مقالات و پایان نامه ها

مهم ترين عوامل مؤثّر بر عدم موفّقيّت سازمانها در تحقّق عدالت

مهمترين عوامل مؤثّر بر عدم موفّقيّت سازمانها در تحقّق عدالت موانع توسعه عدالت متعدّد بوده و با هم رابطه پيچيده اي دارند. مهمترين عوامل مؤثّر بر عدم موفّقيّت سازمان ها در تحقّق عدالت را در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد

مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد در ادامه مقاله به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل های اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد اشاره می گردد: 1- الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP اصول اساسی این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (686)

1-2 ارزیابی عملکرد161-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی162-1-2 ارزیابی متوازن173-1-2 کارت ارزیابی متوازن172-2 رضایتمندی191-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی191-1-2-2 مدیریت بازاریابی192-1-2-2 بازاریابی خدماتی203-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی202-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان221-2-2-2 تعریف مشتری222-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری233-2-2-2 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (687)

1-2 ارزیابی عملکرد161-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی162-1-2 ارزیابی متوازن173-1-2 کارت ارزیابی متوازن172-2 رضایتمندی191-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی191-1-2-2 مدیریت بازاریابی192-1-2-2 بازاریابی خدماتی203-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی202-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان221-2-2-2 تعریف مشتری222-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری233-2-2-2 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (689)

1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه192-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی203-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)204-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات212-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی211-2-2-2 بازار پول212-2 -2-2 بازار سرمایه213-2 تاریخچه بورس و Read more…

By 92, ago