روش گردآوري داده ها

روش گردآوري داده ها

در اين تحقيق داده هاي ثانويه (داده‌هاي كه قبلا توليد شده و در منابع موجود قابل دسترسي است) از طريق روش كتابخانه اي شامل مطالعه كتب، اسناد و مدارك و همچنين مطالب مورد نياز از اينترنت جمع آوري شده و از اين داده ها براي تدوين مباني نظري استفاده شده است همچنين داده‌هاي اوليه (داده هايي كه قبلا وجود نداشته و بايد توسط خود محقق ايجاد شوند) با استفاده از روش ميداني (پرسشنامه) جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق بدست‌ آمده است.

پرسشنامه:

در تحقيق حاضر، ابزار اصلي سنجش، پرسشنامه است كه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است.

براي سنجش متغيرها از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است که يکي براي سنجش عوامل شناختي توانمندسازي و ديگري براي سنجش متغيرهاي ساختار سازماني تهيه شده است. هرپرسشنامه شامل دو بخش سئوالات عمومي و سئوالات اختصاصي بوده كه جنسيت، ميزان تحصيلات، سابقه كار و مقطع آموزشی، سئوالات عمومي آن را تشكيل مي دهند.

قسمت دوم هر پرسشنامه مربوط به سوالات تخصصي مي باشد به طوريکه پرسشنامه ساختار از 22 سئوال تشكيل شده است كه به سنجش ابعاد رسميت، تمرکز و پيچيدگي مي پردازد.

به طور مشابه قسمت دوم پرسشنامه سنجش توانمندي نيز از 18 سوال تشكيل شده است كه به سنجش ابعاد احساس معني‌داربودن ، احساس شايستگي يا خود کارآمدي ، احساس خود تعييني ، احساس تاثير و اعتماد مي پردازد.

براي تهيه و تنظيم پرسشنامه سنجش عوامل شناختي توانمندسازي با مراجعه به سايت‌هاي گوناگون اينترنتي از پرسشنامه سنجش توانمندي روان شناختي اسپريتزر استفاده شده است. همچنين براي سنجش ساختار سازماني از پرسشنامه استاندارد ابداعي توسط رابينز استفاده گرديده است .

در اين تحقيق براي سنجش ديدگاه ها و نگرش هاي افراد در مورد توانمندي روان شناختي طيف ليكرت مورد استفاده قرار گرفته است و متناسب با موضوع تحقيق طيفي با پنج نوع ارزيابي در اختيار پاسخگويان قرار گرفته است تا گرايش خود را درباره آن مشخص نمايند.