دانلود پایان نامه

ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 142
جدول 4-36 تغييرات محتوي کلسيم اندام هاي هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 143
جدول 4-37 تغييرات محتوي منيزيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 145
جدول 4-38 تغييرات محتوي منيزيم اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 146
جدول 4-39 تغييرات محتوي پتاسيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 148
جدول 4-40 تغييرات محتوي پتاسيم اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 149
جدول 4-41 تغييرات محتوي فسفر ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 151
جدول4-42 تغييرات محتوي فسفر اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 152
جدول 4-43 تغييرات محتوي نيتروژن ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 154
جدول 4-44 تغييرات محتوي نيتروژن اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 155
جدول 4-45- مقايسه ميانگين داده هاي مقادير آناليزهاي رشدي نسبت به شاهد در غلظت mM 50 نيترات آلومينيوم بر اساس آزمون دانکن 162

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 3-1- منحني استاندارد قندهاي مجهول 67
نمودار 3-2- منحني استاندارد پرولين 69
نمودار 3-3- منحني استاندارد آسکوربات پراکسيداز 71
نمودار 3-4-منحني استاندارد پروتئين 74
نمودار 4-1- مقايسه درصد جوانه زني بذرهاي پنج رقم لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم
(n=3 و .S.E X ) 89
نمودار4-2- تغييرات وزن تر ريشه (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 91
نمودار 4-3- تغييرات وزن تر اندام هوايي (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 92
نمودار4-4 تغييرات وزن خشک ريشه (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 93
نمودار4-5 تغييرات وزن خشک اندام هوايي (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 94
نمودار4-6 تغييرات طول ريشه (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 96
نمودار4-7 تغييرات طول اندام هاي هوايي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 97
نمودار4-8 تغييرات سطح برگي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 98
نمودار 4-9 تغييرات نرخ رشد نسبي (gg day) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 100
نمودار 4-10 تغييرات ميزان همگون سازي خالص (gmday) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 101
نمودار4-11 تغييرات سطح ويژه برگي (mg) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 102
نمودار 4-12 تغييرات محتوي آب در واحد سطح برگ (g(HO)m) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 104
نمودار 4-13 تغييرات شاخص بردباري (TI) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 105
نمودار 4-14 تغييرات محتواي کلروفيل a برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 107
نمودار 4-15 تغييرات محتواي کلروفيل b برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 108
نمودار4-16 تغييرات محتواي کلروفيل (a+b) برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 109
نمودار 4-17 تغييرات محتواي کاروتنوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 110
نمودار4-18 تغييرات محتوي فلاونوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 112
نمودار 4-19 تغييرات محتوي آنتوسيانين ها برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 113
نمودار4-20 مقايسه مقدار قند محلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 115
نمودار4-21 مقايسه مقدار قند نامحلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 116
نمودار 4-22 مقايسه مقدار قند نامحلول ريشه در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 118
نمودار 4-23 مقايسه مقدار قند محلول ريشه در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 119
نمودار 4-24 تغييرات محتوي پرولين برگ (mggFW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 121
نمودار 4-25 تغييرات محتوي پرولين ريشه (mggFW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 123
نمودار 4-26 تغييرات فعاليت کاتالاز برگ (O.D.g.FW.Mn) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 125
نمودار 4-27 تغييرات فعاليت گاياکول پراکسيداز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 127
نمودار 4-28 تغييرات فعاليت آسکوربات پراکسيداز برگ (units
mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 129
نمودار4-29 تغييرات فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 131
نمودار4-30 تغييرات فعاليت آنزيم پل فنل اکسيداز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 133
نمودار4-31 تغييرات محتوي پروتئين برگ (mg.g.DW ) در رقم هاي لوبيا در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 135
نمودار4-32 تغييرات محتوي پروتئين ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 137
نمودار4-33 تغييرات محتوي آهن ريشه (mg.g.DW ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 139
نمودار4-34 تغييرات محتوي آهن اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 140
نمودار4-35 تغييرات محتوي کلسيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 142
نمودار4-36 تغييرات محتوي کلسيم اندام هاي هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 143
نمودار4-37 تغييرات محتوي منيزيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 145
نمودار4-38 تغييرات محتوي منيزيم اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 146
نمودار4-39 تغييرات محتوي پتاسيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 148
نمودار4-40 تغييرات محتوي پتاسيم اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 149
نمودار4-41 تغييرات محتوي فسفر ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 151
نمودار4-42 تغييرات محتوي فسفر اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 152
نمودار4-43 تغييرات محتوي نيتروژن ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 154
نمودار4-44 تغييرات محتوي نيتروژن اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 155

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 1-1- مکانيسم هاي سلولي براي سم زدايي فلز سنگين( Hall, 2002 ) 22
شکل 1-2 – مشخصات کلي تيره بقولات 23
شکل 1-3- مشخصات گياهشناسي جنس لوبيا 24
شکل 1-4- خصوصيات کلي گياه لوبيا 24
شکل 1-5- خصوصيات ساقه،برگ گياه لوبيا 25
شکل 1-6 – برگ ، گل ، دانه گياه لوبيا 25
شکل2-1- مکانيسم هاي احتمالي سميت آلومينيوم و مقاومت در گياهان(Kochian et al.,2005 ) 52
شکل 3-1 – نمونه بذرهاي ارقام لوبيا قرمز تهيه شده از ايستگاه ملي تحقيقات لوبياي خمين 55
شکل 3-2- نمايي از گياهان لوبيا در غلظت mM 100 نيترات آلومينيوم 55
شکل 3-3 نمايي از گياهان لوبيا (رقم درخشان ) در غلظت mM 50 نيترات آلومينيوم 55
شکل 3-4-نمايي از جوانه زني گياهان لوبيا در غلظت هاي مختلف نيترات آلومنيوم 58
شکل 3-5- نمايي از گباهان شاهد و تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم در کشت هيدروپونيک 58
شکل 3-6- نمايي از ريشه اي گياهان لوبيا رشد يافته در تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم بعد از بيست روز 59
شکل 4-1- تأثير تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم بر باندهاي الکتروفورزي پروتئين هاي ريشه رقم هاي مختلف لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaras L. ) 157

چکيده:
آلومينيم يکي ازاصلي ترين عناصر موجود در خاک است و به عنوان يک کمپلکس پايدار همراه با اکسيژن و سيليکات وجود دارد. زمانيکه pH خاک به زير 5 مي رسد، حلاليت آلومينيم افزايش مي يابد و توسط ريشه گياهان جذب مي شود. سميت آلومينيم يک محدوديت بسيار مهم براي توليد جهاني محصولات کشاورزي مي باشد، زيرا %50 از زمين هاي بالقوه جهان، اسيدي مي باشند. در اين پژوهش اثر سمي آلومينيم بر برخي فعاليت هاي فيزيولوژيکي گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) در پنج رقم درخشان، گلي، اختر، صياد و ناز مورد بررسي قرار گرفت. دانه رست هاي لوبيا در محيط کشت هيدروپونيک کشت داده شدند و تحت تيمارهاي مختلف آلومينيم (30، 40 و 50 ميلي مولار) قرار گرفتند. آزمايشات براساس سه تکرار در هرتيمار انجام گرفت و دوره رشد گياهان 20 روزه، در نظر گرفته شد. در همه رقم ها، فاکتورهاي ذيل تحت تيمارهاي آلومينيم کاهش نشان دادند؛ فاکتورهاي رشد: وزن تر ريشه و اندام هوايي، وزن خشک ريشه و اندام هوايي، تغييرات سطح برگي و نسبتهاي LAR، RGR، NAR، LWCA و TI؛ ساير کميت ها: درصد جوانه زني، رنگيزه هاي فتوسنتزي (کلروفيل ها و کاروتنوئيدها) و رنگيزه هاي غير فتوسنتزي (فلاونوئيدها و آنتوسيانين ها)، قند نامحلول، آنزيم هاي آنتي اکسيدان (کاتالاز، گاياکول پراکسيداز، آسکوربات پراکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز و پلي فنل اکسيداز)، و پروتئين برگ و عناصر فلزي (Mg, Fe, Ca, N, P, K).
در همه رقم ها افزايش معني دار فاکتورهاي ذيل ملاحظه شد: شاخص هاي رشد: سطح ويژه برگي (SLA) و همچنين قند محلول، پرولين و پروتئين ريشه همچنين الگوهاي نواري متفاوتي بر روي ژل SDS-PAGE در ارقام مختلف لوبيا تحت تنش آلومينيم مشاهده شد. ميتوان دريافت که نيترات آلومينيم، اثر مهار کننده روي رشد و برخي فعاليت هاي فيزيولوژيکي گياه دارد. که در مجموع از کليه آزمايشات چنين نتيجه گيري مي شود که تحت تنش آلومينيم، در مورد بيشت
ر پارامترهاي مورد بحث رقم درخشان نسبت به بقيه “مقاومتر” بود.
واژه هاي کليدي: آلومينيم، تنش، لوبيا قرمز، فعاليت هاي فيزيولوژيکي.


دیدگاهتان را بنویسید