پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلمات کلیدی چند شاخصه، آزمون و خطا

گيري چند معياره مجموعه‌اي از روش‌هاي تحليلي است که به تصميم‌ گيرندگان در حل مسايل پيچيده و داراي ساختار ضعيف يا ناقص کمک مي‌کنند و از دانش تصميم‌ گيرندگان و معيارهاي موثر در حل مسايل Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله هگزاکونازول، خشکي، ميليگرم، مقايسه

هگزاکونازول2125/9**82/84****7/829/1492/0**37/0**0/0042**26/57*40/094**73/42**2521/22**خشکي*هگزاکونازول241/9**105/8**5/329/5*48/015/0*0/0011**36/144/247/571589/23**خطا30/4912/15158/193/7106/004/000006/06/624/84/83157/75ضريب تغييرات % 48/89/6633/1065/851/105/ 312/8582/68/129/674/36** و * به ترتيب معنيدار در سطح 1% و 5% جدول 4-2 جدول مقايسه ميانگين‌ بررسي سطوح خشکي و هگزاکونازول بر صفات رشدي پنيرکخشکيهگزاکونازولتعداد برگسطح برگcm2طول ساقهcmطول ريشهcmساقه/ريشهوزن ترgوزن خشکgکلروفيل Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله خشکي، بررسي، تيمار، ظرفيت

باکتريهاي بيماريزاي انساني همچون، Staphylococcus aureus،Streptococcus agalactiae و Entrococcus faecalis با مقادير 256، 192 و 200µg/ml نشان دادند. در نتيجه ختمي خبازي مي‌تواند به عنوان يک داروي ضدعفونيکننده، يا يک عامل شيمي درماني به شمار Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله طول فصل رشد

ن تنش باعث کاهش فتوسنتز، هدايت روزنه‌اي، بيوماس، رشد و در نهايت عملکرد گياه مي‌شود (عبدل جليل14، 2009). يکي از تغييرات فيزيولوژيکي که به هنگام خشکي ممکن است روي دهد، تنظيم فشار اسمزي ميباشد. هر Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله مصرف مواد، صنعت دارو

5- 10- قندهاي محلول 825- 11- فعاليت کمي آنزيم پراکسيداز 835- 12- فعاليت کمي آنزيم کاتالاز 845- 13- فعاليت کمي پروتئين 86نتيجهگيري کلي 88پيشنهاد 88منابع 89چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………98 فهرست جداولعنوان صقحهجدول 3-1 نتيجه آزمون خاک مورد Read more…

By mitra1--javid, ago