ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺷﻬﺮداريﻫﺎ، ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑﻬﺎي اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪي ﺑﺮايﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر و در ﻓﺮمﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداري وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺷﯿﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮي روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در دو ﺑﺨﺶ”ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ” و “جهت ﻋﺮﺿﻪ” ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، در ﺑﺨﺶ “ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ” اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﻧﻈﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي، ﻧﻈﺎم ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ و در ﺑﺨﺶ “ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ” نیز ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻬﺮداري، ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎتﺷﻬﺮي، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي، ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮداري و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده و ﻗﻠﻤﺮو وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺖ. اﮔﺮ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﻧﻈﺎم درآﻣﺪي ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ، ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد و ﻗﻠﻤﺮو وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻏﯿﺮﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﺋﻒ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪي در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ از ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و ﺗﺪاومﭘﺬﯾﺮي نیز ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻬﺎديﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و زﻣﯿﻦ، ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اشاره کرد.