پایان نامه با کلید واژه های سلامت روان، عزت نفس، آموزش مهارت، مواد مخدر

مي توان از روي متغيرهاي سلامت عمومي والدين، سازگاري، عزت نفس وعملکرد تحصيلي دانش آموز و متغيرهاي جمعيت شناختي پيش بيني نمود. زکي(1386) پژوهشي با عنوان كيفيت زندگي و رابطه آن با عزت نفس در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان انجام داد. نتايج اين تحقيق نشان داد که ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، سلامت روان، دانش آموزان دختر، گروه کنترل

اختلاف معني داري داشت. سلا مت و عزت نفس دانشجويان علاقمند و غيرعلاقمند به رشته اختلاف معني داري داشت در حالي كه معدل آنها اختلاف نداشت. با انجام رگرسيون چندگانه گام به گام، معدل به عنوان متغير وابسته با متغيرهاي مختلف مثل حيطه هاي مختلف سلامت، عزت نفس، جنس، سواد ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، سوء مصرف مواد، مصرف مواد، سلامت روان

ز “خود” ارائه مي دهند. در زمانهاي مختلف توجه به خود دستخوش تغييراتي گشته است. اگر چه در بعضي از زمانها مطالعات روي “خود مورد غفلت قرار گرفته اند، در دهه هاي اخير اين مفهوم بار ديگر مورد توجه فراوان روان شناسان قرار گرفته است. عزت نفس يكي از عوامل ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، سلامت روان، بهداشت روان، اختلالات خواب

مقدمه: يکي از طبيعي ترين گروههايي که مي تواند نيازهاي انسان را ارضا کند خانواده است. وظيفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربيت آن ها، برقراري ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتي اگر کودک کم توان ذهني1، نابينا2 ، يا ناشنوا 3باشد. کم توان ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درباره 0.00%، Y4، Y3، Y2

6- جدول وزني DEA براي مدلCCR خروجي محور سال 90 جدول4-7- رتبه بندي تشخيص واحدهاي کارا و ناکارا مدلCCR خروجي محور سال 90 Model Name = DEA-Solver Pro5.0/ CCR(CCR-O) Workbook Name = C:UsersTakinpardazeDesktopCCR-O90.xls RankDMUScore 1191 1171 1151 131 1141 640.896081 7200.888587 8110.837376 9100.779885 10210.691981 1190.461425 1280.452352 1350.451779 14130.356725 1520.284484 16180.223558 ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درباره 0.00%، Y2، X2، Y4

X2189301481893014800.00% Y10.530.5300.00% Y22.562.5600.00% Y31953223.861953223.8600.00% Y416516500.00%15151 X17602327108760232710800.00% X276417216076417216000.00% Y116.116.100.00% Y20.270.2700.00% Y3104801048000.00% Y4727200.00%16160.129362795 X13435800497444464753.9-2991335743-87.06% X295157753319862335.82-931715197.2-97.91% Y10.420.5560990850.13609908532.40% Y20.812.6860635051.876063505231.61% Y32049407.552049407.5500.00% Y4104173.125186969.1251868666.47%17171 X12323681771232368177100.00% X2110986271109862700.00% Y11.221.2200.00% Y20.090.0900.00% Y396558.7196558.7100.00% Y413713700.00%18180.223558209 X11355002014302921823.8-1052080190-77.64% X222054501417847055.41-202697958.6-91.91% Y10.410.4100.00% Y20.051.5684479611.518447961999.90% Y32916901231755.689940065.6887322.28% Y411711700.00%19191 X127927401027927401000.00% X2375914743759147400.00% Y10.530.5300.00% Y20.160.1600.00% Y3326369.5326369.500.00% Y410310300.00%20200.88858662 X115924487520258818049.1-15665669471-98.37% X21301630711566116.24-1450190.762-11.14% Y10.030.3238242830.293824283979.41% Y20.191.5641323871.374132387723.23% Y31193398.711193398.7100.00% Y450100.813220250.81322023101.63%21210.691980911 X13946726418441452894.9-3505273523-88.81% X22850908319727741.22-8781341.779-30.80% Y10.090.552330750.46233075513.70% Y21.082.6678617371.587861737147.02% Y32035520203552000.00% Y492171.95202679.9520260286.90% جدول4-2- جدول وزني ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درباره علم اقتصاد، شکست بازار، اقتصاد خرد

خطاي تركيبي، تخمين زده شود و به اين وسيله ميزان ناكارايي واحد ها رابه دو دسته عوامل تصادفي و عوامل ناكارايي نسبت دهد. )ودودي و همکاران، 1384( 2-2-10 روشهاي کلي اندازه گيري کارايي 1) پارامتري و 2) ناپارامتري2-2-10-1 روشهاي پارامتريدر روش هاي پارامتري که بيشتر بر پايه اصول اقتصادسنجي است ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درباره شهرستان رشت، عملکرد شرکت، بهبود عملکرد، حقوق صاحبان سهام

خيص واحدهاي کارا و ناکارا مدلCCR خروجي محور سال 91 92جدول4-16- رتبه بندي واحدهاي کارا و ناکارا مدلCCR خروجي محور سال 91 94جدول4-17- تجزيه تحليلDEA براي مدلBCC ورودي محور سال 90 97جدول4-18- جدول وزني DEA براي مدلBCC ورودي محور سال 90 101جدول4-19- رتبه بندي تشخيص واحدهاي کارا و ناکارا مدلBCC ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، حقوق و دستمزد، رفتار کارکنان، اعتماد متقابل

ميشوند.ج)وظايف، نقش ها و پاداش هاي کارکنان به وضوح روشن ميشوند.د) مسئوليت ها تفويض مي شوند.ه)کارکنان در قبال نتايج پاسخگو هستند. اکثر دست اندرکاران ونويسندگان مديريت نسبت به توانمندسازي، ديدگاه مکانيکي دارند و براي اجراي توانمندسازي سه گام را لازم تشخيص دادهاند:الف) سهيم شدن کارکنان در اطلاعات.ب) جانشيني گروهها به ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های حقوق متهم، نقض حقوق، عملکرد سازمان، قانون مجازات

مواردي كه قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا 18ميليون ريال محكوم خواهد شد.3- اصل 32قانون اساسي اشعار ميدارد: هيچ كس را نميتوان دستگير كرد ادامه مطلب…