مقاله درباره فعاليت، بهينه، شغلي

خ دفاعي يا سرسري به سئوال مصاحبه گردند و در ديگر موارد ممكن است نشانگر انطباق سازش كارانه با يك موقعيت نامطلوب باشد. (كوتك ، 1987)
هر چند سطوح مختلف رضايت شغلي را با احتياط بايد مورد تعبير و تفسير قرار داد اما سطوح نسبي آن در رابطه با شرايطي كه موجب افزايش يا كاهش رضايت مي شود حاوي اطلاعات مفيدي است.سطوح نسبي هنگامي مورد بحث قرار مي گيرد كه گزارش هاي پژوهش به مقايسه رضايت شغلي دو يا چند گروه يا شرايط رفتاري گوناگون نمي پردازد. (كوتك ، 1987)
عوامل مؤثر در رضايت شغلي :
هر چند سطوح مطلق رضايت شغلي را با احتياط بايد مورد تعبير و تفسير قرار داده اما سطوح نسبي در رابطه با شرايطي كه موجب افزايش يا كاهش رضايتمندي مي شود حاوي اطلاعات مفيدي است كه سطوح نسبي هنگامي مورد بحث قرار مي گيرد كه گزارش هاي پژوهشي به مقايسه رضايتمندي شغلي دو يا چند گروه ، و يا شرايط رفتاري گوناگون مي پردازد.
عواملي كه بر رضايتمندي شغلي تأثير مي گذارد مي توان به عوامل دروني ، محتوايي يعني عواملي را كه جزء ذات كار محسوب مي شوند و عوامل زمينه ، بيروني تقسيم كرد.عوامل زمينه به نوبه خود به شرايط كاري يا موقعيت هاي غيرشخصي كار مناسب هاي بين شخصي در كار تقسيم مي شوند.
رضايت شغلي و بيگانگي شغلي :
رضايت شغلي يعني دوست داشتن وظايف مورد لزوم يك شغل ، شرايط كه در آن كار انجام مي گيرد و پاداش كه براي انجام آن دريافت مي شود.اينكه فعاليت ها ، امور و شرايطي كه كار يك كارگر را تشكيل مي دهند ، تا چه حدود چه خوبي نيازهايش را برآورده مي سازند بستگي به قضاوت وي دارد.شخص بايد موارد خوب و بد شغلش را موازنه كند چنانچه خوبيها و بد بين ها مجرپند ، احتمال دارد كه از كارش راضي باشد.به طور كلي زنان بيش از مردان ابراز رضايت شغلي مي كنند. (كمپ 1369)
بيگانگي شغلي :
محققان رضايتمندي شغلي عموماً در اين امر توافق نظر دارند كه هرچه سطح شغل پايين تر باشد رضايت كمتري دريافت مي شود.وقتي از كارگران ساده و غير ماهر بسياري پرسيدند از كارشان چه بدست مي آورند پاسخ دادند (پول).هنگامي كه تمركز بر عدم رضايت شغلي است پول در رأس فهرست دلايل قرار دارد.با اينكه پول ناكامي ممكن است دليل اوليه عدم رضايت شغلي باشد جامعه شناسان بسياري معتقدند كه عوامل ديگر باعث مي شوند كه كارگر نه تنها راضي باشد بلكه از كارش متنفر و يا نسبت به آن «بيگانه» شود.كارگر بيگانه يا محجور كسي كه كارش متناسب با تصوري كه وي از خويشتن دارد نيست.احساس او درباره كارش با چنين اظهاراتي بيان مي گردد «آدمي مثل من اينجا چه كار مي كند؟». (كمپ 1369)
تاريخچه استفاده بهينه از زمان :
استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضروري مي باشد چه در زمينه كار و چه در زمينه زندگي.
راههاي مختلفي براي بيان درك ، اززمان وجود دارد.براي قرن ها مردم از حركت ماه ساعت آفتابي ، اذان ، زنگ كليسا براي تنظيم برنامه زماني روزانه خود استفاده كردند تا اينكه در قرن دوازدهم راهبان كاتوليك ساعت هايي را براي تنظيم فعاليت هاي خود ساختند.فناوري هاي نو محيطي را فراهم آورده اند كه تقريباً در مدت زمان كم مي توان به خيلي از اطلاعات دسترسي پيدا كرد و خيلي كارها را سريعتر و آسانتر انجام داد اما تمايل به سريعتر انجام دادن كارها وبيشتر كار انجام دادن روز به روز بيشتر مي شود.اين رويكرد كه همواره با بشر همراه بوده است اين احساس را براي او به وجود آورده است كه از زمان عقب مي ماند و نمي تواند از آن به صورت مؤثر بهره گيرد.تاريخ به ما مي گويد كه مديريت ضعيف زمان يك مسئله قديمي است.مسئله اي است كه فناوري آن را به وجود نياورده است و آن را نمي توان حل كند.در شرايطي كه ابزار بيشتري براي مديريت و استفاده بهينه از زمان در اختيار داريم و فرآيندهاي اداري،كمتر در پيچ و تاب تشريفات اداري و كاغذبازي گم مي شوند.مديريت ضعيف زمان را كمتر مي توان مخفي كرد.مديريت زمان موضوعي است كه همه ما ، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه اي نياز داريم با آن روبرو شويم تا در زندگي موفق شويم.
در ادامه در مورد وجوه مختلف استفاده بهينه از زمان صحبت مي كنيم.ابتدا نگاهي به اصول عمومي مديريت زمان خواهيم داشت.توجه به اين اصول كمك مي كند كه درك بهتري از مفهوم استفاده بهينه از زمان داشته باشيم و پيشنهادهايي ارائه مي كند كه مي توانيد آنها را در حوزه هاي مديريت زمان در زندگي خود بكار بگيريد.پس از ارائه رهنمودهاي عمومي ، به حوزه هاي استفاده بهينه از زمان به صورت دقيق تر خواهيم پرداخت.ابتدا راجع به مديريت زمان يا استفاده بهينه از زمان در زندگي شخصي مي پردازيم و سپس استفاده بهينه از زمان را در حوزه كسب و كار مد نظر قرار مي دهيم. (روبرتاروش – ترجمه مژده شيرازي منش – اميرحسين فهيمي – حسام شهرياري – سيد حسين اصولي 1384)
اصول عمومي استفاده بهينه از زمان :
استفاده بهينه از زمان مجموعه اي از مهارت هاست كه شما را در استفاده مؤثر از زمان كمك مي كنند.رهنمودهاي عمومي وجود دارند كه مي توانند براي مديريت زمان در حوزه هاي متفاوت مانند خانه و كار و… استفاده شوند. (اسماعيلي – خالقي ،‌1378)
دلايل استفاده نكردن مردم از مديريت زمان و مزاياي حاصل از استفاده بهينه از زمان :
احتمالاً روشن ترين دليل عدم استفاده از مديريت زمان اين است كه مردم نمي دانند مديريت زمان چيست؟ دليل دوم سستي و تنبلي است.بعضي از مردم فاقد هدف و انگيزش لازم براي برنامه ريزي مؤثر هستند.گروه سومي كه از مديريت زمان استفاده نمي كنند آنهايي هستند كه دوست دارند تحت فشار و تنگي وقت (دقيقه نود) و شرايط بحران كار كنند.ممكن است در شرايطي استفاده نكردن از مديريت زمان توجيه پذير باشد اما مزاياي استفاده بهينه از زمان هرگونه دليل و توجيه را رد مي كند.مديريت زمان كمك مي كند كه تعيين كنيد كداميك از كارهايي كه انجام مي دهيد مهمترين است.اين عمل به شما اين امكان را مي دهد به برخي فعاليت ها اولويت زيادي دهيد و برخي از فعاليت ها را حذف كنيد.همچنين مديريت زمان يا استفاده درست و بهينه از زمان به شما كمك مي كند كه از طريق حذف مزاحمت ها و فعاليت هاي غير ضروري ، مدت زماني كه واقعاً كار مي كنيد را افزايش دهيد.يكي از وجوه رضايت بخش استفاده بهينه از زمان كاهش استرس در زندگي است.كاهش سطح استرس موجب بهبود سلامت روحي و جسمي مي شود. (علي افشار نادري 1370)
چگونه وقت خود را مي گذرانيد ؟
وقتي تصميم گرفتيد كه از استراتژي هاي مديريت زمان استفاده كنيد ، از همان زمان بايد شروع كنيد.اولين قدم تحليل و بررسي روشي است كه در حال حاضر از وقت خود استفاده مي كنيد.اين كار نبايد از طريق حافظه انجام شود.ممكن است شما اكثريت زمان هاي بيكاري خود را به ياد نياوريد يا قادر نباشيد زمان هايي را كه صرف مكالمات طولاني مي كنيد دقيقاً به ياد آوريد.براي ثبت نحوه گذراندن وقت مي توانيد از يك دفتر يادداشت ، دفتر گزارش فعاليت يا يك دفتر برنامه ريزي با بخش هاي تفكيك شده به ساعت براي رديابي فعاليت ها استفاده كنيد.نه تنها آنچه كه در طول روز انجام مي دهيد بلكه احساس خود (خسته ، پر انرژي، عصبي ، بي حال و…) را ثبت كنيد.هر وقت كه فعاليت خود را تغيير مي دهيد ، نوع فعاليت و زمان آن را ثبت كنيد.
پس از ثبت فعاليت ها براي چندين روز ، يادداشت ها آماده براي تحليل هستند.خيلي از فعاليت هاي ثبت شده در گزارش به صورت باند ديده مي شوند چرا كه وقت زيادي صرف آنها شده است.ديگر حوزه مهم در يادداشت ها ، فعاليت هاي غير ضروري است كه در طول روز انجام داده ايد.وقتي اين فعاليت ها به صورت جداگانه ديده مي شود خيلي زمان بر نيستند اما وقتي دسته بندي شوند زمان كل آنها ممكن است قابل ملاحظه باشد.تحليل فعاليت ها كه در گزارش ثبت شده اند در قدم بعدي يعني اولويت بندي فعاليت ها به شما كمك خواهد كرد. اولويت بندي فعاليت ها :
اولويت بندي يكي از مهمترين قدم هاي مديريت زمان يا استفاده درست و بهينه از زمان است.اين عمل كمك مي كند كه موارد زمان بر كه نه اوقات خوشي را ترتيب مي دهند ونه كمك مي كنند كه به اهداف خود دست يابيد را حذف كنيد.اين مرحله بيشترين تغيير در جهت افزايش زمان را به دنبال دارد.با تصميم گيري در خصوص فعاليت هايي كه بايد انجام دهيد و فعاليت هايي را كه بايد حذف كنيد اولويت بندي را آغاز كنيد.براي تصميم گيري در خصوص فعاليت هايي كه بايد انجام دهيد ، فعاليت هايي كه تعيين شده كه از آنها لذت مي بريد و آنها را خوب انجام مي دهيد.خيلي مهم است كه هم از نظر حرفه اي و هم از نظر شخصي از كاري كه انجام مي دهيد لذت ببريد.در گزارش خود كارهايي را كه از آنها لذت مي بريد و كارهايي كه براي شما خوشايند نيستند را مشخص كنيد.اكثريت روز شما بايد صرف كارهايي شود كه از انجام آنها لذت مي بريد.در حالي كه مهم است از انجام يك كار لذت ببريد ، نيز مهم است كه آن را خوب انجام دهيد.در تعيين اينكه چه كارهايي را انجام دهيد و چه كارهايي را تفويض كنيد ، شناخت نقاط قوت و ضعف شما حياتي است.تلاش نكنيد مسئوليت هايي بيش از آنچه مي توانيد به صورت معقول انجام دهيد را به عهده بگيريد.بعد از تعيين كارهايي كه از آنها لذت مي بريد و آنها را خوب انجام مي هيد،شما آماده هستيد كه فعاليت هايي را كه بيش از توان خود مي دانيد تفويض كنيد.بعد از اينكه فهرست كارهاي روزانه را به ميزان قابل قبولي از مسئوليت ها كاهش داديد ، زمان برنامه ريزي فرا مي رسد. (روبرتا روش ترجمه 1384)
برنامه ريزي :
برنامه ريزي در زندگي شخصي و حرفه اي متفاوت از هم انجام مي شوند.در برنامه ريزي شخصي ، برنامه ريزي از طريق هدفگذاري وترسيم مسير دستيابي به اهداف انجام مي شود.در برنامه ريزي حرفه اي ، برنامه ريزي پروژه محور است.روش برنامه ريزي مناسب خود را انتخاب كنيد از هر روش مانند انتخاب اهداف برنامه ريزي رسمي يا غيررسمي كه استفاده كنيد چند نكته مهم را بايد به خاطر بسپاريد.ابتدا انتظارات خود را برآورده كنيد.به ياد داشته باشيد تعداد ساعات محدودي در يك روز وجود دارد.سعي نكنيد به نتايجي ماوراء قابليت هاي خود دست يابيد.
دوم ، مدت زماني را صرف خود كنيد.براي اينكه به حداكثر عملكرد دست يابيد به زمان خواب و استراحت كافي نياز داريد.اقدام به اين عمل سخت تر از تصميم گرفتن براي انجام آن است.هنگام برنامه ريزي شما مي پنداريد كه به هيچ استراحتي نياز نداريد يا مي توانيد فقط چهار ساعت در روز بخوابيد.كار مداوم بدون استراحت سطح استرس را افزايش داده و سطح عملكرد را كاهش مي دهد. (عباس حاتمي 1380)
نكات سودمند براي بهبود كيفيت وقت :
الف : از مزاحمت ها جلوگيري كنيد.
همواره پذيراي بازديد كنندگان نباشيد.بازديد كنندگان مي توانند موجب به هم ريختگي شوند كه در نهايت منجر به كاهش بهره وري مي شود.با بستن در اتاق يا حذف ارتباط بصري مي توانيد به بازديد كننده بفهمانيد كه شما مشغول هستيد.هر روشي كه به كار مي بريد به خاطر بسپاريد كه نبايد هر بازديدي را بپذيريد.
راه ديگر براي كاهش مزاحمت ها جواب ندادن به تلفن است.تماس هاي تلفني مي توانند خيلي وقت گير باشند.تماس هاي تلفني قطار افكار را از حركت باز مي دارند.تماس هاي تلفني ممكن است شما را متعهد به انجام كارهايي كنند كه آمادگي آنها را نداريد.از خاموش كردن زنگ تلفن نترسيد.وقتي كارتان تمام شد پيغام هاي دريافتي را چك كنيد.
ب : كنترل كنيد.
كارهايي را كه نياز داريد انجام دهيد مي دانيد.اين كارها را در فهرست كارها يادداشت كنيد.كارهاي فهرست را اولويت بندي كنيد.با انجام اين عمل شما مي توانيد روز خود را كنترل كنيد.شما ابزاري داريد كه مي توانيد از كارهاي غير ضروري جلوگيري كنيد يا كارهاي جديد را اولويت بندي كنيد.پيروي از

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*