دانلود پایان نامه

فرم اطلاعات پايان نامه هاي رساله هاي کارشناسي ارشد و دكترا
دانشكده هنر و معماري
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد : 101
كد شناسايي پايان نامه : 10160102912029
نام ونام وخانوادگي دانشجو: مهدي عبدالملکي
شماره دانشجويي: 900732302
سال و نيمسال اخذ پايان نامه : 20/10/91
زمستان91
عنوان پايان نامه دكتراي حرفه اي و يا کارشناسي ارشد :” طراحي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي ”
نام و نام خانوادگي استاد راهنما : دکتر محمود خان شيرازي مسعود
نام و نام خانوادگي استاد مشاور: دکتر ناصر کليني ممقاني
آدرس و شماره تلفن:کردستان،سنندج،چهار باغ کوچه انوشيروان شمالي پلاک18واحد2-09122248549
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده)
در اين پژوهش با بررسي فرآيند چيدن ،جابه جايي و بسته بندي توت فرنگي به ارائه راه کاري درست براي ارائه محصولي با کيفيت بهتر و قابليت ماندگاري بالا براي مصرف کننده ارائه شده و با بررسي روش هاي موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده با توجه به جنبه هاي عملکردي و استتيکي بسته پرداخته و مواد مناسب طراحي سبز براي استفاده پيشنهاد مي گردد. طرح اين پژوهش طراحي پروسه چيدن ميوه توت فرگي از سر مزرعه کشاورزي و بسته بندي هم زمان آن است از نحوه چيدن و جلوگيري از خستگي کشاورز تا چيدن ميوه با کيفيت و جايگزيني براي سطل هاي موجود که هم اکنون در مزارع استفاده مي شود با قابليت جلوگيري از فشار زياد ، له شدن ، ضربه زدن،واعمال فشار ميکانيکي به ميوه بر اساس جابه جايي در طول مزرعه، جلوگيري از له شدن بوته ها، و قابليت حمل به صورت کلي از مزرعه تا استفاده مصرف کننده با حداقل تماس و جابه جايي و انجام سورتينگ و درجه بندي ميوه لوکس،ميوه مصرف خانوار، ميوه مصرف کارخانه مي باشد. که با رعايت پروسه موجود ميتوان شاهد محصولي با کيفيت دلخواه مصرف کننده بود که داراي ماندگاري بالاتر و از طعم و رنگ مناسبي برخوردار است.
*نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است. تاريخ و امضاء:

فهرست مطالب
عنوان:………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل اول :کليات طرح:
1-1 بيان مسئله:……………………………………………………………………………………………………………………1
1-2 هدف هاي تحقيق: …………………………………………………………………………………………………….2
1-3 اهميت مضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن: ……………………………………………………………………..2
1-4 سوالات و فرضيه هاي تحقيق: …………………………………………………………………………………………3
1-5 مدل تحقـيـق: ……………………………………………………………………………………………………………..4
1-6 پيشيـنه تحقيـق: …………………………………………………………………………………………………………..5
1-7 محدوديـتها و مشکلات تحقيـق: ……………………………………………………………………………………5
فصل دوم: مطالعات نظري
مقـدمـه : ………………………………………………………………………………………………………………………………..6
2-1 تاريخچه: ………………………………………………………………………………………………………………………7
2-2 کردستـان به عنوان قطب توليد تـوت فرنگي در ايـران: ………………………………………………………9
2- 3 اشتغال زايي : ……………………………………………………………………………………………………………..10
2-4 تاريخچه بسته بندي توت فرنگي: …………………………………………………………………………………..11

2-5 رويکرد طراحي در ارتباط با محصول: ………………………………………………………………………..12
2-5-1 در اين زمينه 7 اصل بسته بندي هاي پايدار: …………………………………………………………………13
2-5-2 اخلاق محيط زيستي و توسعه پايدار: ………………………………………………………………………………14
2-6 کشت توت فرنگي، جلوه اي از کشاورزي پايـدار: ……………………………………………………………..15
2-7 بازار محصول: ………………………………………………………………………………………………………………….15
فصل سوم: روش شناسي تحقيق (متدولوژي)
مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………….18
3- 1 روش تحقيق: …………………………………………………………………………………………………………………..18
3-2 تاريخچه فراواني محصول در کردستان: ……….. ……………………………………………………………………18
3-3 بررسي پروسه چيدن توت فرنگي در وضعيت موجود: …………………………………………………………..19
3-4 بايد هايي که هنگام چيدن بايد رعايت گردد: ……………………………………………………………………….21
3-5 ويژگيهاي توت فرنگي:……………………………………………………………………………………………………22
3-6- ويژگيهاي توت فرنگي استاندارد و سالم: ……………………………………………………………………23
3-7- درجه بندي: ………………………………………………………………………………………………………..23
3-8- بسته بندي : ………………………………………………………………………………………………………..24
3-9- نشانه گذاري: ………………………………………………………………………………………………………25
3-10-هنگام برداشت توت فرنگي بايد نكات زير رعايت شود : ……………………………………………26
3-11-شرايط برداشت توت فرنگي: ……………………………………………………………………………..27
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………………………….30
1-4 توسعه وتدابير در طراحي محصول بر پايه ي تفکر طراحي پايدار: ……………………………………..30
4-2 تکنولوژي هـاي موجود: …………………………………………………………………………………………………..34
4-3 مکانيزاسيون برداشت: ………………………………… …………………………………………………………………..37
4-4 مکانيزاسيون پس از برداشت: …………………………………………………………………………………………….38
4-5 نمونه بسته بندي هاي موجود: …………………………………………………………………………………………..39
4-6 ارگونومي: ………………………………………………………………………………………………………………………40
4-6-1 وضعيت نامناسب بدن حين انجام کار: …………………………………………………………………………40
4-6-2 حمل دستي بار: ………………………………………………………………………………………………….42
4-6-3 بررسي روش‌هاي حمل دستي كالا : ……………………………………………………………………………..45
4-7 چرخه محصول: ……………………………………………………………………………………………………………..47
4-8 مکانيزاسيون پس از برداشت: ……………………………………………………………………………………………47
4-8-1پيش خنک کاري: ………………………………………………………………………………………………………..47
4-8-2 سورتينگ: …………………………………………………………………………………………………………………48
4-8-3 انبار و سردخانه: ………………………………………………………………………………………………………..48
4-8-4 تيمارهاي بعد از برداشت: …………………………………………………………………………………………..49
4-8-5 بستـهبندي: …………………………………….. ………………………………………………………………………50
4-8-6 حمل و نقل: ……………………………………………………………………………………………………50
4-8-7 اقتصـاد: …………………………………………………………………………………………………………………..51
4-9 چرخه بازار: …………………………………………………………………………………………………………………52
4-10 جايگاه محصول توت فرنگي در جهان و ايران: ………………………………………………………………..52
4-10-1 سطح زير کشت و ميزان توليد: ………………………………………………………………………………….53
4-10-2واردات محصول: ……………………………………………………………………………………………………..54
4-10-3 صادرات محصول: …………………………………………………………………………………………………..55
4-11 توجيه فني و اقتصادي:

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید