دانلود پایان نامه

براي رقابت کردن سعي مي‌کنند که بزرگتر شوند (هاگس، 1971).
محققان دريافتند که رنگ‌هاي مختلف طول موج‌هاي مختلف نور را بازتاب مي‌کند. مالچ‌هاي رنگي همانند بازتاب نور از برگ سبز گياهان کناري عمل مي‌کنند و گياه احساس مي‌کند که نسبت نور مادون قرمز به نور قرمز افزايش يافته همانند زماني که اين نسبت توسط گياهان مجاور تغيير مي‌کند ولي در حقيقت آن فقط رنگ مالچ است. مالچ‌هاي رنگي گياهان را فريب داده و گياه را براي گذاشتن انرژي بيشتر در قسمت فوقاني تحريک مي‌کند. بعضي از مالچ‌هاي رنگي گياه را براي توليد بهتر و بيشتر طعم و مزه فريب مي‌دهند. دانشمندان پس از اندازه گيري امواج بازتاب شده از امواج بازتاب از مالچ‌ها فهميدند مقدار نور در امواج بازتاب شده مختلف است. گوچه فرنگي‌هايي که بر روي مالچ پلاستيکي قرمز رشد کرده بودند بزرگترين ساقه و کوتاه‌ترين ريشه‌ها را نسبت به گياهان رشد کرده در روي پلاستيک‌هاي رنگي ديگر مانند سفيد و سياه بود. براي همه گياهان مقدار نور مادون قرمز بازتاب شده مهم است (توماس، 1997). در مالچ پلاستيکي هنگامي که گياه يک افزايش مادون قرمز را حس مي‌کند انرژي بيشتري را در روي رشد ساقه و مقدار کمتري را روي ريشه مي‌گذارد. بنابراين اگر ميوه در ساقه گياه توليد مي‌شود معمولاً بزرگ‌تر مي‌شود. پس از آزمايشاتي روي گياهان و رنگ‌هاي مختلف دانشمندان رنگ‌هاي مشخص را پيدا کردند که مي‌توانند با بازتاب نور مزه و بو بعضي از ميوه‌ها و ريشه‌هاي خوراکي مانند شلغم و هويج را تغيير دهند (توماس، 1997).
اختلاف در عملکرد محصولات گياهي در واکنش به رنگ‌هاي مالچ‌هاي مختلف ناشي از بخشي از توانايي رنگ‌هاي مالچ مختلف براي افزايش دماي خاک است. بعلاوه، دماي خاک، بازتاب امواج دلالت بر افزايش توليد در عملکرد محصولات داشت. رنگ‌هاي مختلف امواج‌هاي نور مختلف را جذب و انعکاس مي‌کنند (تاکسبري، 2003). گياهان به رنگ نوري که برگ‌هايشان از خورشيد مي‌گيرد و سطح روي آن‌ها بازتاب مي‌کند به ويژه رنگ‌هاي آبي، قرمز و مادون قرمز بسيار حساس هستند. امواج قرمز و مادون قرمز واکنش رشدي بسيار بزرگي در گياهان توليد مي‌کنند. يک نور که نسبت پايين امواج قرمز به مادون قرمز دارند، موجب مي‌شود که گياه ساقه کوتاه با ريشه‌هاي بلندتر توليد کند و يک نسبت بالا مادون قرمز به قرمز باعث مي‌شود که گياه بيشتر رشد جديد خود را در شاخه‌ها هدايت کند و پي‌آمد آن اين است که يک گياه بلندتر با برگ‌هاي بيشتر توليد شود. رنگ‌هاي مختلف مالچ‌ها مقدار مختلفي از امواج را بازتاب مي‌کند و بنابراين نسبت نور مادون قرمز به قرمز را تغيير مي‌دهد (کاسپربر و هانت51، 2003).
مالچ‌هاي پلي اتيلن رنگي فقط امواج نوري را بازتاب نمي‌کنند بلکه همچنين دما را که در ميکروکليما و نسبت رشد و توسعه گياهان مؤثر است تغيير مي‌دهند. مالچ‌هاي رنگي طول موج‌هاي مخصوصي از نور خورشيد را به طرف کانوپي گياه منعکس مي‌کنند (ارزولک52، 1999). نور بازتاب شده از مالچ قرمز يک نسبت نور قرمز به مادون قرمز را کمتر نسبت به نور خورشيد دارد در صورتي که مالچ سياه کمتر روي اين نسبت اثر داشت (هنري و همکاران53، 1990).

2-7-3- فوائد مالچ‌هاي پلاستيکي
زودرسي محصولات يکي از شاخص ترين فايده‌هاي استفاده از مالچ پلاستيکي مي‌باشد که به وسيله افزايش دماي خاک در بستر کاشت صورت مي‌گيرد. از مزاياي ديگر مالچ پلاستيکي مي‌توان کاهش خسارت علف‌هاي هرز در بستر محصولات و کاهش رقابت براي آب و مواد غذايي، کاهش تبخير از سطح خاک، افزايش دماي خاک، کاهش فشردگي خاک، کاهش آبشويي مواد حاصلخيز، توليد محصول تميز، کاهش فساد محصول، کاهش جمع آوري ريشه، افزايش رشد گياه توسط CO2، کاهش ميزان آبياري، کمک به کنترل حشرات، افزايش اثر ضدعفوني خاک، حمايت از ميوه‌ها، کاهش غرقابي گياه، افزايش قدرت گياه براي افزايش عملکرد نهايي و کيفيت و طولاني شدن فصل رشد را نام برد (تاکسبري، 2003).

2-7-4- اثر مالچ بر عملکرد دانه لوبيا
به منظور بررسي کارايي مصرف آب و عملکرد لوبيا در شرايط آبياري و مالچ کاه، آزمايش کرت هاي خرد در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در سه تکرار در شهرستان آستانه اشرفيه در سال زراعي 1391 اجرا گرديد. در اين تحقيق مديريت آبياري شامل بدون آبياري و آبياري با دورهاي 6 ، 12 و 18 روز و مقادير مختلف مالچ کاه شامل 0 ، 1، 2 و 3 سانتي متر در هر پلات انتخاب شد. نتايج تحقيق نشان داد که مديريت آبياري و سطوح مختلف مالچ بر عملکرد دانه معني دار بود. ولي اثر متقابل آن ها بر عملکرد دانه معني دار نشد و عملکرد دانه در سطوح مختلف مالچ با توليد 6/1585 کيلوگرم در هکتار بيشتر از ساير تيمارها بود (خنک و همکاران، 1392). به منظور ارزيابي اثرات مالچ زنده لوبيا چشم بلبلي بروزن خشك علف‌هاي هرز و عملكرد ذرت دانه‌اي پژوهشي مزرعه اي درسال 1388 بصورت كرت‌هاي خرد شده درقالب طرح پايه بلوك‌هاي كامل تصادفي اجرا گرديد. با توجه به نتايج نتيجه گيري شد كه براي دستيابي به بهترين عملكرد دانه ذرت و سركوبي رشد علف‌هاي هرز كاربرد لوبيا چشم بلبلي با تراكم 75 درصد به عنوان مالچ زنده و سركوبي رشد آن درمرحله 10 برگي ذرت قابل توصيه است (مرادي طالب بيگي و غديري، 1389).

2-7-5- اثر مالچ در کنترل علف‌هاي هرز
تحقيقات نشان مي‌دهد که کاربرد بقاياي گياهان زراعي به عنوان مالچ علاوه بر تعديل نوسانات دماي خاک، کاهش رواناب، افزايش نفوذپذيري و بهبود ساختمان خاک مي‌توان باعث افزايش عملکرد گياه زراعي گردند و با خواص آللوپاتي بالا مي‌توانند باعث کاهش خسارت علف‌هاي هرز شوند (بيلاليس و همکاران54، 2003؛ هيما و همکاران55، 2005؛ ماچادو56، 2007). گزارش شده است که استفاده از کاه و کلش به عنوان مالچ در زمين‌هاي زراعي موجب افزايش عناصر غذايي به صورت قابل استفاده براي گياهان زراعي بوده و در نهايت باعث کاهش مصرف کودهاي شيميايي مي‌گردد (اوانس57، 2000). بنا بر گزارش برخي محققين کاربرد مالچ کاه در خاکي که ذرت کشت شده باعث کاهش رشد گياهچه‌هاي علف هرز شده که اين امر عمدتاً به خاطر کاهش نفوذ نور است که با توليد يک لايه خفه کننده موجب کاهش فتوسنتز مي‌شود (آتور رحمان و همکاران، 2005).
