ازجايگاه ويژه اي نزد ساکنين منطقه برخوردار است (شرکت مشاورين سبز انديش پايش، 1388، ص 24).

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید