دانلود پایان نامه

2-8 سازماندهي و مديريت مکان و ناحيه سياسي 26
2-9 عوامل موثر بر شکل گيري فرايند سازماندهي سياسي فضا 27
2-10 اهداف عمده سازماندهي سياسي و مديريت ناحيه 28
2-11 ملاحظات لازم در سازماندهي سياسي فضا 28
2-12 نظامهاي حکومتي مديريت سياسي فضا 29
2-12 -1 الگوي بسيط يا تک ساخت 29
2-12 -2 الگوي ترکيبي و فدرال 30
2-12-3 الگوي ناحيه اي 30
2-13 تمرکز و عدم تمرکز در نظام سياسي 30
2-14دولت و حکومت محلي 31
فصل سوم : عرصه جغرافيايي پژوهش
3-1- ويژگي هاي طبيعي 33
3-1-1- موقعيت جغرافيايي 33
3-1-2- زمين شناسي بندرانزلي 35
3-1-3- توپوگرافي 37
3-1-4- اقليم 37
3-1-4-1- درجه حرارت 38
3-1-4-2- بارندگي 40
3-1-4-3- رطوبت نسبي 41
3-1-4-4- باد 41
3-1-4-4-1- بادهاي محلي بندرانزلي 42
3-1-4-5- منابع آب 43
3-1-4-6- خاک 43
3-2- ويژگي هاي انساني 44
3-2- 1- جمعيت و ساخت جنسي 44
3-2-2- ترکيب و نوع خانوار 46
3-2-3- تراکم جمعيت 47
3-2-4- سواد 48
3-2-5- گروه هاي سني 49
3-2-6- مهاجرت 50
3-2-7 فعاليت هاي اقتصادي 51
3-2-7-1- اشتغال 52
3-2-8- مرفولوژي شهري و ساختار فضايي- کالبدي 55
3-2-8-1-تحليل معماري و طراحي شهري در ساختار فضايي- کالبدي محدوده مطالعات 55
3-2-8-2- معماري در سکونتگاه هاي شهري 56
3-2-8-3- خيابان هاي پاسداران و اطباء 56
3-2-8-3-1- سيما و منظر شهري 56
3-2-8-3-2- معابر اصلي 57
3-2-8-3-3- معابر فرعي ودسترسي هاي محلي 57
فصل چهارم : يافته هاي تحقيق
4-1 يافته هاي تحقيق 59
فصل پنجم : آزمون فرضيه ها، نتيجه گيري و ارائه راهکارها و پيشنهادات
5-1آزمون فرضيه ها 85
5-2 نتيجه گيري 86
5-3 ارائه راهکار ها و پيشنهادات 88
منابع 89

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1- تقسيمات سياسي شهرستان بندرانزلي 1385 33
جدول 3-2- ميانگين دمايي ماهانه ي ايستگاه بندر انزلي (1390) 39
جدول 3-3- تغييرات ساليانه پارامترهاي دما 40
جدول3-4- جمعيت سال (1385-1345) 45
جدول3-5- خانوار در سالهاي(1385-1345) 47
جدول 3-6- تراکم جمعيت در سالهاي (1385-1345) 47
جدول3-7- گروه سني 7 ساله و بيشتر(1385-1345) 48
جدول 3-8- گروههاي سني سالهاي (1385-1345) 49
جدول 3-9- فعاليت افراد 10 ساله و بيشتر بر حسب جنس(1385-1345) 53
جدول3-10- جمعيت 10ساله و بيشتربر حسب وضعيت شاغل و بيکار‹‹مرد››(1385-1345) 54
جدول3-11- جمعيت 10ساله و بيشتر برحسب وضعيت شاغل و بيکار‹‹زن››(1385-1345) 54
جدول 4-1 جنسيت پاسخ دهندگان 59
جدول 4-2 وضعيت سني پاسخ دهندگان 60
جدول 4-3 ميزان سواد پاسخ دهندگان 61
جدول 4-4 وضعيت شغلي پاسخ دهندگان 62
جدول 4-5 سابقه سکونت در شهرستان 63
جدول 4-6 ميزان آشنايي سازماندهي فضاي سياسي 64
جدول 4-7 چگونگي سازماندهي فضاي سياسي در استان گيلان 66
جدول 4-8 ميزان تاثيرگذاري تغييرات مديريتي در سازماندهي سياسي استان گيلان 67
جدول4-9 ميزان تاثيرگذاري بومي بودن و قوميت در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان 68
جدول 4-10 ميزان آشنايي با شهرستان انزلي 69
جدول 4-11 ميزان نقش شهرستان بندر انزلي رادر سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان 70
جدول 4-12 مولفه هاي تاثيرگذار شهرستان انزلي در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان 71
جدول 4-13 ميزان تاثيرمنطقه آزاد تجاري در سازماندهي فضاي سياسي شهرستان بندرانزلي 74
جدول 4-14 ميزان تاثيرگذاري موقعيت جغرافيايي و شرايط خاص شهرستان بندرانزلي 76
جدول 4-15 مشارکت مردم و حل مشکلات سازماندهي فضاي شهرستان 78
جدول 4-16 ميزان نقش مديران و مسئولين در سازماندهي فضاي سياسي شهرستان انزلي 79
جدول 4-17 ميزان مناسبت سازماندهي فضاي سياسي در شهرستان بندرانزلي 80
جدول 4-18 چگونگي جايگاه شهرستان انزلي در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان 81

