مقاله دانلود b (678)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه4
1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق6
1-4-هدف پژوهش6
1-5- سوالات تحقیق6
1-6- فرضیه های تحقیق7
1-7- قلمرو تحقیق7
1-8- روش انجام تحقیق7
1-9- تعاریف واژه ها واصطلاحات7
فصل دوم:مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش
2-1 بخش اول : مدیریت زنجیره تامین11
2-1-1 مقدمه11
2-1-2 تاریخچه و سیر تحول مدیریت رنجیره تأمین11
2-1-3 دلایل و ضرورت‌های مدیریت زنجیره تأمین12
2-1-4 دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تأمین12
2-1-5 تعریف مدیریت زنجیره تأمین12
2-1-6 عناصر و اجزاء مدیریت زنجیره تأمین13
2-1-7 انواع روش‌های تأمین در سطح استراتژیک و عملیاتی14
2-1-8 تصمیم گیری برای خرید یا تولید14
2-1-9 روش‌های تأمین15
2-1-9-1 برون سپاری15
2-1-9-2 رده‌بندی15
2-1-9-3 منبع یابی بین‌الملل16
2-1-9-4 منبع یابی مشارکتی16
2-1-9-5 تجارت دوجانبه16
2-1-9-6 تجارت درون شرکتی17
2-1-9-7 پیمانکاری فرعی17
2-1-10 مشارکت در زنجیره تأمین17
2-1-11 انواع رویکردها در مشارکت میان خریدار- تأمین کننده18
2-1-12 فواید مشارکت در زنجیره تأمین20
2-1-13 زیرمجموعه‌های اصلی در زنجیره تأمین22
2-1-13-1 مشتری و تقاضا در زنجیره تأمین22
2-1-13-2 مدیریت ظرفیت و منابع سازمانی22
2-1-13-3 تدارکات و الزامات عرضه‌کنندگان22
2-1-13-4 مدیریت موجودی در زنجیره تأمین23
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-13-5 مدیریت عملیات در زنجیره تأمین23
2-1-13-6 مدیریت توزیع23
2-2 بخش دوم : انبارداری24
2-2-1 مقدمه24
2-2-2 دلایل نگهداری موجودی‌ها و انبار کردن آنها24
2-2-3 تعریف انبار25
2-2-4 تعریف انبارداری25
2-2-5 طبقه‌بندی‌ موجودی‌های کالا25
2-2-6 اصول و شرایط طبقه‌بندی موجودی‌های کالا25
2-2-7 روش‌های مختلف طبقه بندی موجودی‌های کالا26
2-2-8 روش‌های شماره‌گذاری موجودیها27
2-2-9 روش‌های شماره‌گذاری (کد نمودن)کالاها27
2-3 بخش سوم : کنترل موجودی29
2-3-1 مقدمه29
2-3-2 تاریخچه کنترل موجودی30
2-3-3 تعریف موجودی کالا31
2-3-4 گروه بندی موجودی‌ها31
2-3-4-1 مواد اولیه32
2-3-4-2 قطعات مربوط به تولید (آماده مونتاژ)32
2-3-4-3 قطعات نیمه تمام در مسیر تولید (قطعات بین کارگاهی)32
2-3-4-4 محصولات تمام شده (فرآوده نهایی)32
2-3-4-5 سایر مواد و قطعات (مواد غیرمستقیم)32
2-3-5 هزینه‌های موجودی‌ها32
2-3-5-1 هزینه‌های تهیه و خرید:33
2-3-5-2 هزینه‌های نگهداری موجودی:33
2-3-5-3 هزینه‌های تکمیل (برآورد) سفارش‌های مشتری34
2-3-5-4 هزینه‌های خالی بودن انبار از دخیره34
2-3-5-5 هزینه‌های اجرای سیستم پردازش اطلاعات35
2-3-6 انواع سیستم‌های کنترل موجودی35
2-3-6-1 سیستم نقطه سفارش36
2-3-6-2 سیستم دوره سفارش36
2-3-7 ساده‌سازی سیستم‌های نقطه سفارش و دوره سفارش36
2-3-7-1 سیستم‌های دوظرفی36
2-3-7-2 سیستم‌های بازدید عینی36
2-3-8 مقدار اقتصادی سفارش ( به عنوان یک روش سنتی )37
2-3-8-1 هزینه سفارش37
2-3-8-2 هزینه نگهداری کالا در انبار37
2-3-8-3 هزینه کل سیستم موجودی انبار37
2-3-8-5 نقطه شمارش مجدد38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-8-6 زمان انتظار38
2-3-8-7 تقاضا در طول زمان انتظار39
2-3-8-8 ذخیره ایمنی39
2-4 بخش چهارم39
2-4-1 نرم‌افزار39
2-4-1-1 نرم افزار سیستم عامل39
2-4-2 گرایشات شبکه و برقراری ارتباط40

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-4-2-1 منظور از شبکه‌های کامپیوتری چیست40
2-4-2-2 شبکه‌های ارتباطی40
2-4-4 سخت افزار کامپیوتر42
2-4-2 مدیریت موجودی توسط فروشنده42
2-4-2-1 تاریخچه مدیریت موجودی توسط فروشنده42
2-4-2-2 مفهوم مدیریت موجودی توسط فروشنده43
2-4-2-3 مدیریت موجودی در زنجیره تأمین43
2-4-2-4 رویکرد مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده44
2-4-2-5 شکل گیری ساختار فرآیند مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده45
2-4-2-6 موقعیت موجودی45
2-4-2-7 سیستم توزیع46
2-4-2-8 سطح دسترسی فروشنده به اطلاعات تقاضای مشتری46
2-4-2-9 نقش سیستم‌های اطلاعاتی47
2-4-2-10 تصمیمات مربوط به جایگزینی48
2-4-2-11 مالکیت موجودی48
2-4-2-12مزایای سیستم مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده49
2-4-15- چالش‌ها و محدودیت‌های مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده51
2-4-3 فرهنگ سازمانی51
2-4-3-1 فرهنگ حاکم52
2-4-3-2 تعریف فرهنگ سازمانی53
2-4-3-3 جو سازمانی53
2-4-3-4 تفاوت فرهنگ و جو سازمانی با استفاده از مدل شاین54
2-4-4 قوانین و مقررات55
2-5 مدلها و متغیر های پژوهش درقالب یک مدل56
2-6 مرور تحقیقات پیشین56
2-6-1 پیشینه خارجی تحقیق56
2-6-2 پیشینه داخلی تحقیق:59
فصل سوم:روش انجام تحقیق
3-1 مقدمه62
3-2 نوع پژوهش62
3-3 جامعه آماری62
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-5 اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقیق63
3-6 پایایی پرسشنامه تحقیق63
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها65
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه67
4-2 یافته های توصیفی67
4-2-1 تحلیل داده های جمعیت شناختی67
4-2-2 نتایج توصیفی داده های تحقیق72
4-2-2-1 بررسی نرمال بودن72
4-2-2-2 شاخص های آمار توصیفی73
4-3 یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش73
4-4 یافته های جانبی77
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 مقدمه85
5-2 نتایج حاصل از تحلیل داده ها85
5-3 محدودیت های تحقیق87
5-4 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق87
5-5پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی88
منابع وماخذ
منابع فارسی90
منابع غیر فارسی92
پیوستها :95
چکیده انگلیسی103

فهرست جداول
عنوان صفحه
(جدول2-1) تعاریف برخی از محققین در خصوص زنجیره تامین13
(جدول 2-2) عناصر و اجزاء مدیریت زنجیره تامین14
(جدول 2-3) تفاوت میان استراتژهای مجزا و مشارکتی21
( جدول2-4) شماره گذاری با استفاده از حروف الفبا28
(جدول2-5)روش شماره گذاری دسته بندی گروهی29
(جدول 2-5) روش شماره گذاری با استفاده از اعداد29
(جدول2-6)انواع شبکه‌های ارتباطی40
(جدول3-1) جدول تقسیم بندی سوالات پرسشنامه برحسب متغیر های تحقیق63
جدول(3-2 )جدول نتاج آزمون ضریب آلفای کرانباخ متغیرها64
(جدول4-1) جدول فراوانی و درصد افراد بر حسب جنس67
(جدول4-2) جدول فراوانی و درصد افراد بر حسب تحصیلات68
(جدول4-3) جدول توزیع فراوانی ودرصد افراد بر حسب طبقه سنی69
(جدول4-4) جدول فراوانی درصد افراد بر حسب پست سازمانی70
(جدول4-5) جدول توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمت71
(جدول4-6) جدول نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرونف72
(جدول4-7) جدول آمارتوصیفی دادها برحسب متغیر های مورد نظر تحقیق73
(جدول 4-8) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه اول74
(جدول4-9) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه دوم74
(جدول4-10) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه سوم75
(جدول4-11) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه چهارم75
(جدول4-12) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه پنجم76
(جدول4-13) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه ششم76
(جدول4-14) جدول نتایج آزمون فریدمن77
(جدول4-15) جدول نتایج آزمون t مستقل با توجه به متغیر تعدیل کننده جنس78
(جدول4-16) جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برحسب متغیر تعدیل کننده تحصیلات79
(جدول4-17) جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برحسب متغیر تعدیل کننده سن80
(جدول4-18) جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برحسب متغیر تعدیل کننده پست سازمانی81
(جدول4-19)جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برحسب متغیر تعدیل کننده سابقه کاری82
فهرست نمودارها
عنوان صفحه (نمودار4-1) نمودار درصد افراد بر حسب جنس68
(نمودار4-2) نموداردرصد افراد بر حسب تحصیلات69
(نمودار4-3) نمودار درصد افراد برحسب طبقه سنی70
(نمودار4-4) نموداردرصد افراد بر حسب نوع پست سازمانی71
(نمودار4-5) نمودار درصد افراد برحسب سابقه خدمت71

فهرست اشکال
عنوان صفحه
(شکل2-1) چهار چوب فرهنگ سازمانی ( همان منبع ، 1377 :164 )53
(شکل2-2) سطوح فرهنگ ( مقیمی، 1377 : 171 )55
(شکل2-3) مدل پژوهش56

چکیده
با توجه به تغییرات شدیدی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی بوجود آمده است سازمان ها همواره در پی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خود بوده اند و دراین میان از روش های نوینی که حاصل خلافیت پیشگامان صنعت است استفاده می نمایند تا تولیداتی با هزینه کمتر داشته باشند از این رو پژوهشی با عنوان بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : 1(VMI ) مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت .هدف این پژوهش شناسایی بعضی از موانعی است که باعث عدم به کارگیری این روش توسط مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد می شود قلمرو مکانی این پژوهش سازمان مدیریت تدارکات – ستاد و سال انجام آن 1390می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی می باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش میدانی وکتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامه آماری این پژوهش کارکنان و کارشنا سانی است که دارای تحصیلات کاردانی و بالاتر باشند .تعداد جامعه پس از بررسی های صورت گرفته 102 نفر مشخص گردید که به دلیل نزدیکی نمونه با جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته 44 سوالی تهیه شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گرفت ضریب پایایی (آلفای کرانباخ) پرسشنامه با نمونه 102 تایی بین 72/0 تا81/0 در نوسان بود که این امر نشان دهنده پایایی و اعتبار پرسشنامه است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرضیه های : بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، سیاستهای سازمان در به اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش ارایه خدمات به مصرف کنندگان جزءموانع به شمار نیامده ولی فرهنگ و جو سازمانی ،قوانین و مقررات در قسمت تدارکات و آمادگی سازمان در استفاده از سیستم های نوین جزءموانع به کارگیری این رویکرد (مدیریت موجودی توسط فروشنده) به حساب می آیند .

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین – کنترل موجودی – مدیریت موجودی توسط فروشنده- فرهنگ و جو سازمانی

مقدمه
زنجیره تامین زنجیرهای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیهتا مرحله تحویل کا لا نهایی به مصرف کننده را شامل می شود در این ساختار وظیفه ی مدیریت زنجیره تامین2، مدیریت تمام شبکه از تامین کنند ه ها گرفته تا مشتری نهایی ، برای دستیابی به بهترین خروجی برای کل سیستم می باشد.
مدیریت زنجیره تامین در مقایسه با مدیریت سنتی که به مدیریت تک تک اعضا ، می پردازد بر مدیریت روابط تمرکز می کند و به دنبال راه حلهایی برای کاهش هر چه بیشتر سیکل تامین ، تولید و توزیع محصول جدید که بتواند به نیاز مشتریان دایما در حال تغییر پاسخ دهد . برای این کار سازمانها باید با اتخاذ و اجرای تکنولوژی های زنجیره تامین و سیستمهای اطلاعاتی سعی در کاهش سیکل زنجیره تامین و یکپارچگی فرآیند های خود نمایند .
یکی از این را ه ها استفاده از رویکر مدیریت مدیریت موجودی توسط فروشنده می باشد این رویکرد ابتکاری سعی در تعامل هر چه بیشتر و هماهنگی میان اعضای یک زنجیره تامین در حیطه مدیریت موجودی و تقا ضا دارد. ( اسدی یاسمن و همکاران ، 1389 ) مدیریت موجودی توسط فروشنده یک برنامه تکمیل پیوسته موجودی است که با استفادهاز تبادل اطلاعات میان مصرف کننده و تامین کننده ، به تامین کننده این امکان را می دهد که سطح کا لای مورد نظر را در انبار مصرف کننده مدیریت کند . در این برنامه مصرف کننده ، فروشنده را با اطلاعات ضروری جهت در نظر گرفتن کا لای کافی برای رفع نیاز و تقاضا مشتری تغذیه می کند بنابراین مدیریت موجودی توسط فروشنده تنها یک اصطلاح برای سیستمهای موجودی است که در آنها تامین کننده فعالیت های روزانه ( و یا دوره های زمانی تعیین شده ) موجودی مشتریانش را مدیریت می کند ( جاسمی زرگانی ، 1386) .

فصل اول :
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
تغییرات سریع در عرصه فعالیت های اقتصادی و پیچیده شدن فضای رقابت میان بنگاه ها ،آنها را بر آن داشته تا از ابزارها و روش هایی بهره گیرندکه توان رقابتی مطلوبی برای آنان ایجاد کرده ،به آنان امکان حفظ سهم بازار و افزایش آن را بدهد. از جمله ابزارهایی که در سالهای اخیر مورد توجه شرکت های پیشرو قرار گرفته و از آن برای حفظ و بهبود شرایط رقابتی خود کمک گرفته اند ، زنجیره تامین و مدیریت آن است
جریان زنجیره تامین موجودیتی پویا بوده که جریان های اطلاعات ،محصولات و مالی را در درون خود دارد.اجزای این سیستم از طریق پیش خور مواد و جریان باز خور اطلاعات با یکدیگر در ارتباط هستند.
در سالهای اخیر با طرح نظریه های جدید در ارتباط با رضایت مشتریان ،تولید بر اساس درخواست و نیازهای مشتریان و مسایل رقابتی در بازار و سود آوری برای شرکت های بزرگ که از نظر فیزیکی و جغرافیایی گستردگی پیچیدهای دارند از یک سو و همچنین گسترش ارتباطات و همبستگی های بین تامین کنندگان و تولید کنندگان بزرگ از سوی دیگر ،این بحثبه بحثی جامع تبدیل شده که توجه بسیاری از محققین و مدیران را به خود جلب نموده است این فلسفه موجب پیدایش تغییرات بنیادی در زمینه مدیریت سازمانها شده است پیش از این مدیران برای ارتقا سود آوری خود ،تلاش و توجه خویش را به فعالیتهای درونی سازمان معطوف می ساختند در حالی که مدیریت زنجیره تامین آنه را به یکپارچه سازی عملیات و فعالیتهای درون سازمانی با تصمیم گیری ها و فعالیتهای شرکای تجاری برون سازمانی ، دعوت می نماید . مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است که همگی بیانگر منافعی هستند که از طریق مدیریت زنجیره تامین بدست خواهد آمد. با این وجود بکارگیری آن چالش های بسیار زیادی را برای مدیران بوجود آورده است . یک زنجیره تامین شامل تمام سازمان هایی است که در تبدیل مواد خام به محصول نهایی و رساندن آن به دست مشتری نقش دارند . این سازمان ها معمولا موجودیت های اقتصادی مستقلی هستند .اگر چه یک استراتژی کاملا یکپارچه می تواند عملکردبهینه کل سیستم را درپی داشته باشد اما ممکن است این استراتژی برای تک تک اعضای زنجیره تامین بهترین نتیجه را به همراه نداشته با شد. در واقع هر یک از اعضای زنجیره معمولا بیشتر تلاش می کندتا اهداف سازمانی خود را به سمت بهینگی پیش برند تا اهداف کلی سیستم زنجیره تامین . بنابراین یکی از فاکتورهای کلیدی مدیریت زنجیر تامین ،توسعه مکانیسم هایی است که بتواند اهداف مجزای اعضای زنجره تامین را در یک راستا قرار داده و تصمیم گیر ها و فعالیت های آنها را برای بهینه سازی عملکرد کل سیستم با یکدیگر هماهنگ سازند( لی و وانگ ،2007) .
پس مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده یکی از این رویکردهای ابتکاری است که سعی در ایجاد تعامل هر چه نزدیکتر و هماهگ هر چه بیشتر میان اعضای یک زنجیره تامین در حیطه مدیریت موجودی و تقاضا دارداما تاکید کلی این روش بر انتقال مسولیت مدیریت موجودی و تقاضا از مشتری به تامین کننده است بنابراین مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده فرآیند پیوسته ای است که در آن مسولیت مدیریت موجودی مشتری به تامین کننده واگذار می شود ( اسدی و همکاران ،1389) .

1-2- بیان مسئله
روند روبه رشد رقابتی شدن در اقتصاد جهانی امروز، شرکت ها رابرآن داشته است تا از مزایای به کارگیری مدیریت زنجیره تامین در راستای افزایش رقابت پذیری وکارایی بهره جویندمدیریت زنجیره تامین نگرشی است که در سالهای اخیر مورد توجه سازمانها وشرکت ها قرارگرفته است که در نظر دارند سطحی جهانی تر به فعالیت بپردازنددراین نگرش کلیه اجزا وحلقه هایی که برای ارایه محصول یا خدمت به مشتری درکنار هم قراردارند مورد توجه قرارگرفته وسعی می شودتصمیمات استراتژیک ، تاکتیکی وعملیاتی به گونه ای اتخاذگردد که کل مدیریت زنجیره درمقابل زنجیره های رقیب ازکارایی واثربخشی بیشتری برخوردار باشدبنابراین در نگرش مدیریت زنجیره تامین همکاری هماهنگی ویکپارچگی کلیه حلقه های زنجیره از اهمیت ویژه ای برخورداراست یک زنجیره تامین محدود به اجزاء وسیاستهای تولیدکننده نبوده بلکه کلیه اجزاء تولیدی وخدماتی از تامین کننده اولیه تامشتری نهایی رادر بر می گیرداز منظر کلان نیز وجود نظامهای تامین تدارک سنتی درهرکشور اغلب نوعی عدم هماهنگی ویکپارچگی نیز بخشهای مختلف زنجیره تامین اعم از سازمانهای دولتی یا غیردولتی رادر پی داشته که منجر به افزایش هزینه تمام شده کالاها می شود(مشائل هوگس،2006) .
مدیریت وکنترل موجودی یکی از ابعادمدیریت زنجیره تامین است که می تواندنقش مهمی در ایجاد هماهنگی در بین اعضای زنجیره تامین ایفاکند در زنجیره تامین سنتی هر یک از اعضا،خود مسول تصمیم گیری های مربوط به مدیریت موجودی خود می باشند.علت بوجودآمدن چنین ساختاری برای زنجیره تامین سنتی تمایل شرکت ها به تحت کنترل داشتن دارایی های خود و هزینه زیاد توزیع اطلاعات درسطح وسیع تادهه های اخیر است حلقه های زنجیر تامین سنتی تنها اطلاعات مربوط به حلقه بعدی در زنجیره (یعنی مشتریان بلافصلشان)رادراختیار دارندواز اطلاعات مربوط به تقاضای مشتریان نهایی زنجیره بی نصیب هستند چنین عدم شفافیتی در مورد تقاضای واقعی موجب بوجود آمدن مشکلات متعددی در زنجیره تامین خواهد شد (دیسنی،2003 ) درسالهای اخیر رویکردهای جدیدی در زمینه موجودی درزنجیره تامین بوجود آمده اند که ایده اصلی آنها انتقال مسئولیت تصمیم گیری های حیطه مدیریت موجودی هر حلقه به حلقه بالاتر است در این رویکردها هر عضو زنجیره اطلاعات مربوط به تقاضارادر اختیار عضو بالادست قرارداده و تصمیمات مربوط به سطح موجودی خودرابه اوواگذار کند در این تعویض مسو لیت در بیشتر موارد عضو با لادست موجودی را نگهداری کرده وریسک عدم قطعیت تقاضارا می پذیرد(لی،2005).
باگذشت زمان شرکتها کم کم درک نمودند که هزینه های مازاد موجودی غیر ضرور در هر کجای زنجیره تامین ذخیره شوند خواه شرکت نسبت به آن مسئولیت مستقیم داشته باشدیانه باز هم بر هزینه های پایین خطی شرکت تاثیرگذاراست امروزه موجودی نگهداری شده در هر یک از حلقه های زنجیره تامین با یکدیگر مرتبط در نظر گرفته می شوند بنابراین به سطوح نگه داری مواد خام و اجزابادید عناصر مرتبط به هم و به وجود آورنده فرصت برای کاهش هزینه ها نگریسته می شود بوجود آمدن این تغییرات در رویکردهای مربوط به مسئولیت موجودی باعث شده است که روش های سنتی برنامه ریزی موجودی کارایی خود را برای بسیاری از شرکت از دست بدهد(نخعی کمال آبای و همکاران،1389)
مدیریت موجودی توسط فروشنده3 یکی از مشهورترین روشهای شراکت برای افزایش راندمان زنجیره عرضه است که اصول آن در اواخردهه 1980پایه ریزی شده است امروزه مدیریت موجودی توسط فروشنده نقش بسیار کلیدی وحساسی رادر زنجیره های عرضه کوچک وبزرگ که دارای ویژگی پاسخگویی سریع به مشتریان می باشند ایفا می کند .دراین شراکت تامین کننده که خود گاهی تولیدکننده ،فروشنده ویایک توزیع کننده است تصمیمات مربوط به کنترل موجودی انبار رابرای مصرف کننده اتخاذ می کند بعبارت دیگر فروشنده خود سطح موجودی انبار خریدار را (یابه صورت فیزیکی ویابه صورت الکترونیکی )کنترل نموده و تصمیمات مربوط به صدور ثبت سفارش ،میزان سفارش ،زمان سفارش ،نحوه حمل و غیره را می گیرد در این تعامل مشتری نظارت بر موجودی انبار خود را رها کرده وحتی در مواقعی مسئولیت کلیه عملیات مالی آن رانیز به تامین کننده واگذار می نماید. و یا اینکه می توان گفت که مدیریت موجودی توسط فروشنده فرایند پیوسته ای است که در آن مسئولیت مدیریت موجودی مشتری به تامین کننده واگذار می شود(شعیفی،کریمی1387).
مدیریت موجودی توسط فروشنده مکانیسمی است که در آن فروشنده /تامین کننده سفارشات خرید را برمبنای اطلاعات تقاضای مشتری صادر می کند باتوجه به این توضیحات شاید بتوان گفت که مدیریت موجودی توسط فروشنده یک عمل جایگزینی باز خوراست ویایک روش انتقال مالکیت موجودی به فروشنده ودر عین حال اطمینان داشتن از جریان هموار مواد(کالا)در هنگام لزوم است.
سعی این پژوهش براین می باشد که موانع برسرراه استقرار مدیریت موجودی توسط فروشنده رادر مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (ستاد) مورد شناسایی ،تجزیه وتحلیل قرارداده وسپس راه کارها و برنامه های لازم رابرای رفع این موانع بکار بندد.

1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده که حدود 83 درصد نفت خام تولیدی کشور رابه خود اختصاص داده است ودر تحقق برنامه های کلان تولید انرژی فسیلی کشور،نقش محوری دارد.حوزه فعالیت این شرکت در پنج استان خوزستان -کهکیلویه وبویر احمد-فارس- بوشهر ولرستان می باشدباتوجه به گستردگی فعالیت و همچنین میزان تولید آن می بایست از نظام تامین وتدارک بسیار قوی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی حجم گسترده عملیات آن باشد که به نظر می رسد روشهای جدیدتر در کنترل موجودی کالا همانند مدیریت موجودی توسط فروشنده4 که خود جزیی ازنظام زنجیره تامین می باشندبه این مهم کمک می نمایند.
همچنین بایدگفت که بسیار از شرکت ها نیز بامشکلات متعددی در حوزه های تامین ،نگهداری ،تخصیص و کنترل موجودی ها دست به گریبانند و به دلیل کمبود یا رسوب موجودی ها هزینه های زیادی را متحمل می شوند براساس برخی از آمارها ،هزینه سالیانه نگهداری مواد در انبار به طور معمول حدود 30درصد از متوسط ارزش موجودی انبار است بنابراین هر میزان صرفه جویی وکاهش هزینه در این بخش به سودآوری سازمان کمک می کند(پرکان ،شیخ زاده ،1386) .

1-4-هدف پژوهش
این تحقیق دارای یک هدف می باشد که عبارتست از :
بررسی موانع استقرار مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات وامور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (ستاد)

1-5- سوالات تحقیق
1-آیا بستر های مناسب سخت افزاری ونرم افزاری برای پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده در سازمان وجود دارد؟
2-آیا فرهنگ وجوسازمانی حاکم برسازمان امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را فراهم می آورد؟
3-آیا قوانین و مقررات موجود در قسمت تدارکات و امور کالا امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده رافراهم می آورد؟
4-آیا سیاست های جاری سازمان امکان به اشتراک گذاری اطلاعات راباسازمانهای خارج از شرکت فراهم می نماید؟
5-آیا سازمان آمادگی استفاده از سیستم های نوین به ویژه روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را دارد؟
6- آیا اجرای روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده باعث سطح ارائه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان کالا در سازمان خواهد شد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : بسترهای مناسب سخت افزاری ونرم افزاری مناسب برای پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده در سازمان وجود ندارد.
فرضیه دوم : فرهنگ وجوسازمانی حاکم بر سازمان امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را فراهم نمی آورد.
فرضیه سوم: قوانین ومقررات در قسمت تدارکات وامور کالا امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده رافراهم نمی آورد.
فرضیه چهارم: سیاست های جاری سازمان امکان به اشتراک گذاری اطلاعات رابا سازمانهای خارج از شرکت فراهم نمی نماید.
فرضیه پنجم: سازمان آمادگی استفاده از سیستم های نوین به ویژه روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده راندارد.
فرضیه ششم: اجرای روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده باعث افزایش سطح ارائه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان کالادر سازمان خواهدشد.

7-1- قلمرو تحقیق
زمان انجام این پژوهش سال 1390 و محدوده ی فیزیکی آن سازمان مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد ( اهواز ) می باشد .

8-1- روش انجام تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده زیرا درصدد بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین ، مدیریت موجودی توسط فروشنده در سازمان مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی می باشد زیرا تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط و روابط موجود تمرکز می کند.

1-9- تعاریف واژه ها واصطلاحات
تعریف مفهومی
مدیریت موجودی توسط فروشنده
انجمن مدیریت عملیات آمریکامدیریت موجودی توسط فروشنده را این گونه تعریف می کند. ابزاری برای بهینه سازی عملکرد زنجیره تامین است که در آن تامین کننده به داده های موجودی مشتری دسترسی داشته و مسئولیت حفظ سطح موجودی مورد تقاضای خریدار را بر عهده دارد. این کار با فرآیندی تحقق می پذیرد که در آن تامین مجدد به واسطه مرور منظم وزمان بندی شده موجودی در محل صورت می گیرد. موجودی در محل شمارش شده کالاهای خسارت دیده یا منسوخ از آن حذف می شوند و موجودی تاحد از پیش تعریف شده باز پرمی شود(بلک استون ،2004)5 .

تعریف عملیاتی
در این سیستم ( مدیریت موجودی توسط فروشنده ) مسولیت کنترل سطح موجودی برخی از اقلام در انبار به تامین کننده سپرده می شود . روش کار بدین صورت است که یک سطح موجودی مشخص بین سازمان و تامین کننده مورد توافق قرار گرفته و سپس از این مرحله به بهد حصول اطمینان از این که موجودی به اندازه کافی در انبار موجود باشد بر عهده تامین کننده است. چنین ساختارهایی مبتنی بر اطلاعات منظم و دقیق بوده که بدون سیستم های رایانه ای ارایه شده در سالهای اخیر ممکن نمی گردند (سید مومنی محمد رضا، 1388 ).

تعریف مفهومی
زنجیره تامین
زنجیره تامین هماهنگ سازی تولید،موجودی، محل، مواد و حمل ونقل دربین اجراءیک زنجیره به منظور رسیدن به بهترین ترکیب ، پاسخ دهی و کارایی برای بازار مورد نظر است (هوگس میشایل،2006) .

تعریف عملیاتی
جریان زنجیره تامین موجودیتی پویا بوده که جریان اطلاعات ، محصولات و مالی را در درون خود دارد اجزای این سیستم از طریق پیش خور مواد و جریان بازخور اطلاعات با یکدیگردر ارتباط هستند پس مدیریت زنجیره تامین عبارتست از یکپارچه سازی واحد های سازمانی در طول زنجیره تامین و هماهنگ سازی جریان های مواد،اطلاعات و مالی برای ارضای کامل تقاضای مشتری(اسدی،یاسمن و همکاران، 1389 ) .

تعریف مغهومی
موجودی
اجناس،مصالح،موادوقطعاتی که در امر تولیدو فروش واداره صنعت مورد مصرف قرار می گیرند (شیر محمدی،1388).

تعریف عملیاتی
به کلیه قطعات و ملزومات مورد نیاز سازمان گفته می شود که در امر تولید و راهبری تجهیزات در سازمان به کار گرفته می شوند(جزوه آموزشی آشنایی با سفارشاتوکنترل موجودی کالا).

تعریف مفهومی
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی عبارتست از الگوی منحصر بفرد از مفروضات،ارزشهاوهنجارهای مشترک که فعالیت های جامعه پذیری ، زبان ، سمبل ها وعملیات سازمانها راشکل می دهد(مقیمی، 1377) .

تعریف عملیاتی
سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند.و همین ویژگیموجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود(رابینز،1943:ترجمه پارساییان،اعرابی)

تعریف مفهومی
جوسازمانی

سایت منبع

جوسازمانی شامل مجموعه ای از ویژگی هاست که بوسیله اعضای سازمان مشاهده می شودکه:
1-سازمان راشرح می دهد
2-یک سازمان رااز سایر سازمانها مجزامی کند
3-درطول زمان نسبتا بادوام است
4-افراد از آن اثر می پذیرند وهدایت می شوند(مقیمی،1377) .

تعریف عملیاتی
جو سازمانی به صورت احساس مشترک میان افراد مشاهده می شود که از سطح فرد آغاز شده وبه سوی جمع تسری پیدا می کندهمچنین جو سازمانی به تمام محیط داخلی سازمان اشاره می کند(همان منبع) .

فصل دوم :
مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش

2-1 بخش اول : مدیریت زنجیره تامین
2-1-1 مقدمه
امروزه با جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، سعی سازمان‌ها برای بقا در این بازار افزایش یافته است. این موضوع، سبب پیدایش فلسفه مدیریت زنجیره تأمین شده است. مدیریت امور خرید و تدارکات از حوزه‌هایی است که نسبت به حوزه‌های دیگر مدیریت کمتر به آن پرداخته شده است تقاضای رو به رشد و متنوع مشتریان، پیشرفت‌های اخیر در زمینه تکنولوژی ارتباطی و سیستم‌های اطلاعاتی رقابت در عرصه بین‌المللی و افزایش آگاهی از محیط همه جزو عواملی هستند که شرکت‌ها را وادار کرده که بر مدیریت زنجیره تأمین تمرکز کنند(ترسی وتن،2001).
مدیریت زنجیره تأمین در حقیقت یک پارچه سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ سازی جریان‌های مواد، اطلاعات و مالی را شامل می‌شود. اصطلاح مدیریت زنجیره تأمین توسط دو مشاور-الیور و وبر- در سال 1982 ابداع شد. این مفهوم در بدو پیدایش عمدتاً برای تبیین منافع یک پارچه سازی حوزه‌های کارکردی درونی یک بنگاه هم چون خرید، تولید، لجستیک و بازاریابی به کار گرفته می‌شد(هارلند،1996) از اوائل دهه 90 میلادی محققان و صاحب نظران جامعه آکادمیک تلاش کردند تا مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین را شکل دهند(لمبرت و کوپر،2000) تن در تحلیل ظهور و توسعه مدیریت زنجیره تأمین بیان می‌دارد که توسعه دانش نظری و عملی در دو حوزه کلیدی پشتیبانی کننده تولید یعنی”مدیریت خرید و تأمین”‌و ” مدیریت حمل و نقل و توزیع” با نگاه به دو سوی فعالیت‌های بنگاه (تأمین کنندگان و مشتریان) و همزمان با آن، تلاشهایی که در جهت یکپارچه سازی حوزه‌های کارکردی درون بنگاه صورت می‌گرفت، موجب شد تا رویکرد استراتژیک و کلان به مدیریت عملیات و حوزه‌های مرتبط با آن در قالب مفهوم مدیریت زنجیره تأمین پدیدار شود(تن،2001)

2-1-2 تاریخچه و سیر تحول مدیریت رنجیره تأمین

  • 1

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*