دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 وهمکاران، 2009) نیز ظاهرا به وجود فرافکنی هایی از پدر دنیای فرد به تصویر خداوند او موافق می باشد اما او احساس مي‌ نمود که الگوها نیز تأثیر مهمي‌ در شکل گیری تصویر خداوند ایجاد مي‌ کنند گرچه مورد آزمون قرار گرفتن نظریه‌هاي روان تحلیل گرانه فروید ویونگ در مورد منشا وتحول مفهوم خدا بسیار مشکل می باشد اما نکته قابل توجه در این نظریات آن می باشد که بایستی پیوند قطعی بین آن چیز که کودکان در پدر واقعی خود مي‌ بینند تصویری که خداوند در ذهن خود خلق مي‌ کنند وجود داشته باشد (اسپلیکا[1] وهمکاران ،2009).

با آنکه رویکرد‌هاي روان تحلیل گری برای تبیین شکل گیری مفهوم خداوند به تعاریف روان تحلیل گرایانه علاقه مندند، اما پژوهش‌هاي مربوط به این رویکرد به دلیل معضلات وکاستی ها مفهومي‌ وروش شناختی ومبانی نظریه‌هاي تئوریکی ناکافی مورد انتقاد گرفته اند. (گورسوچ،[2]2010) بعضی از تحقیقات که مفهوم خداوند را در فرهنگ‌هاي غربی مورد مطالعه قرار داده اند این فرض که کودکان خداوند را به صورت یک مرد تصور مي‌ نمایند تایید مي‌ کند.(فوستر[3] وکاتینگ،2013). احتمالا در دخترها بیش  از پسرها مي‌ توان شواهدی مبنی بر این دیدگاه پیدا نمود(روزنزن[4]،2007) اما (ورگوت وتمای ،[5]2009). معتقدند ممکن می باشد والدین با کودکان می باشد در حالی که آموزش اسطوره ها و شبکه باورها و اعتقادات مذهبی از طریق آموزش‌هاي مذهبی معلمان در مدرسه صورت میگیرد.به طور کلی مطالعه تحقیقات در حوزه مفهوم خداوند کودکان به نظر مي‌ رسد این پژوهش ها در تایید اهمیت تأثیر والدین در شکل گیری این مفهوم باهم سازگار باشند. اما درمورد ی تفاوت‌هاي جنسیتی در تصویر از خداوند توافق کم تری هست.ورگوت وتمای(2010) معتقدند که اگر چه در ادراک مفهوم خداوند در بین فرهنگ‌هاي مختلف عمومیت هست اما حداقل در ارتباط مفهوم خدا با سمبل‌هاي مادرانه و پدرانه بعضی تفاوت‌هاي فرهنگ پدیدار مي‌ گردد. نظریه‌هاي شناختی نیز سهم ویژه ای در تبیین شکل گیری  مفهوم خداوند در کودکان دارند .از دیدگاه تحول شناختی خداوند کودک در ابتدای انسانی می باشد که در آسمان زندگی مي‌ کند .این بشر به تدریج به سمبلی تبدیل مي‌ گردد که شکل ندارد جسمانی نیست اما همه چیز را مي‌ داند و بر همه چیز توانای دارد و در نهایت به یک مفهوم انتزاهی مبدل مي‌ گردد. (بیاز [6]2011) معتقد می باشد، برداشت از خداوند با فهم بچه ها از والدینشان در ارتباط می باشد و این ارتباط نیاز معنوی فرد را تامین مي‌ کند در این[1] spielka

[2] .gorsuch

[3].Foster&keating

[4] .rozenzen

[5] .Vergote-tomay

[6].Biaze

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