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار3-1- تغييرات ماهيانه پارامترهاي دما در ايستگاه بندرانزلي 39
نمودار3-2-تغييرات ميانگين ماهانه بارندگي در ايستگاه بندرانزلي 40
نمودار3-3-ميانگين ماهيانه پارامترهاي رطوبت نسبي در ايستگاه بندرانزلي 41
نمودار3-4-جهت و سرعت بادغالب درايستگاه بندرانزلي 42
نمودار3-5-ميانگين سرعت ماهيانه باددرايستگاه بندرانزلي 43
نمودار3-6- روند تغييرات جمعيت شهرستان بندرانزلي در سالهاي (1390-1345) 46
نمودار شماره 3-7 تغييرات جمعيت زن و مرد در دوره آماري 46
جدول 3-8- تراکم جمعيت در سالهاي (1390-1345) 48
نمودار3-9-گروه سني 7 ساله و بيشتر(1385-1345) 49
نمودار3-10- کلي گروههاي سني سالهاي (1385-1345) 50
نمودار3-11- فعاليت افراد 10 ساله و بيشتر بر حسب جنس(1385-1345) 53
نمودار3-12- جمعيت 10ساله و بيشتربرحسب وضعيت شاغل و بيکار‹‹مرد››(1385-1345) 54
نمودار3-13- جمعيت 10ساله و بيشتر برحسب وضعيت شاغل و بيکار‹‹زن›› (1385-1345) 54
نمودار 4-1 جنسيت پاسخ دهندگان 59
نمودار 4-2 وضعيت سني پاسخ دهندگان 60
نمودار 4-3 ميزان سواد پاسخ دهندگان 61
نمودار 4-4 وضعيت شغلي پاسخ دهندگان 62
نمودار 4-5 سابقه سکونت در شهرستان 63
نمودار 4-6 ميزان آشنايي سازماندهي فضاي سياسي 65
نمودار 4-7 چگونگي سازماندهي فضاي سياسي در استان گيلان 66
نمودار 4-8 ميزان تاثيرگذاري تغييرات مديريتي در سازماندهي سياسي استان گيلان 67
نمودار 4-9 ميزان تاثيرگذاري بومي بودن و قوميت در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان 68
نمودار 4-10 ميزان آشنايي با شهرستان انزلي 69
نمودار 4-11 ميزان نقش شهرستان بندر انزلي رادر سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان 71
نمودار 4-12مولفه هاي تاثيرگذار شهرستان انزلي در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان 72
نمودار 4-13 ميزان تاثيرمنطقه آزاد تجاري در سازماندهي فضاي سياسي شهرستان بندرانزلي 75
نمودار 4-14 ميزان تاثيرگذاري موقعيت جغرافيايي و شرايط خاص شهرستان بندرانزلي 76
نمودار 4-15 مشارکت مردم و حل مشکلات سازماندهي فضاي شهرستان 78
نمودار 4-16 ميزان نقش مديران و مسئولين در سازماندهي فضاي سياسي شهرستان انزلي 79
نمودار 4-17 ميزان مناسبت سازماندهي فضاي سياسي در شهرستان بندرانزلي 81
نمودار 4-18 چگونگي جايگاه شهرستان انزلي در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان 82

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 3-1 موقعيت محدوده مورد مطالعه 34
نقشه 3-2 نقشه زمين شناسي انزلي 36

فهرست اشکال
عنوان صفحه
عکس شماره 1-1 نمايي از بندرانزلي 10
عکس شماره 4-1 نمايي دور از منطقه تجاري و شهر انزلي 70
عکس شماره4-2 نمايي از منطقه تجاري کاسپين 72
عکس شماره4-3 نمايي از سواحل زيباي انزلي 73
عکس شماره 4-4نمايي از گمرک انزلي 73
عکس شماره 4-5 نمايي از کشتي ميرزا کوچک خان در سواحل انزلي 73
عکس شماره 4-6 نمايي از منطقه آزاد تجاري 75
عکس شمار ه 4-7 نمايي از موقعيت و شرايط خاص جغرافيايي شهرستان بندر انزلي 77
عکس شماره 4-8 نمايي از اداره بنادر شهرستان بندر انزلي 80

