دانلود پایان نامه

ا براي کل پرسشنامه قابليت ويژگي هاي شغلي 849 /0 به دست آمد.
روش هاي آماري
در اين پژوهش از دو روش آمار توصيفي و استنباطي به شرح زير استفاده خواهد شد. که به منظور سازمان دادن، خلاصه کردن، طبقه بندي نمرات خام و توصيف متغيرهاي پژوهش از آمار توصيفي ( فروانيها، ميانگينها، درصدها، انحراف استانداردها ) استفاده شد. و با توجه به اينکه هدف از اين پژوهش توصيفي – پيمايشي بود، از آمار استنباطي کولموگروف اسميرنوف براي آزمايش طبيعي بودن توزيعها، براي تعين مقايسه قابليت هاي ويژگي هاي شغلي بين ويژگي هاي دوگرافيک از آزمون آنواي يک طرفه (ANOVA)، همچنين براي تعيين اهميت قابليت هاي ويژگي هاي شغلي از آزمون تي تک نمونه اي و براي اولويت بندي مولفه هاي مذکور از آزمون رتبه بندي فريدمن و يا همترازهاي آنها در آمارهاي غير پارامتريک استفاده ميشوند. در بررسي آزمون فرضيه‌ها نيز سطح معني‌داري برابر با (05/0? ) در نظر گرفته شد.
لازم به توضيح است که کليه محاسبات در اين فصل با استفاده از نرم افزار SPSS16 و Excel 2007 انجام گرفته است.

توصيف و تجزيه داده‌ها يکي از مراحل مهم در هر فرايند پژوهشي و تحقيقاتي است. در اين فصل به تجزيه داده‌هاي خام پژوهش و استخراج نتايج پرداخته مي‌شود. اين فصل شامل دو بخش ميباشد. در بخش اول، توصيف آماري جامعه مورد بررسي (ويژگيهاي جمعيت شناختي) كه در برگيرنده متغيرهايي مانند، سن، جنسيت، سابقه کار، تحصيلات و وضعيت استخدامي در قالب شکلها و جداول ارائه مي‌گردد. در بخش دوم نيز با استفاده از روشهاي آمار استنباطي به آزمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته شده است. لازم به توضيح است که کليه محاسبات در اين فصل با استفاده از نرم افزار 17SPSS و Excel 2007 انجام گرفته است.
4-1.توصيف ويژگيهاي فردي
در اين بخش ويژگيهاي فردي شرکت کنندگان پژوهش (سن، جنسيت، سابقه کار، تحصيلات و وضعيت استخدامي)، به صورت توصيفي (فراواني و درصد فراواني، درصد تجمعي، ميانگين و انحراف استاندارد) در قالب جدول‌ها و شکلها ارائه ميشود.

جنسيت

جدول4-1: فراواني شرکت کنندگان بر اساس جنسيت
نوع جنسيت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
مرد
75
74.3
74.3
زن
26
25.7
100
کل
101
100
100

نتايج نشان داد که، مردان بيشترين ميزان را (74.3 درصد) و زنان 25.7 درصد از نمونه آماري را تشکيل مي دهند. جدول (4-1) اين نتايج را نشان مي دهد.

شکل 4-1: توزيع شرکت کنندگان بر اساس جنسيت

سن

جدول4-2: ميانگين توزيع سن شرکت کنندگان بر اساس جنسيت
جنسيت
ميانگين
تا 27سال
28تا34سال
35تا41سال
42سال به بالا
مرد و زن
38
21
31
35
14
درصد

20.8
30.7
34.7
13.9

نتايج نشان داد که ميانگين توزيع سني نمونه آماري پژوهش با ميانگين 38 سال در گروه سني 35 تا 41 سال بيشترين فراواني (35) را که برابر با 34.7 درصد است را دارا مي باشد. جدول (4-2) اين نتايج را نشان مي دهد.

شکل 4-2: توزيع ميانگين شرکت کنندگان بر اساس سن

سطح تحصيلات

جدول 4-3: فراواني شرکت کنندگان بر اساس سطح تحصيلات
سطح تحصيلات
فراواني
درصد
ديپلم
14
13.9
فوق ديپلم
32
31.7
ليسانس
41
40.7
فوق ليسانس
14
13.9
کل
101
100
با توجه به جدول (4-3)، مي‌توان عنوان کرد که، 7/41 درصد از شرکت کنندگان داراي مدرك ليسانس، 13.9 درصد فوق ديپلم و در کنار آن فوق ليسانس و 7/31 درصد پاسخ دهندگان داراي مدرک فوق ديپلم ميباشند.

شکل 4-3: توزيع درصد شرکت کنندگان بر اساس سطح تحصيلات

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید