دانلود پایان نامه

ويژگي هاي انساني، جمعيت و ساخت جنسي، ترکيب و نوع خانوار، تراکم جمعيت، سواد، گروه هاي سني
مهاجرت، فعاليت هاي اقتصادي، مرفولوژي شهري و ساختار فضايي- کالبدي وغيره پرداخته شده است
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق که به تجزيه و تحليل پرسشنامه ها پرداخته شده است.
فصل پنجم:آزمون فرضيه ها، نتيجه گيري و ارائه راهکارها وپيشنهادات ودر نهايت منابع و مآ خذ مي باشد.

1-1 بيان مسئله
سازماندهي سياسي فضا يکي از مهمترين و حساسترين وظايف مسئولين کشور ها بشمار مي رود. اين امر به منظور مديريت بهينه و پايدار سرزمين و با هدف حفظ و تداوم يکپارچگي در سطوح ملي، محلي و منطقه اي انجام مي شود. به دليل اهميت سازماندهي فضا در توسعه، معمولا دولتها نسبت به تقسيم فضاي سرزميني خود به شکل مطلوب و مناسب جديت خاصي دارند.از زمان شکل گيري نخستين حکومتهاکه به صورت قبيله اي اداره مي شدند تا حکومتهاي مدرن امروزي به نوعي سازمان دهي سياسي فضا درگسترش دموکراسي و حاکميت هر منطقه بوده و تبيين و تاثير آن برساختار فضاي سياسي آن منطقه مي باشد.
شهرستان بندرانزلي از نظر سازماندهي فضاي سياسي داراي يک شهر به نام انزلي، يک بخش به نام بخش مرکزي با دو دهستان به نام هاي دهستان چهارفريضه با 21 آبادي و دهستان ليجارکي حسن رود با 7 آبادي مي باشد.اين شهرستان از ديرباز بعنوان دروازه ي اروپا شناخته شده و در حال حاضر به عنوان بزرگترين بندر حوزه ي جنوبي درياي خزر از اهميت بسيار زيادي در ملاحظات سياسي و اقتصادي منطقه برخوردار است. از نقطه نظر نظامي حضورناوگان منطقه ي چهارم دريايي در اين شهرستان نشان دهنده ي اهميت بسيار زياد آن در معادلات منطقه بوده و از نظر اقتصادي با وجود منطقه آزاد تجاري د راين شهرستان جايگاه خاصي در استان گيلان و کشور دارد. نظر به اهميت اين شهرستان در استان گيلان از نظر سياسي و اقتصادي وتعيين جايگاه هر شهرستان با توجه به موقعيت جغرافيايي خود در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان، اين پايان نامه در تلاش است تا نقش شهرستان بندر انزلي را در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان تعيين نمايد. در اين تحقيق سازماندهي سياسي فضا دراستان گيلان بعنوان متغير وابسته وشهرستان بندر انزلي بعنوان متغير مستقل مي باشد.

1-2 اهميت وضرورت تحقيق
اهميت و ضرورت اين پژوهش از آنجا ناشي مي شود که با مطالعات و بررسي هاي به عمل آمده و با توجه به تحقيقات صورت گرفته در ارتباط با تعيين جايگاه شهرستان بندر انزلي و تاثيرآن بر سازماندهي فضاهاي سياسي استان گيلان محدود و اندک مي باشد . لذا به نظر مي رسد با انجام اين پژوهش تا حدودي خلأ و جاي خالي پژوهش ها وتحقيقات صورت گرفته در اين زمينه مرتفع گردد . و از سوي ديگر اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي شود که تعيين نقش شهرستان انزلي با دارا بودن منطقه آزاد تجاري و سواحل زيبا مي تواند در سازماندهي فضاي سياسي استان اقدامات بهتري داشته باشد.

1-3 اهداف تحقيق
مهمترين اهداف اين تحقيق به شرح زير است:
– تعيين جايگاه شهرستان بندر انزلي در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان
– شناسايي نقاط ضعف و قوت بندر انزلي در سازماندهي سياسي استان گيلان
-تبيين موقعيت جغرافيايي تاثير گذار بر توسعه فضاي سياسي شهرستان انزلي

1-4 سوال تحقيق
سوالهاي اين پژوهش عبارتند از :
مولفه هاي تاثير گذار شهرستان بندر انزلي در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان کدامند؟
آياسازمان منطقه آزاد تجاري در سازماندهي فضاي سياسي شهرستان بندر انزلي نقش دارد؟

1-5 فرضيه هاي تحقيق
با توجه به سوالهاي تحقيق، فرضيه هاي زير مطرح است:
موقعيت جغرافيايي و شرايط خاص شهرستان بندر انزلي از مولفه هاي تاثير گذار در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان مي باشد.
سازمان منطقه آزاد تجاري در سازماندهي فضاي سياسي شهرستان بندر انزلي نقش دارد.

1-6 روش تحقيق
روش تحقيق در اين پايان نامه توصيفي، تحليلي مي باشد. و به روش کتابخانه اي و اسنادي از طريق مراجعه به کتب، مجلات علمي و پژوهشي، مقالات و سايتهاي اينترنتي گردآوري شده است. روش جمع آوري اطلاعات از منابع مکتوب وکتب موجود کتابخانه هاي حقيقي ومجازي معتبر واسنادي، بهره برداري ازسايت‎هاي اينترنتي معتبرمرتبط با موضوع و بانک هاي اطلاعاتي ونقشه وتصاوير مناطق مورد مطالعه تحقيق مي‎باشد.

1-6-1 جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري عبارتست از مجموعه اي از افراد يا واحدهايي که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهشگر مايل است درباره آن به مطالعه بپردازد( مقيمي، 1385، 294) در تحقيق فوق جامعه آماري کل شهرستان بندرانزلي مي باشد.
نمونه بخشي از جامعه است که معرف آن مي باشد بعبارت ديگر نمونه عبارتست از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشدو نمونه گيري يعني انتخاب تعدادي از افراد، اشياء از يک جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه( دلاور، 1380، ص120)
در اين تحقيق حجم نمونه براساس روش مورگان انتخاب مي گردد . لذا با توجه به جمعيت شهرستان که بالاي 100000 نفر بوده، تعداد 384 نفر بطور تصادفي مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

1-6-2 روش گردآوري اطلاعات
در تدوين پيشينه و مباحث نظري تحقيق روش گردآوري اطلاعات به صورت اسنادي و كتابخانه اي و بهره برداري ازسايت هاي اينترنتي معتبرمرتبط با موضوع وبانک هاي اطلاعاتي ونقشه وتصاوير مناطق مورد مطالعه تحقيق بوده و در مطالعات ميداني نيز از داده هاي استخراج شده از پرسشنامه بهره گرفته شده است.

1-6-3 ابزار گردآوري تحقيق
هر يک از روشهاي گردآوري اطلاعات ابزار مخصوص خود را دارند، در روش متن خواني از فيش و در روش آمارخواني از جدول و در روش تصوير خواني از نقشه و کروکي استفاده مي شود . همچنين در اين تحقيق از منابع اينترنتي، بانکهاي اطلاعاتي، شبکه هاي کامپيوتري و ماهواره اي، رسانه ها، مطبوعات، فصلنامه ها و پايان نامه هاي تخصصي و پرسشنامه استفاده شده است.

1-6-4 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
موضوع مورد مطالعه در اين پايان نامه از نوع تحقيقات کيفي مي باشد. لذا در اين پايان نامه با استفاده از روش قياسي و استقرايي، پس از جمع آوري اطلاعات از طريق منابع كتابخانه اي و اسنادي و ميداني به سازماندهي و طبقه بندي آنها پرداخته و تجزيه و تحليل اطلاعات از طريق روشهاي توصيفي وآماري غيره انجام خواهد شد.

1-7 سوابق تحقيق
برادن، ( 1383) در کتاب ژئوپليتيک فراگير، اعتقاد دارد که نهادها و سازمانها به عنوان بازوهاي اجرايي سيستم کلان، کارکردها و نقش هاي مشخص امور مربوط به يک واحد سياسي را سازماندهي و مديريت مي‎نمايد. تقسيمات سياسي در ايران داراي سابقه بسيار طولاني است. ايران در کنار امپراتوري هاي يونان و رم باستان براي اداره ي سرزمين پهناور خود ناگزير بود کشور را به واحدهاي کوچکتر تقسيم نمايد. در دوره مادها نخستين تجربه با ارزش براي امور کشور به دست آمد. حکومت مرکزي در مقابل هرگونه ناامني، اغتشاش و جدايي طلبي هم چنين حمله دشمنان خارجي واکنش نشان مي دهد. حکومت با تقسيم قدرت و وظايف بين نمايندگان، اداره امور کشور را ساماندهي مي کرد. در راس هر ساتراپ يا ايالت، سردار نظامي و اشراف (شهربان) مورد اعتماد قرار داشتند.ويژگي کلي در همه اعصار براي سازماندهي فضا بدين گونه بوده است هر چند در سلسله ها و حکومت مختلف تفاوتهايي وجود داشته است.بعد از ورود اسلام به ايران نظام اداري کشور دچار دگرگوني شد . ايران قبل از اسلام از نظام منسجم اداري، سياسي، اقتصادي و نظامي برخوردار بود . اعراب مسلمان اين نظام را از هم پاشيدند و از سوي ديگر الگويي مشخص براي اداره قلمرو گسترده امپراتوري ساساني نداشتند. بنابراين اداره اين حوزه گسترده کار بس دشواري بود بتدريج و آشنا شدن با فرهنگ و تمدن ايراني و استفاده از وزراء و دولتمردان کاردان ايراني سيطره خود را در جامعه گسترش داده و در آن نظم برقرار کردند (اميراحمديان، 1383، ص13).
ميرزايي و همکاران، ( 1391)، در مقاله خود تحت عنوان استان گيلان و تقسيمات کشوري بيان داشته که تقسيمات کشوري از موضوعات بسيار مهم در اداره سرزميني يک واحد سياسي است. نظام تقسيمات کشوري بستر شکل يابي نظام مديريت سرزميني و تشکيلات اداري تقسيم سرزمين به واحدهاي کوچکتر اداري و اختيارات نسبي نظام هاي اداري است. نظام تقسيمات کشوري تشکيل دهنده واحدهاي حکومتي محلي در محدوده هاي سياسي واحدهاي برنامه ريزي هستند. در واقع تقسيمات کشوري يکي از ابزار هاي مهم حکومت براي سازماندهي سياسي فضاي کشور به شمار مي رود که در ايران سابقه ديرينه اي دارد.
پور موسوي، موسي، 1386، در مقاله اي تحت عنوان سازماندهي سياسي فضا و نواحي فرهنگي و کارکردي در ايران معتقد است. عدم انطباق نواحي فرهنگي رسمي و کارکردي در ايران تحت تاثير ملاحظات اداري، دفاعي- امنيتي، رقابتهاي محلي و خدمات رساني بوده است و در برخي موارد نتايج دوگانه اي داشته است به طوري که ناهمگوني بيان شده از يک سو سبب کنترل واگرايي، تقويت همبستگي ملي و حفظ يکپارچگي سرزميني شده است. اما از سوي ديگر با توسعه نا متوازن ناحيه اي قطبي شدن قدرت و ثروت نارضايتي از نظام حاکم را در پي داشته است.
ازکيا، ( 1384)، در مقاله اي تحت عنوان جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي در ايران معتقد است که بايد روابط سازمانهاي دولتي با شوراها نهادينه شود. در اين راهبرد براي سامان دادن برنامه‎هاي روستايي بايد همه فعاليتهاي جانبي اعم از تخصيص اعتبار، تنظيم امور و برنامه ريزي، ارائه اطلاعات، اجرا، نظارت و ارزش يابي بين سازمانهاي دولتي و شورا تقسيم شده باشد.
حافظ نيا، (1382)، در کتاب جغرافياي سياسي خود مي نويسد الگوي محلي الگويي با کارکرد عمومي است که در بخشي از فضاي يک کشور بر مبناي قوانين عمومي و يا خصوصي تشکيل مي گردد تا خدمات لازم را در آن محدوده خاص را به شهر وندان اراده نمايد. حاکميت و يا قدرت عالي سياسي در اين الگو به معناي واقعي وجود نداردو معتقد است که اين الگو عمدتا جنبه اي اجتماعي، اقتصادي، اداري و فرهنگي دارد و بعد سياسي در آن يا وجود ندارد و يا ضعيف است.

1-8 محدوديت هاي تحقيق
همواره در تحقيق وپژوهش مشکلات، محدوديت ها وتنگناهايي براي دسترسي به منابع واطلاعات مورد نياز وجود دارد که البته جزء لاينفک امر ارزشمند تحقيق است .البته بعضاً منابع جديد ومعتبر وجود دارد اما يا ترجمه فارسي معتبر نشده ويا محدوديتهايي به لحاظ طبقه بندي اسنادي دارند که اين امر دسترسي پژوهندگان رادرسيکل قوانين اداري معطل يا ناکام مي گذاردودرنتيجه عدم دسترسي منابع اصيل ومعتبر سبب کاهش ارزش محتواي کيفي پژوهش خواهد شد .از جمله مواردي که محقق در تحقيق بايد با آن دست پنجه نرم کند دقت وتوجه دربهره برداري از منابع محدود موجود است که درعناوين تحقيقاتي مشابه يا نزديک هم، به نوعي موجب تکراري جلوه نمودن تحقيق مي شود.

1-9 محدوده و قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق فوق شهرستان بندر انزلي در شمال مرکزي استان گيلان بوده که از شمال به درياچه بزرگ خزر و از شرق به شهرستان رشت و از جنوب به شهرستان صومعه سرا و از غرب به شهرستان رضوانشهر متصل مي شود. وسعت شهرستان 7/304 کيلومتر مربع است. بندرانزلي داراي يک شهر به نام انزلي، يک بخش به نام بخش مرکزي با دو دهستان به نام هاي دهستان چهارفريضه با 21 آبادي و دهستان ليجارکي حسن رود با 7 آبادي مي باشد( نقشه آباديهاي استان گيلان، 1388 ).

عکس شماره 1-1 نمايي از بندرانزلي
1-10 واژه ها ومفاهيم
1-10

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید