مقالات و پایان نامه ها

ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺷﻬﺮداريﻫﺎ، ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

خدمات بانكداري اينترنتي قابل ارائه در بانك مسكن

خدمات بانكداري اينترنتي قابل ارائه در بانك مسكن بانك مسكن به عنوان يكي از بانك‌هاي تخصصي كشور طي چندين سال گذشته تلاش فراواني جهت بهبود زيرساخت‌ها و افزايش ابزارهاي الكترونيكي خود جهت ارائه بهتر خدمات Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رویکردهای تحلیلی در تدوین استراتژی بازاریابی

رویکردهای تحلیلی در تدوین استراتژی بازاریابی تدوین و تحلیل استراتژی بازاریابی در سطح واحدهای وظیفه ای یا عملیاتی Functional Strategy   بشرح  ذیل صورت می گیرد ( رشیدی ، 1383، 75) : 1-خصوصیات اهداف : هدف Read more…

By 92, ago