چکيده
اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي و تحليلي و با بهره گيري از پرسشنامه، مطالعات و مشاهدات ميداني به تحليل نقش شهرستان بندرانزلي درسازماندهي فضاي سياسي استان گيلان پرداخته وهدف از اين تحقيق تحليل نقش شهرستان بندر انزلي در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان و شناسايي نقاط ضعف و قوت بندر انزلي درسازماندهي سياسي استان گيلان، و تبيين موقعيت جغرافيايي تاثير گذار بر توسعه فضاي سياسي شهرستان انزلي مي باشد. در اين تحقيق با توجه به روش مورگان تعداد 384 نفر از جمعيت موجود در شهرستان بندرانزلي بصورت تصادفي مورد ارزيابي قرارداده که به شرح زير مي باشد.
بيش از نيمي از پاسخ دهندگان نقش شهرستان بندرانزلي رادرسازماندهي فضاي سياسي استان گيلان بسيارزيادوزياد بيان نموده و معتقدند وجودمنطقه آزاد تجاري، سواحل و توريستي بودن، نقش بندري و گمرک و موقعيت خاص جغرافيايي شهرستان از مولفه هاي تاثيرگذاراين شهرستان را در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان مي باشد.و در خصوص موقعيت جغرافيايي و شرايط خاص شهرستان بيش از نيمي از پاسخ دهندگان موقعيت جغرافيايي و شرايط خاص اين شهرستان را از نظر مولفه هاي تاثيرگذار در سازماندهي فضاي سياسي استان گيلان بسيارزيادوزياد بيان نموده اند و درارتباط با نقش و تاثير منطقه آزاد تجاري اکثرپاسخ دهندگان تاثير منطقه آزاد تجاري را در سازماندهي فضاي سياسي شهرستان بسيارزيادو زياد بيان نموده اند.

واژگان کليدي: نقش، سازماندهي، فضاي سياسي، شهرستان بندرانزلي، استان گيلان

مقدمه
سازماندهي سياسي فضا، اگر مهم‏ترين بحث دولت‏هاي مدرن نباشد بدون ترديد يکي از حساسترين و مهم‏ترين مباحث آنها مي‏باشد که عوامل سياسي و اجتماعي، تاريخ و فرهنگ يک جامعه را به کمک مي‏طلبد. مبحث سازماندهي سياسي فضا، تا بدان حد داراي اهميت است که به عنوان شاخصي براي گونه شناسي نظام‏هاي حکومتي نيز بکار مي‏رود. بنابراين مي‏توان گفت سازماندهي سياسي فضا، تقسيم‏بندي يک پهنه سرزميني براساس عوامل و محدوده‏هاي همگن اجتماعي، محيطي، اقتصادي، سياسي و اداري توسع? پايدار و به منظور ايفاي نقش سياسي مي‏باشد . لذا دولتها به دليل اهميت سازماندهي سياسي فضا در توسعه کشورهايشان نسبت به تقسيم فضاي سرزمين خود به شکل مناسب و بهينه جديت خاصي دارند. سطح اختيارات و قدرت تصميم‏گيري و کارکرد سياسي واحدهاي تقسيماتي درون کشوري تا حد زيادي تابع نوع دولت و سيستم سياسي سطح ملي مي‏باشد. در واقع سازماندهي سياسي فضا، ازاهم مسائلي است که يک کشور در حال رشد بايد براي انجام برنامه‏ريزي‏هاي اقتصادي و اجتماعي و اداري بهترين سرزمين و بهره‏برداري بيشتر به آن توجه نمود. مادامي که سازماندهي صحيحي نداشته باشيم بازده هرگونه برنامه‏ريزي در سطح ملي، منطقه‏اي و محلي ناچيز و احتمالاً مغشوش خواهد بود. بنابراين اين پايان نامه در صدد است تا به تعيين نقش شهرستان بندرانزلي درسازماندهي فضاي سياسي استان گيلان پرداخته و بر اين اساس و با توجه به موارد فوق به پنج فصل زير تقسيم مي گردد.
فصل اول : کليات تحقيق که در آن بيان مسئله، ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، سوال تحقيق فرضيه هاي تحقيق، روش تحقيق، جامعه آماري، روش گردآوري اطلاعات، ابزار گردآوري تحقيق، روش تجزيه و تحليل اطلاعات، سوابق تحقيق، محدوديت هاي تحقيق، محدوده و قلمرو تحقيق، واژه ها ومفاهيم اشاره گرديده است.
فصل دوم: مباني نظري تحقيق که در آن به موارد زير پرداخته شده است
ناحيه سياسي، فضا، تقسيمات بنياني فضا، فضاي جهاني، عرصه بين المللي، عرصه ي فراملي، فضاي سياره اي، سازماندهي، سازماندهي هاي بين المللي، سازماندهي فضا، سازماندهي سياسي فضا و اهميت آن، اهداف سازماندهي سياسي فضا، عناصر و شاخص‏هاي سازماندهي سياسي فضا، فرآيند سازماندهي سياسي فضا، سازماندهي و مديريت مکان و ناحيه سياسي، عوامل موثر بر شکل گيري فرايند سازماندهي سياسي فضا
اهداف عمده سازماندهي سياسي و مديريت ناحيه، ملاحظات لازم در سازماندهي سياسي فضا، نظامهاي حکومتي مديريت سياسي فضا و غيره مي باشد.
فصل سوم: عرصه جغرافيايي پژوهش در اين فصل به مواردي از جمله
ويژگي هاي طبيعي، موقعيت جغرافيايي، زمين شناسي بندرانزلي، توپوگرافي، اقليم، منابع آب، خاک

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید