دانلود پایان نامه

آن، یک ترکیب آلی روی با یک هالید آلی در حضور کاتالیزگر نیکل یا پالادیم واکنش می دهند و یک پیوند C-C جدید را تولید می کنند . این واکنش را ایچی نگیشی39 در سال 1977 گزارش کرد . این اولین واکنشی بود که طی آن بی آریل های نامتقارن در بازده ی خوبی تشکیل می شوند [71] . شمای کلی واکنش در شکل(1-9) مشاهده می شود .

شکل(1-9)شمای کلی واکش نگیشی

1-5-1-8- واکنش کومادا
در این واکنش ، آلکیل هالیدها می توانند با آریل ، آلکیل ، آلیل یا آلکنیل های متصل به معرف گرینیارد40 و در حضور کاتالیزگر پالادیم یا نیکل واکنش دهند . به عبارت دیگر می توان این واکنش را واکنش جفت شدن EtMgBr با کلرو بنزن ، کاتالیز شده با نیکل یا پالادیم تعریف کرد .واکنش کومادا در سال 1972 توسط کومادا گزارش شد [72] . شمای کلی واکنش در شکل(1-10) مشاهده می شود .

شکل(1-10) شمای کلی واکنش کومادا

1-5-1-9- واکنش سونوگاشیرا
واکنش سونوگاشیرا نوعی از واکنش های جفت شدن با پالادیم است که در آن یک آلکین انتهایی با یک آریل یا وینیل هالید در حضور کاتالیزگر پالادیم یا مس واکنش می دهد .این واکنش در سال 1975 توسط کنکیچی سونوگوشیرا گزارش شد [73] . در این واکنش از آمین هایی مثل Et2NH و Net3 به عنوان باز استفاده می شود و البته می توان از بازهای دیگری هم استفاده کرد . شمای کلی واکنش سونوگاشیرا در شکل(1-11) آمده است .

شکل(1-11)واکنش سونوگاشیرا
1-6- پایدارسازی ، روشی برای تثبیت نانوذرات بر سطوح زمینه ای مختلف
نانوذرات ، ضرورتا سرانجام به مواد انبوه تقسیم می شوند . آن ها به طور ترمودینامیکی ، نوعا در رابطه با انباشتگی پایدار نیستند . در نتیجه آن ها نیاز به پایداری دارند و این با یک پایدارکننده محافظ انجام می شود . ثابت سازی با نیروهای الکتروستاتیک یا استریک یا هر دو ، قابل دسترسی است . پایدارکننده ، در طول تشکیل نانوذرات شناخته می شود و این با کاهش شیمیایی یا الکتروشیمیایی یا تجزیه دمایی پیشروهای متالیک به دست می آید .
برهم کنش بعدی بین ثابت کننده ها و سطح نانوذرات ، یک نوع دینامیک بالا ، با قدرت و طبیعت آن اغلب پایداری دمایی طولانی یک پراکندگی از نانوذرات را کنترل می کند . این برهم کنش می تواند خیلی از ساختارها را ازروش های گوناگون از قبیل یک اتصال کووالانسی قوی یک اتم شیمی (به عنوان مثال یک تیول) با یک جفت خطی هترواتم در یک پلیمر یا برهم کنش با یک لایه از آنیون ها (مانند یک ساختار لایه ای دوتایی سورفاکتانت ) بسازد [55] .

(c (b) (a)

شکل (1-12) نمایش شماتیک پایدارسازی نانوذرات پالادیم بااستفاده از (a) سورفاکتانت (b) پلیمرها (c) لیگاندها

به عنوان مثال ، لیگاندهای نیتروژن دار غنی از الکترون به طور گسترده ای برای پایدار کردن نانوذرات فلزی استفاده می شوند . جفت تنهای اتم های نیتروژن در گونه های نیتروژن دار مانند زنجیره های طولانی آمین های اولیه ، جذب سطحی را از طریق شیمیایی روی سطح فلز قوی می سازد .
در سال 2012 محققینی از کشور هند موفق به سنتز کمپلکس نمکی دی مری Mn(III) شدند که روی ساپورت41 جامد مزوپوری42 ثابت شده است [74] .

در سال 2013 دانشمندانی از ژاپن ، موفق به انجام واکنش های مربوط به تثبیت کربوهیدرات روی یک سطح طلایی کلوئیدی پوشیده شده دندریمر شدند که برای ساخت ابزار حسگر لکتین43 مبنی بر اسپکتروسکوپی رزونانسی پلاسمون44 سطح محل یابی شده استفاده می شوند .
در سال 2006 ژوزف شپیر45 و آریل کوهن46 توانستند استر استیل کولین را روی مونولایه های سیانوریک کلرید تثبیت کنند [75] .

دراین کار تحقیقاتی،نوعی پلیمر با نام2-](پارا(تولیل)اکسی[4و6 -دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین سنتز شده است که این نوع پلیمر به علت وجود زنجیره های آمینی در ساختار آن و توانایی بالای عنصر نیتروژن در برقراری پیوند با فلزات میتواند آن ها را در زنجیره ی خود جذب کند .برای این کار ، ابتدا مونومر2-](پارا(تولیل)اکسی[4و6 -دی کلروتری آزین تهیه شد پس از آن با فرایند دو مرحله ای کلرهای سیانوریک کلراید جایگزین و پلیمر مورد نظر با اتیلن دی آمین ساخته شد سپس گروه های نیتروژن موجود در طول زنجیره ، در مرحله بعدی با فلز پالادیم پیوند دادند . در نهایت ، نوعی نانوکاتالیست یا نانوکامپوزیت با زمینه ی پلیمری ساخته شد که می تواند در صنایع مختلف ، مانند : صنایع کشاورزی و داروسازی و…مورد استفاده قرار گیرد .

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید