مقالات و پایان نامه ها

عوامل تأثير گذار بر یادگیری سازمانی

عوامل تأثير گذار بر یادگیری سازمانی رهبر انديشمند – مغز و انديشه رهبران انديشمند منشأ پيدايش سازمان هاي يادگيرنده است. بايد رهبري انديشمند وجود داشته باشد تا سازماني يادگيرنده به وجود آيد. مقصود از رهبر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مهم ترين عوامل مؤثّر بر عدم موفّقيّت سازمانها در تحقّق عدالت

مهمترين عوامل مؤثّر بر عدم موفّقيّت سازمانها در تحقّق عدالت موانع توسعه عدالت متعدّد بوده و با هم رابطه پيچيده اي دارند. مهمترين عوامل مؤثّر بر عدم موفّقيّت سازمان ها در تحقّق عدالت را در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد

مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد در ادامه مقاله به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل های اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد اشاره می گردد: 1- الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP اصول اساسی این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (689)

1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه192-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی203-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)204-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات212-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی211-2-2-2 بازار پول212-2 -2-2 بازار سرمایه213-2 تاریخچه بورس و Read more…

By 92, ago