دانلود پایان نامه

……………………………………………… 38
3-10-2- تعداد دانه در شاخه اصلي ………………………………………………………………………………….. 38
3-10-3- تعداد غلاف در بوته ………………………………………………………………………………………….. 39
3-10-4- تعداد غلاف در شاخه فرعي ………………………………………………………………………………. 39
3-10-5- تعداد غلاف در ساقه اصلي ………………………………………………………………………………… 39
3-10-6- تعداد شاخه فرعي …………………………………………………………………………………………….. 39
3-10-7- فاصله اولين غلاف از سطح خاک ……………………………………………………………………….. 40
3-10-8- وزن صد دانه ……………………………………………………………………………………………………. 40
3-10-9- عملکرد دانه …………………………………………………………………………………………………….. 40
3-10-10- عملکرد بيولوژيک ………………………………………………………………………………………….. 40
3-10-11- شاخص برداشت …………………………………………………………………………………………….. 40
3-10-12- غلظت کلروفيل ………………………………………………………………………………………………. 41
3-10-13- پروتئين دانه …………………………………………………………………………………………………… 42
3-11- تجزيه و تحليل آماري …………………………………………………………………………………………… 42
فصل چهارم: نتايج وبحث
4-1- نتايج جدول تجزيه واريانس …………………………………………………………………………………….. 44
4-2- ارتفاع بوته …………………………………………………………………………………………………………….. 45
عنوان صفحه
4-3- تعداد دانه در شاخه‌هاي اصلي و فرعي نخود ……………………………………………………………… 47
4-4- تعداد غلاف در بوته ………………………………………………………………………………………………… 50
4-5- تعداد غلاف در شاخه فرعي و اصلي نخود ………………………………………………………………… 52
4-6- تعداد شاخه فرعي …………………………………………………………………………………………………… 55
4-7- فاصله اولين غلاف از سطح خاک ……………………………………………………………………………… 57
4-8- وزن صد دانه ………………………………………………………………………………………………………….. 59
4-9- عملکرد دانه ……………………………………………………………………………………………………………. 61
4-10- عملکرد بيولوژيک ………………………………………………………………………………………………… 63
4-11- شاخص برداشت …………………………………………………………………………………………………… 65
4-12- نتايج حاصل از تجزيه صفات کلروفيل، پروتئين و شاخص سطح برگ نخود ……………….. 67
4-12-1- غلظت کلروفيل برگ …………………………………………………………………………………………. 68
4-12-2- پروتئين دانه ……………………………………………………………………………………………………… 70
4-12-3- شاخص سطح برگ ……………………………………………………………………………………………. 73
4-13- نتيجه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………………. 75
4-4- پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………… 76
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- آمار هواشناسي منطقه مورد آزمايش ………………………………………………………………… 34
جدول 3-2- خواص شيميايي و فيزيکي خاک محل آزمايش ………………………………………………… 34
جدول 3-3- ميزان مواد تشکيل دهنده بافت خاک ……………………………………………………………….. 35
جدول 4-1- تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) صفات مورفولوژيک و اجزاء عملکرد نخود …….. 44
جدول 4-2- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت ارتفاع بوته تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
جدول 4-3- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت تعداد دانه در شاخه فرعي و اصلي تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود …………………………………………………………………………………………. 49
جدول 4-4- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت تعداد غلاف در بوته تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 51
جدول 4-5- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت تعداد غلاف در شاخه فرعي و اصلي تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود …………………………………………………………………………………………. 53
جدول 4-6- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت تعداد شاخه فرعي در بوته تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………….. 56
جدول 4-7- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت فاصله اولين غلاف از سطح خاک تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود …………………………………………………………………………………………. 58
جدول 4-8- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت وزن صد دانه تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
عنوان صفحه
جدول 4-9- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت عملکرد دانه تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
جدول 4-10- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت عملکرد بيولوژيک تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 64
جدول 4-11- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت شاخص برداشت تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 66
جدول 4-12- تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) صفات کلروفيل، پروتئين و شاخص سطح برگ نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
جدول 4-13- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت کلروفيل aو b تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 69
جدول 4-14- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت پروتئين دانه تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
جدول 4-15- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفت شاخص سطح برگ تحت تاثير سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 74

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 4-1- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر ارتفاع بوته …………………………………. 47
شکل 4-2- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر تعداد دانه در شاخه فرعي …………….. 49
شکل 4-3- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر تعداد دانه در شاخه اصلي …………….. 50
شکل 4-4- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر تعداد غلاف در بوته …………………….. 52
شکل 4-5- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر تعداد غلاف در شاخه فرعي …………. 54
شکل 4-6- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر تعداد غلاف در شاخه اصلي …………. 54
شکل 4-7- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر تعداد شاخه فرعي در بوته ……………. 56
شکل 4-8- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر فاصله اولين غلاف از سطح خاک ….. 58
شکل 4-9- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر وزن صد دانه ………………………………. 61
شکل 4-10- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر عملکرد دانه ……………………………… 63
شکل 4-11- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر عملکرد بيولوژيک ……………………… 65
شکل 4-12- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر شاخص برداشت ……………………….. 67
شکل 4-13- اثرات متقابل سيستم‌هاي کودي و ارقام نخود بر غلظت کلروفيل a

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید