خوشه بندی، شخصی سازی، رفتار خرید، قوانین انجمنی

که اگر عضوی مثل iK به آن اضافه شود باز هم مکرر نخواهد بود: If Sup (A) minsup then Sup ( A ∪ {iK} ) minsup از این ویژگی در استخراج مجموعه فقره های مکرر بدین صورت استفاده می شود که در مرحله kام یعنی مرحله به دست آوردن LK ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی چند شاخصه، آزمون و خطا

گيري چند معياره مجموعه‌اي از روش‌هاي تحليلي است که به تصميم‌ گيرندگان در حل مسايل پيچيده و داراي ساختار ضعيف يا ناقص کمک مي‌کنند و از دانش تصميم‌ گيرندگان و معيارهاي موثر در حل مسايل استفاده مي‌کنند (محمدي، 1386). در تعريف فوق منظور از گزينه‌ها متغيرهايي هستند که در فرآيند ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله هگزاکونازول، خشکي، ميليگرم، مقايسه

هگزاکونازول2125/9**82/84****7/829/1492/0**37/0**0/0042**26/57*40/094**73/42**2521/22**خشکي*هگزاکونازول241/9**105/8**5/329/5*48/015/0*0/0011**36/144/247/571589/23**خطا30/4912/15158/193/7106/004/000006/06/624/84/83157/75ضريب تغييرات % 48/89/6633/1065/851/105/ 312/8582/68/129/674/36** و * به ترتيب معنيدار در سطح 1% و 5% جدول 4-2 جدول مقايسه ميانگين‌ بررسي سطوح خشکي و هگزاکونازول بر صفات رشدي پنيرکخشکيهگزاکونازولتعداد برگسطح برگcm2طول ساقهcmطول ريشهcmساقه/ريشهوزن ترgوزن خشکgکلروفيل a (mg/kgFW)کلروفيل b (mg/kgFW)کلروفيل کل(mg/kgFW)کاروتنوئيد(mg/kgFW)007/5a42/05a10/63ab30/5b2/82b0/73b0/038b39/25a21/81a29/87a255/39b0157/5a37/05b12/13a32/25b2/72b1/22a0/07a41/89a22/9a22/29a313/08a0257/25a35/9b8/88b34/75a3/77a0/8b0/028b39/5a17/31a22/65b307/33a50011/25a31/61b10/88a32/25a2/993a0/78b0/045c37/03a14/05a19/34a279/26a50157c40/66a10/38a32/25a3/108a1/15a0/1a36/68a14/78a19/4a284/16a50259b29/21b9/63a33/25a3/23a1/26a0/08b31/93b11/87b15/78b287/67a 4ـ1ـ تعداد برگ جدول تجزيه واريانس نشان داد که تنش ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله خشکي، بررسي، تيمار، ظرفيت

باکتريهاي بيماريزاي انساني همچون، Staphylococcus aureus،Streptococcus agalactiae و Entrococcus faecalis با مقادير 256، 192 و 200µg/ml نشان دادند. در نتيجه ختمي خبازي مي‌تواند به عنوان يک داروي ضدعفونيکننده، يا يک عامل شيمي درماني به شمار ‌رود (رضوي و همکاران42، 2010). 2ـ2ـ3 کاربرد ختمي خبازي در کشاورزي: در پژوهشي تراکم‌هاي مختلف ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله طول فصل رشد

ن تنش باعث کاهش فتوسنتز، هدايت روزنه‌اي، بيوماس، رشد و در نهايت عملکرد گياه مي‌شود (عبدل جليل14، 2009). يکي از تغييرات فيزيولوژيکي که به هنگام خشکي ممکن است روي دهد، تنظيم فشار اسمزي ميباشد. هر نوع افزايش در فشار اسمزي سلول ناشي از تنش، به حفظ حالت تورژسانس کمک ميکند ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله مصرف مواد، صنعت دارو

5- 10- قندهاي محلول 825- 11- فعاليت کمي آنزيم پراکسيداز 835- 12- فعاليت کمي آنزيم کاتالاز 845- 13- فعاليت کمي پروتئين 86نتيجهگيري کلي 88پيشنهاد 88منابع 89چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………98 فهرست جداولعنوان صقحهجدول 3-1 نتيجه آزمون خاک مورد استفاده در تحقيق 44جدول 4-1 جدول تجزيه واريانس بررسي سطوح خشکي و هگزاکونازول بر صفات ادامه مطلب…