پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های سلامت روان، عزت نفس، آموزش مهارت، مواد مخدر

مي توان از روي متغيرهاي سلامت عمومي والدين، سازگاري، عزت نفس وعملکرد تحصيلي دانش آموز و متغيرهاي جمعيت شناختي پيش بيني نمود. زکي(1386) پژوهشي با عنوان كيفيت زندگي و رابطه آن با عزت نفس در Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، سلامت روان، دانش آموزان دختر، گروه کنترل

اختلاف معني داري داشت. سلا مت و عزت نفس دانشجويان علاقمند و غيرعلاقمند به رشته اختلاف معني داري داشت در حالي كه معدل آنها اختلاف نداشت. با انجام رگرسيون چندگانه گام به گام، معدل به Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، سوء مصرف مواد، مصرف مواد، سلامت روان

ز “خود” ارائه مي دهند. در زمانهاي مختلف توجه به خود دستخوش تغييراتي گشته است. اگر چه در بعضي از زمانها مطالعات روي “خود مورد غفلت قرار گرفته اند، در دهه هاي اخير اين مفهوم Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، سلامت روان، بهداشت روان، اختلالات خواب

مقدمه: يکي از طبيعي ترين گروههايي که مي تواند نيازهاي انسان را ارضا کند خانواده است. وظيفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربيت آن ها، برقراري ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درباره 0.00%، Y2، X2، Y4

X2189301481893014800.00% Y10.530.5300.00% Y22.562.5600.00% Y31953223.861953223.8600.00% Y416516500.00%15151 X17602327108760232710800.00% X276417216076417216000.00% Y116.116.100.00% Y20.270.2700.00% Y3104801048000.00% Y4727200.00%16160.129362795 X13435800497444464753.9-2991335743-87.06% X295157753319862335.82-931715197.2-97.91% Y10.420.5560990850.13609908532.40% Y20.812.6860635051.876063505231.61% Y32049407.552049407.5500.00% Y4104173.125186969.1251868666.47%17171 X12323681771232368177100.00% X2110986271109862700.00% Y11.221.2200.00% Y20.090.0900.00% Y396558.7196558.7100.00% Y413713700.00%18180.223558209 X11355002014302921823.8-1052080190-77.64% X222054501417847055.41-202697958.6-91.91% Y10.410.4100.00% Y20.051.5684479611.518447961999.90% Y32916901231755.689940065.6887322.28% Y411711700.00%19191 X127927401027927401000.00% X2375914743759147400.00% Y10.530.5300.00% Y20.160.1600.00% Y3326369.5326369.500.00% Y410310300.00%20200.88858662 Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درباره علم اقتصاد، شکست بازار، اقتصاد خرد

خطاي تركيبي، تخمين زده شود و به اين وسيله ميزان ناكارايي واحد ها رابه دو دسته عوامل تصادفي و عوامل ناكارايي نسبت دهد. )ودودي و همکاران، 1384( 2-2-10 روشهاي کلي اندازه گيري کارايي 1) پارامتري Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درباره شهرستان رشت، عملکرد شرکت، بهبود عملکرد، حقوق صاحبان سهام

خيص واحدهاي کارا و ناکارا مدلCCR خروجي محور سال 91 92جدول4-16- رتبه بندي واحدهاي کارا و ناکارا مدلCCR خروجي محور سال 91 94جدول4-17- تجزيه تحليلDEA براي مدلBCC ورودي محور سال 90 97جدول4-18- جدول وزني DEA Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، حقوق و دستمزد، رفتار کارکنان، اعتماد متقابل

ميشوند.ج)وظايف، نقش ها و پاداش هاي کارکنان به وضوح روشن ميشوند.د) مسئوليت ها تفويض مي شوند.ه)کارکنان در قبال نتايج پاسخگو هستند. اکثر دست اندرکاران ونويسندگان مديريت نسبت به توانمندسازي، ديدگاه مکانيکي دارند و براي اجراي Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های حقوق متهم، نقض حقوق، عملکرد سازمان، قانون مجازات

مواردي كه قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا 18ميليون Read more…

By mitra1--javid, ago