تحقیق با موضوع مصرف کننده، استان کردستان، حمل ونقل

………………………………………………………………………………………114
شکل5-17(زير جعبه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل5-18(صندلي کارگر توت چين) …………………………………………………………………………………………………………….114

فهرست طرح ها:
عنوان: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
طرح5-1(چيدمان داخل بسته) ……………………………………………………………………………………………………………………70
طرح5-2(بسته تبليغاتي) ……………………………………………………………………………………………………………………………71
طرح5-3(استراکچر حمل کارتن) ……………………………………………………………………………………………………………….72
طرح5-4(پالت هاي جمع کننده محصول) …………………………………………………………………………………………………..73
طرح5-5(قرارگيري پالت هاي حاوي جمع آوري توت و چيدمان ميوه) …………………………………………………………74
طرح5-6(چيدمان ميوه داخل بسته بندي هاي تک) ………………………………………………………………………………………75
طرح5-7(چيدمان ميوه لوکس) ………………………………………………………………………………………………………………….76
طرح5-8(چيدن توت فرنگي با ماشين) ………………………………………………………………………………………………………77
طرح5-9(طبقه بندي ظروف حاوي ميوه و چيدمان بروي هم) …………………………………………………………………….78
طرح5-10 (سورتينگ توت براساس3 نوع تنوع محصول) ……………………………………………………………………………79
طرح5-11(مکانيزم چيدن و بسته بندي با بسته هاي مقوايي)…………………………………………………………………………80
طرح5-12(مراحل چيدن و جابه جايي بسته) ……………………………………………………………………………………………..81
طرح5-13(جداسازي ميوه از بدو چيدن در زمين) ………………………………………………………………………………………82
طرح5-14(انواع جعبه هاي چيدن ميوه) …………………………………………………………………………………………………….83
طرح5-15(انواع بسته هاي شبيه و نظير) ……………………………………………………………………………………………………84
طرح5-16(جعبه با قابليت چيدمان و سورتينگ ميوه ) …………………………………………………………………………………85
طرح5-17(جعبه) ……………………………………………………………………………………………………………………………………86
طرح5-18(ميوه چين با کاسبرگ) ……………………………………………………………………………………………………………..87
طرح5-19(نشستن و چيدن) …………………………………………………………………………………………………………………….88
طرح5-20(توت چين) …………………………………………………………………………………………………………………………….89
طرح5-21(ارازي کشت توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………………………….90
طرح5-22(وسيله ي با قابليت چيدن دسته جمعي توت فرنگي) …………………………………………………………………..91
طرح5-23(طراحي پرسنا براي مصرف لوکس) ………………………………………………………………………………………….100
طرح5-24(برند اصلي محصول) ……………………………………………………………………………………………………………..108
طرح5-25(طراحي برند محصول) …………………………………………………………………………………………………………..109
طرح5-26(طراحي ماشين چيدن توت فرنگي تک نفره) …………………………………………………………………………..110

فهرست نقشه ها:
عنوان: ……………………………………. …………………………………….. ……………………………………………………………………………..صفحه
نقشه 5-1(طراحي استراکچر جعبه با قابليت نگهداري کارتن) …………………………………………………………………………………….102
نقشه 5-2(طرح کسترده پالت هاي حاوي محصول) ………………………………………………………………………………………………….107
نقشه 5-3(چيدمان اجرايي کارتن هاي بسته) …………………………………………………………………………………………………………….115
نقشه 5-4 (نقشه اجرايي جعبه) ………………………………………………………………………………………………………………………………116
نقشه 5-5(نقشه اجرايي توت چين) …………………………………………………………………………………………………………………………118
نقشه 5-6(نقشه اجرايي صندلي کارگر توت چين) …………………………………………………………………………………………………….121

فصل اول

1-2 بيان مسئله:
توتفرنگي با نام علمي Fragaria و از خانواده Rosaceaeميباشد. ميوه توتفرنگي شبيه توت ولي کمي درشتتر با رنگ قرمز است. ارقام بومي توتفرنگي ايران شامل کردستان، گيلاسي، اتابکي و دلندي و ارقام تجاري عمده شامل سلوا، کاماروسا، کوئين اليزا، پاروس، گاويتا و پاجارو ميباشد. توتفرنگي ميوهاي فوقالعاده حساس در برابر عوامل محيطي و شرايط نگهداري بوده و به همين دليل عمر پس از برداشت آن کوتاه و نياز به مراقبت هاي ويژه دارد (علي عسگريان 1390). اين محصول به دليل داشتن رطوبت زياد وخصوصيات فيزيکي آن بسيار فساد پذير بوده ودر دوره برداشت وپس از برداشت بخش عمده اي از آن ضايع و غير قابل مصرف مي شود براي کاهش ضايعات اين محصول باغي استان( که مقدارضايعات آن بعضآ به 35-40 در صد هم مي رسد) به حداقل ممکن با استفاده از روشهاي صحيح برداشت و بکارگيري اصول وتکنيکهاي پس از برداشت مثل سورت ودرجه بندي ،بسته بندي،سردکردن مقدماتي، حمل ونقل مناسب ونگهداري فني قابل اهميت مي باشد(شمس الله مرادي،چوب تراشان1390). لذا بکار گيري راهکارهاي عملي واصولي به همين منظور بايستي مد نظر مسئولين ،دست اندرکاران وبرنامه ريزان بخش کشاورزي قرار گيرد. سطح زير کشت توتفرنگي در ايران بر اساس آخرين آمارهاي ارايه شده توسط سازمان خوار و بار جهاني (FAO) در حدود 2500 هکتار ميباشد که در مقايسه با سطح زير کشت جهاني، ايران در حدود 1/0 درصد سطح زير کشت جهاني را در اختيار داشته و از اين نظر مقام بيستويکم را در بين کشورهاي جهان دارا ميباشد (بينام 2010). مناطق عمده توليد کننده اين محصول در ايران به ترتيب استانهاي کردستان، مازندران، گلستان، تهران و منطقه جيرفت ميباشند که بخش عمده توليد (در حدود 85 درصد) در استان کردستان صورت ميگيرد. بر اساس آمارهاي ارايه شده توسط سازمان جهاد کشاورزي،% 95 درصد اين محصول در فضاي باز توليد ميشود و زمان عرضه به بازار در دو بازه زماني اوايل ارديبهشت ماه تا اواخر خرداد و اواسط شهريور تا اواسط آبان ماه ميباشد. هر ساله مقدار قابل توجهي از محصول توت فرنگي در مراحل چيدن وبسته بندي از بين ميرود که عمده آن لهيدگي و خرابي وارد شده به محصول به علت جابه جايي و ظروف نا مناسب است.
1-2 هدف هاي تحقيق:
هدف ارائه پروسه چيدن و بسته بندي محصول مي باشد به نحوي که به ارائه محصول با کيفيت تر در بازار و عرضه آن به مشتري منجر شود.همچنين ازفساد و از بين رفتن محصول جلوگيري کند، همچنين موجب سود بيشتر و توزيع محصول با کيفيت تر به بازار مي گردد.همچنين از 30% خرابي محصول به دليل عدم بسته بندي مناسب جلوگيري مي کند که با توجه به ميزان سالانه محصول مبلغ قابل توجهي صرفه جويي مي گردد.و موجب به وجود آمدن هويت يک محصول با کيفيت عالي مي گردد. هدف طرح پيشنهادي، مکانيزاسيون زنجيره چيدن و بسته بندي توتفرنگي است، و انتظار ميرود اجراي اين طرح منجر به کاهش ضايعات، حفظ کيفيت و در نهايت افزايش عمر نگهداري محصول عرضه شده گردد.
1-3 اهميت مضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن:
برطبق برآوردهاي انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزي، تلفات توتفرنگي از زمان برداشت تا زمان ارايه به بازار در حدود (%35-%40 ) درصد توليد کل اين محصول در کشور ميباشد که رقم بالايي بوده و بازگو کننده ضرورت ايجاد تغييرات بنيادي در عمليات برداشت و پس از برداشت اين محصول در کشور است. در اين پژوهش با بررسي فرآيند چيدن ،جابه جايي و بسته بندي توت فرنگي به ارائه راه کاري درست براي ارائه توت فرنگي با کيفيت بهتر و قابليت ماندگاري بيشتر براي مصرف کننده ارائه شده و با بررسي روش هاي موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده به جنبه هاي عملکردي و استتيکي بسته پرداخته و مواد مناسب طراحي پايدار براي استفاده پيشنهاد مي گردد.طرح اين پژوهش طراحي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي ميباشد با در نظر گرفتن اکثر جوانب و معايب موجود. طراحي فرآيند و وسيله هايي که موجبات ماندگاري ميوه توت فرنگي را فراهم مي کند و محصول را با ماندگاري بالاتر و کيفيت مناسب جهت استفاده مصرف کننده ارائه مي کند.
1-4 سوالات و فرضيه هاي تحقيق:
توت فرنگي از فساد پذيرترين ميوه ها بوده وبايد در حالت کاملاً رسيده برداشت شود. فعاليتهاي بسيار زياد متابوليکي توت فرنگي مي تواند باعث از بين رفتن آن حتي بدون حضور عوامل فاسد کننده گردد.ساختار توت فرنگي طوري است که آن را در مقابل فساد آسيب پذير مي سازد، اين محصول داراي لايه پوششي بسيار نازک ونرمي بوده که به آساني از بين مي رود، همچنين گوشت ميوه نرم است

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*