مالچ سياه به خوبي علف هرز را کنترل مي‌کند اما پلاستيک شفاف نياز به يک علف‌کش يا ضدعفوني کننده دارد. اغلب علف‌هاي هرز بين مناطق فاقد مالچ مي‌تواند به وسيله علف‌کش کنترل شود. مالچ سياه و پلاستيک سفيد بر روي سياه، که از عبور بيشتر تشعشعات فعال در فتوسنتز جلوگيري مي‌کند به خوبي علف هرز را کنترل مي‌کند. وقتي از مالچ‌هاي سياه، سفيد روي سياه، قرمز، انتخاب کننده يا ديگر مالچ‌هاي مات استفاده شود خيلي کم اتفاق مي‌افتد که علف هرزي در زير مالچ رشد کند. مالچ‌ها از ورود نور جلوگيري مي‌کنند و گياه را از طول موج‌هاي مشخص نور که براي جوانه زني لازم است محروم مي‌سازد، در نتيجه علف هرز از بين مي‌رود (هوماس و همکاران58، 2000).
يک محصول که با مالچ پلاستيکي پوشيده مي‌شود مي‌تواند رشد علف‌هاي هرز را کاهش دهد و بعضي از علف‌کش‌ها در زير پلاستيک براي کاهش رشد علف‌هاي هرز مي‌تواند به کار رود. مالچ‌هاي انتخاب کننده طول موج از رشد بيشتر علف‌هاي هرز جلوگيري مي‌کنند اما مقدار معدودي گونه‌هاي علف هرز مي‌توانند در زير آن‌ها رشد کنند (توماس، 1997).

2-7-6- اثر مالچ بر رطوبت قابل استفاده خاک
يكي از راهكارهاي مناسب براي حفظ منابع موجود، جلوگيري از تلفات آب است كه تبخير از سطح خاك بخشي از آن مي‌باشد. به منظور كاهش تبخير و حفظ رطوبت به مدت طولاني در خاك، استفاده از مالچ در سطح خاك و يا شخم زدن بعد از آبياري مي‌تواند مؤثر واقع گردد. مالچ را مي‌توان پوشش غير زنده‌اي ناميد كه به عنوان محافظي براي گياهان در زمستان به كار مي‌رود و گياهان را در برابر تغيير دماي شديد خاك و از دست رفتن آب زمين محافظت مي‌كند و نيز جلوي رشد علف‌هاي هرز را مي‌گيرد. کاربرد مالچ را مي‌توان عامل تأثيرگذاري بر خصوصيات خاک محسوب نمود، زيرا بسياري از خواص و شرايط خاک از جمله آب خاک، نفوذپذيري، ميزان تبخير، تراکم علف‌هاي هرز، درجه حرارت خاک، ميزان هدايت و نگهداري گرما، مواد غذايي خاک، نيتريفيکاسيون، دنيتريفيکاسيون، حلاليت مواد معدني، ساختمان خاک، جمعيت موجودات خاکي و ميکروب‌ها در خاک و ريشه گياه، فرسايش پذيري و شوري خاک از طريق شستشو و کنترل تبخير تحت تأثير مالچ‌ها قرار مي‌گيرند (کوچکي، 1376).
