دانلود پایان نامه

7
1-2-1-1-پلیمرهای پرشاخه دندریتی با 1و3و5-تری آزین 7
1-2-1-2- کوپلیمرهای دنبلی شکل سه بلوکه تری آزین دندریتیکی 9
1-3-کامپوزیت ها ترکیباتی با دو یا چند فاز مشخص 11
1-3-1- کامپوزیت های زمینه پلیمری حاوی تری آزین 12
1-3-1-1-ترکیب پلیمر کیتوسان با تری کلروتری آزین نمونه ای از کامپوزیت ها 12
1-3-2-نانوکامپوزیت ها ترکیباتی با یک یا چند فاز در ابعاد نانویی 13
1-3-2-1- نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری 14
1-3-2-2-روش های تولید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری 14
1-3-2-3-خواص و کاربردهای نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری 15
1-4-نانوتکنولوژی 15
1-4-1-نانوذرات 16
1-4-2- روش های ساخت نانوذرات 16
1-4-3-کاربردهای نانوذرات 17
1-4-4-نقش نانوذرات و به ویژه نانوذرات فلزی در سنتز شیمیایی 17
1- 4-4-1-کمپلکس های سیانوریک کلراید با نانوذرات فلزی 18
1-5- نانوذرات فلزی پالادیم و نقش کاتالیستی آن ها 19
1-5-1-واکنش های کاتالیست شده با پالادیم 19
1-5-1-1- واکنش هک 20
1-5-1-2- واکنش سوزوکی 21
1-5-1-4- واکنش هیاما 22
1-5-1-5- واکنش استایل 22
1-5-1-6- واکنش نگیشی 23
1-5-1-7- واکنش کومادا 24
1-5-1-8- واکنش سونوگاشیرا 24
1-6- پایدارسازی ، روشی برای تثبیت نانوذرات بر سطوح زمینه ای مختلف 25
فصل دوم : بخش تجربی
2-1- مواد و دستگاه ها 31
2-1-1- مواد 31
2-1-2- دستگاه ها 32
2-2- سنتز پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین برای جذب فلزات 32
2-2-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 33
2-2-2- تهیه پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین 34
2-3- جذب فلز پالادیم توسط پلیمر2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین 35
فصل سوم: بحث ونتیجهگیری
3-1- سنتز و بررسی خواص ترکیب پلیمر و پالادیم 36
3-1-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 36
3-1-2- تهیه پلیمر تراکمی 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 38
3-1-3- جذب پالادیم توسط پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 40
3-1-4- بررسی ساختار مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با استفاده از طیف سنجی FT-IR 41
3-1-5- بررسی ساختار پلیمر تراکمی 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین با استفاده از طیف سنجی FT-IR 42
3-1-6- بررسی ساختار پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین با استفاده از طیف سنجی 1H NMR و13C NMR 44
3-1-7- بررسی بر هم کنش های بین پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از طیف UV-Vis 48
3-1-8- بررسی اندازه نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از دیاگرام های DLS 50
3-1-9- بررسی ساختار نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از تصاویر TEM 52

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
شکل(1-1): سیانوریک کلراید 6
شکل(1-2): نمونه ای ازپلی اتیلن های پرشاخه دندریتی 1و3و5 – تری آزین 9
شکل(1-3): کوپلیمرهای دمبلی شکل سه بلوکه تری آزین دندریتیکی – پلی اتیلن گلیکول – تری آزین دندریتیکی11
شکل(1-4):شمای کلی واکنش هک 20
شکل(1-5):شمای کلی واکنش سوزوکی 21
شکل(1-6):واکنش بوخوالد-هارت ویگ 22
شکل(1-7): واکنش هیاما 22
شکل(1-8): واکنش استایل 23
شکل(1-9): شمای کلی واکنش نگیشی 23
شکل(1-10): شمای کلی واکنش کومادا 24
شکل(1-11): واکنش سونوگاشیرا 25
شکل(1-12): نمایش شماتیک پایدارسازی نانوذرات پالادیم با استفاده از (a) سورفاکتانت (b) پلیمرها c) لیگاندها 27
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری
شکل(3-1) : تصویر آزمایشگاهی مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 37
شکل(3-2): روند سنتز مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 37
شکل (3-3):تصویر پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین تهیه شده 38
شکل (3-4):روند سنتز پلیمر تراکمی 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 39
شکل(3-5):تصویر آزمایشگاهی پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین پس ازاضافه کردن محلول پالادیم کلرید در اسیدکلریدریک رقیق 40
شکل(3-6): طیف FT-IR مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 41
شکل(3-7): طیف FT-IR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 43
شکل(3-8):طیف 1H NMR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 45
شکل(3-9): طیف 13C NMR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 46
شکل (3-10): طیف UV-Vis مربوط به a) پلیمر ، b) پالادیم ، c)پلیمر-پالادیم 48
شکل (3-11): دیاگرام DLS رسوب پلیمر-پالادیم 50
شکل (3-12):دیاگرام DLS مربوط به محلول پالادیم – پلیمر 51

شکل (3-13): تصاویر TEM مربوط به تشکیل نانوکامپوزیت 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم 52
شکل(3-14) نمودار آنالیز گراویمتری حرارتی پلیمر 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6- دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 53 شکل(3-15) نمودار آنالیز گراویمتری حرارتی نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6- دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم 54

عنوان صفحه

فصل دوم : بخش تجربی
جدول(2-1) مواد و حلال های استفاده شده 30

DLS Dynamic Light Scattering
1H NMR Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance
13C NMR Carbon Nuclear Magnetic Resonance
FT-IR Furrier Transfer Infrared Spectroscopy
UV-vis Ultraviolet Visible
TEM Transmission Electron microscope

نام خانوادگي:میر نام:

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید