منابع مقاله درمورد پرسش نامه، درونی سازی، کمال گرایی

جمع تعداد عباراتی که بهصورت «همیشه»، «بیشتر اوقات» و «خیلی اوقات» پاسخ داده میشوند، به دست میآید. در صورتیکه نمره کل فرد بالاتر از نقطه برش EAT-26 باشد مشکوک به اختلال محسوب میشود، بنابراین اگر پاسخی به صورت «هرگز»، «بندرت» یا «گاهی اوقات» درجهبندی شود با اهمیت تلقی نمیشود در ادامه مطلب…

منابع مقاله درمورد تصویر بدنی، شاخص توده بدنی، سو گیری توجه

این مطالعه ابتدا آزمودنی ها مقیاس های عاطفه مثبت و منفی تصور بدنی و حرمت خود را کامل کردند، سپس آنها را به تماشای ویدئو موزیک ها مشغول کردند، بعد از آن تصویر بدنی ارزیابی شد، آنها به این نتیجه رسیدند که دختران بعد از تماشای ویدئو، نارضایتی بدنی بیشتری ادامه مطلب…

منابع مقاله درمورد دانش آموزان دختر، ورزشکاران، اختلال شخصیت

(گروگان204، 1999؛ به نقل از هارو ، پورک و پالور 2004). 2-2-2-4- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-5نارضایتی بدنی در بعضی از اختلال های تشخیصی DSM-5 به وضوح به عنوان یک نشانه دیده می شود و در بعضی اختلال ها به طور ضمنی مطرح شده است. اختلال بدشکلی بدنی 205عبارت است ادامه مطلب…

منابع مقاله درمورد کمال گرایی، تصویر ذهنی، درونی سازی

استاندارد) 94 فهرست نمودار ها عنوان صفحه نمودار 4-1: توزیع فراوانی اختلال خوردن 81 فصل اوّل مقدمه 1-1 –کلیات مفهوم “خود”1 در بردارنده بخش مهمی از تجربه ها و روابط ما از جهان است. این مفهوم نقش اساسی در حوزه رفتار ما ایفا کرده و موجب یکپارچگی و وحدت کنش ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده

اولیه، اطلاعات خروجی با استفاده از نرم‌افزار Eviews 7 و Minitab برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.3-7 روش تحقیقاز آنجا که هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به عبارت دیگر تحقیق‌های کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند، ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

سود براي ارزيابي قدرت بازدة حقوق صاحبان سهام، پيش بيني سودهاي آتي يا تعيين ريسك سرمايه‌گذاري و يا وام دهي به شركت استفاده مي‌كنند. در نتيجه بين سود گزارش شده و جريانات نقدي از جمله سود نقدي توزيع شده، ارتباطي در نظر گرفته مي‌شود. ارزش جاري يك شركت و ارزش ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی صاحبان سهام، ارزش شرکت، عملکرد شرکت

صورت می‌گیرد، هدف ارزش‌گذاری، همچنین به عوامل گوناگونی مانند محیط اقتصادی، استفاده بالقوه دارایی، زمان برآورد ارزش، میزان کمیابی نسبی و جایگزینی، موقعیت دارایی، میزان نقدشوندگی و وضعیت بازار دارایی و شرایط فیزیکی دارایی بستگی دارد که در زمان‌های مختلف ممکن است تغییر کند (رهنمای رودپشتی، 1385).ارزش‌های مالی در حقیقت ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی ثروت سهامداران، اوراق قرضه، ارزش شرکت

( سرمايه‌گذاري فرامرزي )ب) پس از انتخاب كشور و حوزه جغرافيايي سرمايه‌گذاري، چه درصدي از وجوه پرتفوي به سهام اوراق قرضه، بروات و ساير داراييها تخصيص داده شود ؟ج) در چارچوب داراييهاي منتخب و وزن هر يك در پرتفوي، چه درصد از وجوه صرف انواع مختلف اوراق قرضه، سهام قابل ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، حساب های دریافتنی

موردنظر از دارائى‌هاى جاري، به‌صورت مستمر (روزانه) تصميماتى گرفته شود. شايد با توجه به تغييراتى که در ميزان دارائى‌هاى جارى رخ داده است، مديران مجبور شوند در تصميماتى که قبلاً براى تأمين مالى گرفته‌اند تجديدنظر نمایند. شیوه مدیریت سرمایه در گردش تاثیر مهمی بر گردش نقدی و عملکرد شرکت دارد. ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع لوبيا، يافته، مقايسه

مي دهند.TreatmentDerakhshanGoliAkhtarSayadNazControl0.6740.001f0.5610.001g0.7490.002d0.5360.001g0.3860.001h300.9340.01b0.7620.002d0.7510.002d0.6860.003f0.3380.001ef400.9700.01b0.8470.002c0.8420.001c0.7500.002f0.3320.001ef501.0100.01a0.9660.01b0.9610.01b0.7710.002e0.3270.001ef نمودار4-20 مقايسه مقدار قند محلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) جدول 4-21 مقايسه مقدار قند نامحلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه ادامه مطلب…