مالچ با يک شکل کردن رطوبت خاک امکان کاهش آبياري را فراهم مي‌کند. اما بايد توجه کرد که زير مالچ نبايد زيادي خشک باشد و روزانه بايد آن را کنترل کرد. براساس فصل و نوع مالچ استفاده شده، از 10 تا 17 درصد از تبخير خاک جلوگيري مي‌شود. آب خاک نمي‌تواند از زير مالچ پلاستيکي بگذرد. مالچ سبب کاهش مقدار آب مي‌شود و هيچ گاه جانشين آبياري نمي‌شود (دليبلاتو و السن، 1974). در اين ارتباط كارهاي ارزنده اي توسط محققين انجام گرديده است.
راد (1378) تحقيقي در خصوص به كارگيري مواد پوشاننده خاك به مدت چهار سال در دشت اردكان بر روي گياه تاغ انجام داد. در اين آزمايش تأثير مقدار آب در چهار سطح 25، 50، 100 و 150 ليتر، دور آبياري در سه سطح دوبار، سه بار و چهاربار در طول دو سال و مواد پوشاننده خاك در سه سطح شامل بدون پوشش، ورقة نازك پلاستيك و ماسه در قالب طرح آزمايشي اسپليت، اسپليت پلات و با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي بر روي عواملي چون ميزان استقرار و سطح تاج پوشش نهال‌ها مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد كه تأثير به كارگيري پوشش پلاستيكي بر ميزان استقرار و سطح تاج پوشش معني دار بوده است و بيانگر اين نكته مي‌باشد كه پوشش پلاستيكي مي‌تواند در كاهش تبخير مؤثر واقع شود و از اين طريق تأثير بسزايي در افزايش تعداد اسقرار تاغ داشته باشد. اين عامل سبب احياء دشت‌هاي رسي و همچنين مناطق بياباني مي‌گردد.
لياقت و همکاران (1378) تحقيقي در زمينه اثر پوشش گياهي (مالچ) روي راندمان مصرف آب گياه ذرت، تجمع نمك در پروفيل خاك و عملكرد محصول در دو سيستم آبياري سطحي و زيرزميني (تراوا) انجام دادند. وجود مالچ در آبياري سطحي باعث شد، عليرغم كاهش آب مصرفي، ميزان عملكرد تفاوت چنداني با تيمار آبياري تراوا نداشته باشد. بنابراين از نظر اقتصادي در مزرعه تنها با اعمال مالچ از باقيمانده‌هاي كشت سال قبل مي‌توان با كاهش آب مصرفي، عملكرد بيشتري را به دست آورد. در اين تحقيق ميزان مالچ چهارتن در هكتار در نظر گرفته شده بود.
فرهادي و اکبري (1380) تحقيقي با عنوان اثرات مالچ‌هاي پلي اتيلن و روش‌هاي آبياري بر عملكرد و زودرسي گرمك اصفهان انجام داده‌اند. خاكپوش هاي پلي اتيلن علاوه بر افزايش محصول و توليد ميوه پيش‌رس در حفظ رطوبت خاك، كاهش تعداد دفعات آبياري به خصوص در اول فصل، كاهش مصرف شن و كنترل علف‌هاي هرز به نحو مطلوبي مؤثر بودند.
جعفري (1385) تحقيقي در خصوص امكان افزايش راندمان مصرف آب در زراعت طالبي به مدت 2 سال زراعي در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان انجام داد. نتايج اين بررسي نشان داد كه استفاده از پوشش نايلون در جوي‌ها باعث افزايش معني‌داري در راندمان مصرف آب شد. علاوه بر اين، باعث كنترل بهتر علف‌هاي هرز گرديد ولي روي عملكرد اثر معني داري نداشت.
موريا و لال59 (1981) بر اساس تحقيق خود گزارش كرده‌اند كه با استفاده از مواد پوشاننده خاك مانند لايه‌هاي نازك پلاستيك و كاه برنج ميزان رطوبت خاك 20 تا 30 درصد افزايش يافته است.
پاوار60 (1990) در تحقيق خود توانسته است با استفاده از پلاستيك به عنوان ماده پوشاننده خاك در اقليم نيمه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید