مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (690)

1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه192-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی203-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)204-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات212-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی211-2-2-2 بازار پول212-2 -2-2 بازار سرمایه213-2 تاریخچه بورس و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (691)

4-5- القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات :156فصل پنجم: برر سی قوالب شعر فروغ فرخ‌زاد5-1-قالب در شعر فروغ فرخ‌زاد1815-1-1-قالب نیمه سنتی1815-1-2-قالب چهارپاره نو1875-1-3- (عامی-آهنگی)1915-1-4-نیمایی1935-1-5- نیمایی نو(سبک شخصی فروغ)193فصل ششمنتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………….206 منابع:215فهرست جداولعنوانصفحه3-1-اوزان اشعار مجموع? اسیر703-2-اوزان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (693)

د- آثاراجرای خیارعیب ————————————— 74 بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) ————————— 75 1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–76 2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77 3-1) موانع فسخ ———————————– 81 1) تلف مال معیوب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (686)

1-2 ارزیابی عملکرد161-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی162-1-2 ارزیابی متوازن173-1-2 کارت ارزیابی متوازن172-2 رضایتمندی191-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی191-1-2-2 مدیریت بازاریابی192-1-2-2 بازاریابی خدماتی203-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی202-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان221-2-2-2 تعریف مشتری222-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری233-2-2-2 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (687)

1-2 ارزیابی عملکرد161-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی162-1-2 ارزیابی متوازن173-1-2 کارت ارزیابی متوازن172-2 رضایتمندی191-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی191-1-2-2 مدیریت بازاریابی192-1-2-2 بازاریابی خدماتی203-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی202-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان221-2-2-2 تعریف مشتری222-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری233-2-2-2 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (678)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1مقدمه2فصل اول:کلیات تحقیق1-1- مقدمه41-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق61-4-هدف پژوهش61-5- سوالات تحقیق61-6- فرضیه های تحقیق71-7- قلمرو تحقیق71-8- روش انجام تحقیق71-9- تعاریف واژه ها واصطلاحات7فصل دوم:مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش2-1 بخش اول : مدیریت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (679)

در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام می شود و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (680)

3-5) جامعه آماری، چگونگی نمونهگیری و نمونهها…………………………………………………….803-6) دادههای مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها…………………………………….813-7) طرح آزمون آماری فرضیههای تحقیق………………………………………………………………..843-8) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….87فصل 4 : تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………894-2) آمار توصیفی Read more…

By 92, ago